{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juni 2014, kenmerk MC-373618-120989, inzake tarifering sportgeneeskunde WMG
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Gezien de erkenning van het geneeskundig specialisme sportgeneeskunde (Stcrt. 2014, 11817);
Na op 8 april 2014 schriftelijk mededeling gedaan te hebben aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2013/14, 29 282, nr. 191);
Gelet op de besluitenlijst van 16 april 2014 van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarbij de schriftelijke mededeling voor kennisgeving is aangenomen;
BESLUIT:
Artikel 1
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: Nederlands zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. Besluit Sportgeneeskunde: Besluit van 11 september 2013 van de Commissie geneeskundige specialismen houdende opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme sportgeneeskunde;
e. sportgeneeskunde: sportgeneeskunde als bedoeld in het Besluit Sportgeneeskunde;
f. erkenningsbesluit: Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2014, kenmerk 329185-117646-MEVA, houdende de wettelijke erkenning van de specialistentitel sportarts en de instemming met het Besluit Sportgeneeskunde (Stcrt. 2014, 11817);
g. sportarts: degene die gerechtigd is tot het dragen van de titel sportarts als bedoeld in het erkenningsbesluit;
h. prestatiebeschrijving: prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de wet;
i. vrij tarief: tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de wet, dat voor een prestatie in rekening mag worden gebracht;
Artikel 2
Deze aanwijzing is van toepassing op zorg geleverd door sportartsen.
Artikel 3
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast.
1.
De zorgautoriteit stelt niet eerder dan met ingang van 1 juli 2014 prestatiebeschrijvingen en tarieven vast die behoren bij de prestaties op het terrein van sportgeneeskunde.
2.
De zorgautoriteit gaat bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid zo veel mogelijk uit van bestaande prestatiebeschrijvingen.
3.
De zorgautoriteit gaat bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid uit van de tariefsoorten en tarieven die behoren bij de bestaande prestatiebeschrijvingen als bedoeld in het tweede lid.
4.
Voor prestaties die behoren bij sportgeneeskunde die bij de vaststelling als bedoeld in het eerste lid niet of nagenoeg niet overeenkomen of vergelijkbaar zijn met bestaande prestatiebeschrijvingen als bedoeld in het tweede lid gelden vrije tarieven.
Artikel 5
Voor zover sportartsen medisch specialistische zorg leveren is de aanwijzing inzake invoering integrale tarifering van medisch specialistische zorg en kaakchirurgie van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing tarifering sportgeneeskunde WMG.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister