Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzingen tarievenbeleid en tarievenbudgetbeleid 1993 (fysiotherapeuten)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing ex artikel 14 Wet tarieven gezondheidszorg inzake het tarievenbeleid 1993 voor de fysiotherapeuten
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, en de Minister van Economische Zaken,
Overwegende dat de algemene financieel-economische situatie noopt tot beheerste kostenontwikkeling in de gezondheidszorg;
Overwegende dat de aanvaardbaar geachte kostenontwikkelingen, zowel de trendmatige als structurele, jaarlijks in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) tot uitdrukking worden gebracht;
Overwegende dat voor 1993 volgens bestendige FOZ-systematiek bij het bepalen van het aanvaardbare kostenniveau rekening is gehouden met voorlopige nominale ontwikkelingen (loon- en prijsbijstellingen) en autonome ontwikkelingen;
Overwegende dat, op basis van een in het kader van het opstelling van het FOZ bestendig gebruikte systematiek, is vastgesteld dat bij ongewijzigd beleid het totaal van de in rekening gebrachte tarieven door de vrijgevestigde fysiotherapeuten, werkzaam in de particuliere praktijk, in 1993 f 15 mln meer zou bedragen dan aanvaardbaar wordt geacht;
Overwegende dat in de Wet tarieven gezondheidszorg, (Stb. 1980, 646) laatstelijk gewijzigd bij Wet van 20 november 1991, is vastgelegd dat richtlijnen ook kunnen zijn gericht op de afhankelijkheid tussen de hoogte van tarieven en het totaal van in enige periode in rekening gebrachte, dan wel te brengen tarieven;
Overwegende dat de verwachting niet is gewettigd dat de Vereniging van Vrijgevestigde Fysiotherapeuten, het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars en de Kontaktcommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren, gezamenlijk tot voorstellen zullen komen voor de noodzakelijk geachte correctie om overschrijding van de kosten in 1993 met f 15 mln te voorkomen;
Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg.
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 22 oktober 1992, kenmerk HV/th/A/92/074) vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 1992;
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 27 oktober 1992, kenmerk VMP/O-922852);
Besluiten:
1.
Aan het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg wordt de in de bijlage bij dit besluit neergelegde aanwijzing als bedoeld in artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646), gegeven, betrekking hebbend op de in de vrijgevestigde praktijk werkzame fysiotherapeuten.
2.
Dit besluit met bijbehorende bijlage wordt in de Staatscourant geplaatst.
De
Staatssecretaris
De
Minister