Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing TNO Certification B.V. als keuringsinstantie elektrisch materiaal

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing TNO Certification B.V. als keuringsinstantie elektrisch materiaal
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 6, eerste lid, onder b, van het Warenwetbesluit elektrotechnische produkten,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder richtlijn: richtlijn nr. 2006/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de onderling aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU L 374).
1.
Als instelling die bevoegd is rapporten op te stellen en adviezen uit te brengen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 9, derde lid, van de richtlijn, wordt aangewezen TNO Electronic Products & Services (EPS) B.V. te Niekerk.
2.
De in het eerste lid genoemde bevoegdheid beperkt zich tot de in de bij deze beschikking behorende bijlage vermelde productnormen.
Artikel 3
De Warenwetregeling aanwijzing NMi Certin B.V. wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Postbus 20350 EJ Den Haag
De
Minister