Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Gebundeld toezicht op de naleving van de WNT
Artikel 3. Inwerkingtreding
Artikel 4. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2015, 2015-0000114365, tot aanwijzing van de toezichthouder op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 5.1 en 5.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, alsmede titel 5.2 en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. WNT: de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ;
b. Eenheid toezicht WNT: de als zodanig aangeduide eenheid, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT.
1.
De ambtenaren werkzaam bij de Eenheid toezicht WNT worden aangewezen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de WNT ten aanzien van rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen waarvoor de Minister van SZW in de WNT is aangewezen als de minister wie het aangaat.
2.
De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen op grond van artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen, instellingen en topfunctionarissen.
Artikel 3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 4. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW.
Den Haag, 29 april 2015
De
Minister