Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Achtergrond
2. Reikwijdte van de aanwijzing
3. Verplichtingen van de verantwoordelijke
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
3b. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wjsg
3c. Landelijke coördinator
4. Wat moet worden gemeld bij het CBP?
5. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens?
5a. Verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp
5b. Verwerking van strafvorderlijke gegevens in de zin van de Wjsg
6. Inhoud van de melding op grond van de Wbp
7. Privacyscan
8. Meldingen door het College van procureurs-generaal: landelijke gegevensverwerkingen
9. Meldingen door de hoofden van de parketten en directeuren van dienstonderdelen: lokale gegevensverwerkingen en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingsverbanden
Het samenwerkingsverband waarbij géén apart bestand wordt gecreëerd
Het samenwerkingsverband waarbij een apart bestand in het leven wordt geroepen
Samenwerkingsovereenkomst melden aan Helpdesk privacy van het parket-generaal
10. Sancties
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3a Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 januari 2013.
Wbp van Aanwijzing verplichtingen in het kader van Wbp en WJSG">
3a. Verplichtingen voortvloeiend uit de Wbp
De Wbp legt aan de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens een aantal verplichtingen op. Hierbij dient te worden bedacht dat het mogelijk is dat er bij een verwerking meerdere verantwoordelijken kunnen zijn. In dat geval zal de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheid tussen de verantwoordelijken duidelijk moeten worden gemaakt en dient de melding te geschieden door of namens elke van de betrokken verantwoordelijken. In paragraaf 5 wordt stilgestaan bij de vraag wie de verantwoordelijke is.
De Wbp beschrijft gedetailleerd aan welke eisen een gegevensverwerking moet voldoen. De belangrijkste bepalingen voor het Openbaar Ministerie zijn de volgende (N.B. de hieronder genoemde verplichtingen gelden ook voor die gegevensverwerkingen waarvoor onder de Wjsg geen meldingsplicht meer geldt, dus onder meer ook voor Compas, voor zover de Wjsg daarvoor geen bijzondere regeling kent):
1. Persoonsgegevens mogen alleen in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt.
2. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, vooraf uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en vervolgens alleen verder worden verwerkt voor doeleinden die daarmee niet onverenigbaar zijn.
3. Persoonsgegevens mogen zonder toestemming van de betrokkene worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke is onderworpen of voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het verwerkende bestuursorgaan danwel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt.
4. Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
5. De verantwoordelijke is verplicht maatregelen te treffen opdat persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn. Hieraan wordt door het Openbaar Ministerie gevolg gegeven bij het beheer van de kwaliteit van de bedrijfsprocessen, onderdeel van INK.
6. De gegevensverwerking moet op een passende manier worden beveiligd. Ook hierin is voorzien. Landelijke richtlijnen en aanbevelingen bij het beveiligen van persoonsgegevens zijn het Raamwerk Beveiliging Rechterlijke Organisatie en de daarvan deeluitmakende Basisvoorzieningen Informatiebeveiliging; tevens is een rol weggelegd voor de lokale beveiligingsfunctionarissen.
Voor bijzondere gegevens, zoals gegevens over ras, gezondheid en geloofsovertuiging, gelden extra strenge regels. De verwerking van dergelijke gegevens is verboden, tenzij wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in paragraaf 2 van de Wbp. Onder bijzondere gegevens worden ook strafrechtelijke persoonsgegevens begrepen. Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken geldt (uiteraard) niet indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht zoals het Openbaar Ministerie. Op de verwerking van strafvorderlijke gegevens is de Wjsg van toepassing.