Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Aanwijzing SGS Technische Inspecties B.V. als aangewezen aangemelde instelling Warenwetbesluit machines

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 3
SGS Technische Inspecties B.V., verder te noemen instelling, voldoet aan de eisen gesteld in de wet , besluit , regeling en richtlijn die op aangewezen instellingen van toepassing zijn en neemt daarbij het volgende in acht:
a. De instelling deelt haar beslissingen met betrekking tot de afgifte, weigering of intrekking van een verklaring van typeonderzoek of een verklaring van geschiktheid technisch dossier zo spoedig mogelijk mede aan de aanvrager. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht vermeldt zij bij elke beslissing de mogelijkheid van bezwaar of beroep alsmede de termijn waarbinnen dat bezwaar of beroep moet worden ingesteld. Indien de instelling een verklaring van typeonderzoek weigert te verstrekken dan wel intrekt, doet zij hiervan onmiddellijk mededeling aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder opgave van de redenen. Van een weigering een EG-verklaring van typeonderzoek te verstrekken doet zij tevens mededeling aan de andere aangewezen aangemelde instellingen.
b. De instelling bewaart de gegevens met betrekking tot de afgifte van verklaringen tenminste twaalfjaar in haar administratie, als bedoeld in artikel 6g, eerste lid, onder e, van het besluit. Gegevens met betrekking tot de weigering of intrekking van een verklaring bewaart zij tenminste zes jaar in deze administratie. Zij neemt met betrekking tot haar administratie beheersregels in acht, die tenminste voldoen aan de bij of krachtens de Archiefwet en het Archiefbesluit terzake gestelde regels.
c. De instelling zal de afgifte van verklaringen en de daaraan voorafgaande beoordeling van onderzoeksresultaten niet uitbesteden aan anderen. De instelling zorgt ervoor dat anderen, waaraan zij onderzoeks- of beproevings-werkzaamheden uitbesteedt, daarbij de in de wet , het besluit en de regeling gestelde regels in acht nemen. De daarvoor noodzakelijke afspraken met die anderen legt zij schriftelijk vast.
d. De instelling blijft haar zetel in Nederland behouden.
e. De instelling verleent de personen, die met het toezicht op de naleving van de de wet , het besluit , de regeling en het bepaalde in deze beschikking zijn belast, toegang tot alle plaatsen waarvan de betreding voor de vervulling van hun taak nodig is en verschaft hen op hun verzoek alle voor dit toezicht van belang zijnde informatie.
f. De instelling stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid terstond in het bezit van de beoordelingsrapportages van de accreditatie-instelling betreffende de op haar naam gestelde accreditaties, alsmede van de daaromtrent gevoerde correspondentie, voor zover de accreditaties werkzaamheden betreffen als bedoeld in artikel 2 van deze beschikking. Tevens informeert zij genoemd ministerie onmiddellijk indien deze accreditaties hun geldigheid verliezen of dreigen te verliezen.
g. De instelling pleegt bij haar taakuitoefening overleg met de andere aangewezen aangemelde instellingen over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van relevante (certificatie)procedures, onderzoeksmaatstaven, richtlijnvoorschriften en normen.