Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3b Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
Wjsg van Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG">
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
De Wjsg beschrijft aan welke eisen de verwerking van strafvorderlijke gegevens moet voldoen. Het gaat om de volgende verplichtingen:
1. Strafvorderlijke gegevens worden slechts verwerkt indien dit noodzakelijk is voor een goede vervulling van de taak van het openbaar ministerie of het nakomen van een andere wettelijke verplichting.
2. Strafvorderlijke gegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden genoemd onder 1.
3. Strafvorderlijke gegevens worden slechts verwerkt voor zover ze, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
4. Ook op grond van de Wjsg is de verantwoordelijke verplicht de nodige maatregelen te treffen, opdat de strafvorderlijke gegevens juist en nauwkeurig zijn en de verantwoordelijke heeft de plicht de gegevens te verbeteren indien hem blijkt dat ze onjuist of onvolledig zijn.
5. Evenals de Wbp verplicht de Wjsg de verantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Strafvorderlijke gegevens worden verwijderd:
a. over misdrijven dertig jaren na onherroepelijke afdoening van de strafzaak in het kader waarvan die gegevens zijn verwerkt of het recht tot strafvordering door verjaring is vervallen dan wel achttien jaren na het overlijden van betrokkene, en
b. over overtredingen vijf jaren na onherroepelijk afdoening van de strafzaak in het kader waarvan die gegevens zijn verwerkt of het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring dan wel twee jaren na het overlijden van de betrokkene. Ten aanzien van de bewaartermijnen van strafvorderlijke gegevens dient tevens acht te worden geslagen op de artikelen 4, derde lid, 5 en 6, tweede en derde lid, van de Wjsg.