{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanwijzing
Artikel 2. Taken en werkwijze
Artikel 3. Rapportage
Artikel 4. Vergoeding
Artikel 5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanwijzingsbeschikking Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;
Gelet op artikel 9, tweede lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998,
Besluit:
Artikel 1. Aanwijzing
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, verder te noemen het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, wordt aangewezen als de instelling waar arbodiensten mededeling moeten doen van een bij een werknemer aangetoonde beroepsziekte.
Artikel 2. Taken en werkwijze
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten:
a. rangschikt de mededelingen van de arbodiensten naar:
diagnose (naar Classificaties voor Arbo en SV-Classificatie van klachten, ziekten en oorzaken voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering, in opdracht van het Tica, 1997, afgekort CAS);
geboortejaar;
geslacht;
spreiding over beroepen (naar CBS beroepenclassificatie);
spreiding over bedrijfstakken (naar CBS Standaard Bedrijven Indeling SBI);
b. pleegt kwantitatieve en kwalitatieve analyses van de gegevens op beleidsrelevantie voor de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
c. stelt op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tussentijdse overzichten op;
d. bevordert de herkenning van beroepsziekten door kennisvergaring en kennisverspreiding over beroepsziekten, waarbij gebruik gemaakt wordt van ontwikkelingen en trends in de wetenschappelijke literatuur en in de Nederland omringende landen;
e. koppelt jaarlijks terug over de verstrekte mededelingen naar de arbodiensten op een zodanige wijze dat deze relevant is voor de praktijk van de arbodiensten;
f. koppelt periodiek terug naar de arbodiensten in de vorm van casuïstiek, vragen naar nader onderzoek en resultaten van nader onderzoek;
g. ontwikkelt en onderhoudt de registratierichtlijnen beroepsziekten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten op basis van gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en de praktijkervaringen van de arbodiensten;
h. draagt er zorg voor dat gegevens en rapportages op een zodanige wijze worden gepresenteerd dat geen enkele relatie kan worden gelegd naar individuele werknemers en werkgevers.
1.
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten brengt jaarlijks verslag uit aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar. De verslaglegging vindt plaats in de vorm van het Signaleringsrapport Beroepsziekten.
2.
Een kopie van het databestand dat het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten bijhoudt met de gegevens uit de mededelingen van de arbodiensten wordt op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter beschikking gesteld.
Artikel 4. Vergoeding
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ontvangt jaarlijks een nader vast te stellen subsidie ter dekking van de kosten die met de onder artikel 2 en 3 genoemde werkzaamheden gemoeid zijn.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 november 1999.
Deze beschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 oktober 1999
De
Staatssecretaris