Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing post-actieve ambtenaren Nederlandse Emigratie Dienst

Let op. Deze wet is vervallen op 2 juni 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 juni 2006.
Aanwijzing post-actieve ambtenaren Nederlandse Emigratie Dienst
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel;
Besluit:
Artikel 1
Degene die behoort tot een van de volgende categorieën van personen wordt aangewezen als betrokkene in de zin van de Regeling ziektekostenvoorziening rijkspersoneel :
a. de gewezen ambtenaar van de Nederlandse Emigratie Dienst aan wie wegens ontslag uit een dienstbetrekking van die dienst een uitkering is toegekend krachtens het Rijkswachtgeldbesluit 1959 , de Uitkeringsregeling 1966 of een vutovereenkomst als bedoeld in de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel ;
b. de gewezen ambtenaar van de Nederlandse Emigratie Dienst aan wie een pensioen is toegekend krachtens het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP, genoemd in artikel 6 van de Wet privatisering ABP, èn die in de maand voorafgaande aan de pensionering een dienstbetrekking bij de Nederlandse Emigratie Dienst bekleedde dan wel in de maand voorafgaande aan de pensionering behoorde tot het in onderdeel a bedoelde personeel;
c. de krachtens het reglement, genoemd in onderdeel b, partnerpensioen genietende niet hertrouwde en niet bij een nieuw geregistreerd partnerschap dan wel aangemeld partnerschap in de zin van genoemd reglement betrokken persoon die partner was van
1. de ambtenaar die op de dag van zijn of haar overlijden in dienst was van de Nederlandse Emigratie Dienst,
2. de gewezen ambtenaar bedoeld in onderdeel a en b,
die op de dag van overlijden betrokkene was in de zin van de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel, of betrokkene zou zijn geweest indien deze regeling op die dag van kracht zou zijn geweest.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1998.
De
Minister