Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. werkingssfeer
Artikel 3. uitvoering aanwijzing
Artikel 4. macrokader
Artikel 5. prestatiebeschrijving
Artikel 6. tarief
Artikel 7. budgetgarantie
Artikel 8. nieuwe capaciteit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7, Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012-2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3088152, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging ADL-assistentie 2012–2013
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 22 juni 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en op 8 juli 2011 aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 195);
Gelet op mijn nadere brief van 9 september 2011 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 203) die ik op dezelfde datum bij afzonderlijke brief ook aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal heb toegezonden (DLZ/SFI-U-3080928);
Gelet op het algemeen overleg op 14 september 2011 met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 30 597, nr. 215), mijn brief van 27 september 2011 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 30 597, nr. 212), die ik op 3 oktober 2011 bij afzonderlijke brief ook aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal heb toegezonden (DLZ/SFI-U-3084738), alsmede het plenaire debat op 28 september 2011 naar aanleiding van het verslag van het genoemde algemeen overleg;
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet marktordening gezondheidszorg ;
b. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
c. ADL-woning: woning die deel uitmaakt van een aantal bij elkaar horende rolstoeldoorgankelijke sociale huurwoningen die tot stand zijn gekomen met behulp van subsidie uit de Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten of het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten;
d. ADL-assistentie: gedurende het gehele etmaal direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen in en om de ADL-woning;
e. ADL-subsidieregeling: paragraaf 2.9 van de Regeling subsidies AWBZ, zoals die thans luidt.
Artikel 2. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op ADL-assistentie waarop aanspraak bestaat op grond van het Besluit zorgaanspraken AWBZ , zoals dat komt te luiden indien het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en het Uitvoeringsbesluit Wtzi in verband met het treffen van een overgangregeling voor een tijdelijke aanspraak op ADL-assistentie tot besluit is verheven en in werking is getreden.
Artikel 3. uitvoering aanwijzing
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing de nodige regels of beleidsregels vast, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.
1.
Het macrokader voor ADL-assistentie voor 2012, onderscheidenlijk 2013, bedraagt ten hoogste € 76.884.000 (prijspeil 2011). De zorgautoriteit indexeert op de haar gebruikelijke wijze.
2.
De zorgautoriteit toetst de productieafspraken tussen de zorgaanbieders die ADL-assistentie verlenen en de betrokken zorgkantoren voor 2012, onderscheidenlijk 2013, aan het macrokader voor 2012, onderscheidenlijk 2013. De wijze van toetsing en eventuele correctie is overeenkomstig de bij de contracteerruimte AWBZ gebruikelijke wijze.
1.
De zorgautoriteit stelt ambtshalve, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012, een prestatiebeschrijving vast voor ADL-assistentie die geldt voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.
2.
Voor de prestatiebeschrijving neemt de zorgautoriteit als uitgangspunt de aanspraakomschrijving van het Besluit zorgaanspraken AWBZ , zoals die omschrijving komt te luiden indien het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit zorgaanspraken AWBZ en het Uitvoeringsbesluit Wtzi in verband met het treffen van een overgangregeling voor een tijdelijke aanspraak op ADL-assistentie tot besluit is verheven en in werking is getreden.
1.
Voor de prestatie, bedoeld in artikel 5, geldt een maximumtarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder b, van de wet.
2.
De zorgautoriteit stelt de hoogte van het maximumtarief ambtshalve vast, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012. Bij de vaststelling baseert zij zich op het maximumtarief, genoemd in artikel 2.9.4, tweede lid, van de ADL-subsidieregeling.
Artikel 7. budgetgarantie
De zorgautoriteit voorziet voor de jaren 2012 en 2013 in een budgetgarantie voor de zorgaanbieders die in 2011 subsidie ontvingen op grond van de ADL-subsidieregeling. Hierbij hanteert de zorgautoriteit de volgende uitgangspunten:
a. de budgetgarantie per zorgaanbieder komt overeen met de bedragen die het Zorginstituut voor 2011 als subsidie heeft verleend aan de onderscheiden zorgaanbieders;
b. de budgetgarantie wordt jaarlijks geïndexeerd op de voor de zorgautoriteit gebruikelijke wijze.
Artikel 8. nieuwe capaciteit
De productie in ADL-woningen die voor de eerste maal voor bewoning beschikbaar zijn gekomen of komen in de periode 2011 tot en met 2013 wordt toegevoegd aan de garantiebedragen tot ten hoogste het macrokader, bedoeld in artikel 4.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris