Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (kruisorganisaties)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ex artikel 14 wtg inzake het tarieven-/budgetbeleid 1993 voor de kruisorganisaties
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Minister van Economische Zaken,
Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheersing van de kostenontwikkelingen in de gezondheidszorg;
Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als de structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;
Overwegende dat in het kader van de integratie van kruiswerk en gezinsverzorging, gelet op het Heroverwegingsrapport ‘Van samengaan naar Samenwerken’, besparingen op de overheadkosten mogelijk zijn van tenminste f 150 miljoen op jaarbasis;
Overwegende dat het kabinet, daarbij gesteund door het parlement, heeft besloten in het kader van de Tussenbalans hiervan f 100 miljoen te bezuinigen;
Overwegende dat bedoelde bezuiniging van f 100 miljoen in drie jaar dient te worden gerealiseerd, voor 1993, het 2e jaar, is dit f 30 mln;
Overwegende dat de onderhavige aanwijzing uitsluitend betrekking kan hebben op kruisorganisaties, welke naar rato van de totale kosten behoren bij te dragen aan de taakstelling;
Gelet op artikel 14 van de wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991;
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk vdP/mvd/A/92/070 vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992);
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-922582);
Besluiten:
1.
Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991 (Stb. 1991, 584) gegeven betrekking hebbend op de kruisorganisaties.
2.
Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Minister