{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing onderwijsinstituten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing onderwijsinstituten
De staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen.
Gelet op de artikelen 1, onder c sub 3 en 32 c van de Leerplichtwet 1969 (Stb. 1971, 406).
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van de Leerplichtwet 1969 worden tot wederopzegging, aangewezen als onderwijsinstituut:
1e. de proefprojecten deeltijd kort middelbaar beroepsonderwijs;
2e. de door mij goedgekeurde cursussen in het kader van de samenwerkingsverbanden vormingswerk/beroepsbegeleidend onderwijs verbonden aan:
a. de zelfstandige streekscholen voor beroepsbegeleidend onderwijs en
b. de scholen voor beroepsonderwijs, voorzover daaraan cursussen worden gegeven voor algemeen en op het beroep gericht onderwijs als bedoeld in de Wet op het leerlingwezen;
3e. de cursussen algemene vorming en beroepsoriëentering verbonden aan:
a. de streekschool voor werkende jeugd te 's-Gravenhage;
b. de streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs ‘Jong Leven’ te Nijmegen;
c. de streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs te 's-Hertogenbosch;
d. de streekschool voor beroepsbegeleidend onderwijs te Eindhoven.
4e. de avondscholen en dag-avondscholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, dan wel voor middelbaar economisch en administratief onderwijs;
5e. de cursus voor partieel leerplichtige minderjarigen die werkzaam zijn in de grote en kleine handelsvaart, dan wel het voornemen daartoe te kennen hebben gegeven, verbonden aan de Outward Bound Zee- en Bergscholen te Ulvenhout;
6e. de cursus ten behoeve van partieel leerplichtige moeilijk lerende leerlingen, verbonden aan de ‘Vijverhofschool’ voor Christelijk Individueel Onderwijs te Breukelen;
7e. de dagcursus voor de opleiding tot dokters-assistenten, verbonden aan het Opleidingsinstituut voor beroepen in de gezondheidszorg, uitgaande van de Leidse Onderwijsinstellingen te Leiderdorp;
8e. de brugcursus, verbonden aan het Nederlands Hippisch Centrum te Deurne.
Artikel 2
Met uitzondering van het onderwijsinstituut, genoemd in artikel 1, onder 7e geldt de in dat artikel bedoelde aanwijzing van onderwijsinstituten slechts voor zover deze instituten uit 's rijks kas worden bekostigd, dan wel krachtens artikel 56 van de wet op het voortgezet onderwijs zijn aangewezen.
Artikel 3
Voor de toepassing van de Leerplichtwet 1969 worden tot wederopzegging erkend als bedrijfscursus.
1e. de civiele vakopleidingen voor technisch specialist bij de Koninklijke Landmacht:
2e. de inrichtingen voor de opleiding ziekenverzorging, aangewezen ingevolge artikel 1 van de beschikking van de staatssecretaris van volksgezondheid en milieuhygiëne dd. 30 juni 1981, nr. 123)
1.
De hoofden van de in de artikelen 1 en 3 bedoelde onderwijsinstituten en bedrijfscursussen geven aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar het onderwijsinstituut respectievelijk de bedrijfscursus is gevestigd, binnen zeven dagen kennis van de in en afschrijving van de leerling ten aanzien van wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is.
2.
Indien aan het hoofd blijkt, dal een ingeschreven leerling ten aanzien van wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt, geeft hij hiervan binnen drie dagen kennis aan burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ouders, de voogd of de verzorgers van de leerling woon- en verblijfplaats hebben.
3.
De artikelen 1, 2, 4 en 9 van de Leerplichtbeschikking 1971 (Stcrt. 1971, nr. 135) zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
De beschikking van 13 mei 1983 kenmerk VO/WJ/BZ-614.286 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Deze beschikking, die bekend zal worden gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, treedt in werking met ingang van 1 augustus 1984.
De
staatssecretaris