Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4 Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
De geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen zijn ingevolge de Wbp meldingplichtig, tenzij deze van melding zijn vrijgesteld op grond van het Vrijstellingsbesluit Wbp .
De Wbp verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kan worden gedacht aan naam-, adresgegevens, postcodes, woonplaatsgegevens, telefoon- en fax-nummers, e-mailadressen; leeftijd, opleiding, werkervaring, gezondheid, schulden, vorderingen, kenmerken, kentekens van eigendommen, videobeelden. Gegevens over rechtspersonen zijn over het algemeen geen persoonsgegevens. Hebben deze gegevens echter eveneens betrekking op nog levende natuurlijke personen en kunnen zij mede bepalend zijn voor de wijze waarop deze in het maatschappelijk verkeer kunnen worden beoordeeld dan is dat wel het geval.
In de Wjsg worden onder strafvorderlijke gegevens begrepen gegevens over een natuurlijke of rechtspersoon die zijn verkregen in het kader van een strafvorderlijk onderzoek en die het OM in een strafdossier of langs geautomatiseerde weg verwerkt.
Onder verwerken van persoonsgegevens verstaat de Wbp elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Dat is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Wbp in ieder geval onder vallen zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. Een verwerking kan uit een of meer van deze handelingen bestaan. Het CBP beschouwt verwerkingshandelingen die in het maatschappelijk verkeer als eenheid worden beschouwd als een gegevensverwerking en een dergelijk geheel kan dus in een melding worden opgenomen. Bij een geheel geautomatiseerde verwerking gaat het om het invoeren van gegevens in de computer. Van een gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking is sprake als gegevens die op papier staan gerelateerd zijn aan in de computer opgenomen gegevens.
Onder een bestand verstaat de Wbp elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografische bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen. De Wbp en de daarin opgenomen meldingsplicht zien ook op handmatig verwerkte persoonsgegevens die zijn of worden opgenomen in een bestand en die systematisch toegankelijk zijn (bijvoorbeeld omdat ze zodanig gestructureerd zijn dat ze chronologisch of alfabetisch worden bewaard; daarbij kan gedacht worden aan een dossierkast waarin dossiers een naam hebben en op alfabetische volgorde staan).
Gegevensverwerking ten behoeve van de politietaak ex artikel 2 van de Politiewet kent zijn eigen regime en valt niet onder de Wbp . De Wbp is niet van toepassing als de Wjsg van toepassing is (denk hierbij ook aan justitiële documentatie en de verklaring omtrent het gedrag).
Verwerkingen die moeten worden aangemeld bij het CBP mogen niet eerder worden verricht dan nadat ze zijn gemeld.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is verplicht de melding bij het CBP te (laten) doen. Zoals reeds vermeld is paragraaf 2 geldt deze verplichting niet voor strafvorderlijke gegevens.