Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. opdrachtverlening
Artikel 3. dure geneesmiddelen
Artikel 4. Ipilimumab
Artikel 5. Vemurafenib
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 17 augustus 2012, MC-U-3125844, op grond van artikel 7 van de Wet markordening gezondheidszorg inzake medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 24 mei 2012 schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg over de voornemens met betrekking tot de overheveling van dure medisch-specialistische geneesmiddelen naar ziekenhuisbekostiging met ingang van 2013 (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 231);
Gelet op het Algemeen overleg op 21 juni 2012 over geneesmiddelenbeleid;
Gelet op de alom in het veld gevoelde wens om vooruitlopend op de overheveling van oncolytica naar de ziekenhuisbekostiging, zoals aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal is meegedeeld in de bovenvermelde brief van 24 mei 2012, het nieuwe geneesmiddel vemurafenib met ingang van 1 juli 2012 op te nemen in de ziekenhuisbekostiging en de budgetcompensatie van enkele middelen voor de behandeling van melanoom aan te passen in de uitwerking van het transitiemodel medisch specialistische zorg;
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. toegevoegde prestatie: prestatie die in beginsel alleen in combinatie met een andere prestatie in rekening kan worden gebracht;
e. add-on: toegevoegde prestatie;
f. maximumtarief: bedrag als bedoeld in artikel 50, aanhef en onder c, van de wet, dat ten hoogste voor een prestatie in rekening mag worden gebracht;
g. schaduwbudget: in artikel 4, eerste lid, van de Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 bedoeld functiegerichte budget zoals dat in 2012 zou zijn opgebouwd bij toepassing van de beleidsregels van de zorgautoriteit zoals die in 2011 golden voor gebudgetteerde instellingen voor medisch specialistische zorg, voor zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet die in 2011 niet zou hebben behoord tot het vrije segment;
h. budgetcompensatie: vergoeding voor kosten van zorg of delen van zorg die wordt opgenomen in het schaduwbudget ten behoeve van de uitwerking van het transitiemodel als bedoeld in de Aanwijzing transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 .
Artikel 2. opdrachtverlening
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig beleidsregels en regels vast.
1.
De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2013 voor alle behandelingen met dure geneesmiddelen met de hierna te noemen werkzame stoffen, een toegevoegde prestatie vast voor de bekostiging van het geleverde geneesmiddel:
Hormonen gebruikt bij groeistoornissen
SOMATROPINE
MECASERMINE
Oncolytica
IMATINIB
GEFITINIB
ERLOTINIB
SUNITINIB
SORAFENIB
DASATINIB
LAPATINIB
NILOTINIB
EVEROLIMUS (voor zover het betreft geneesmiddelen met de merknamen AFINITOR en VOTUBIA en met uitzondering van het geneesmiddel met de merknaam CERTICAN)
PAZOPANIB
MITOTAAN
BEXAROTEEN
ABIRATERON
LENALIDOMIDE
2.
De toegevoegde prestatie als bedoeld in het eerste lid behoort tot het gereguleerde segment. Voor de prestatie geldt een maximumtarief.
1.
De zorgautoriteit verhoogt de budgetcompensatie in het schaduwbudget voor het geneesmiddel ipilimumab van 80 procent naar 95 procent van de netto inkoopkosten voor bij brief nader aan te geven instellingen voor medisch specialistische zorg die gespecialiseerd zijn in de behandeling van melanoom, mits deze instellingen deelnemen aan een adequate patiëntenregistratie waarin de effecten van de behandeling met ipilimumab met betrekking tot melanoom zorgvuldig zijn vastgelegd.
2.
De verhoging van de budgetcompensatie in het schaduwbudget bedoeld in het eerste lid werkt terug tot en met 1 januari 2012.
1.
De zorgautoriteit stelt de budgetcompensatie in het schaduwbudget voor het geneesmiddel vemurafenib op 95 procent van de netto inkoopkosten voor bij brief nader aan te geven instellingen voor medisch specialistische zorg die gespecialiseerd zijn in de behandeling van melanoom, mits deze instellingen deelnemen aan een adequate patiëntenregistratie waarin de effecten van de behandeling met vemurafenib met betrekking tot melanoom zorgvuldig zijn vastgelegd.
2.
De vaststelling van de budgetcompensatie in het schaduwbudget bedoeld in het eerste lid werkt terug tot en met 1 juli 2012.
3.
Voor de behandeling van melanoom met het geneesmiddel vemurafenib door instellingen bedoeld in het eerste lid in de periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012 is een bedrag € 5 miljoen beschikbaar.
4.
Het mbi-omzetplafond als bedoeld in artikel 4 van de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg wordt met betrekking tot het jaar 2012 verhoogd met een bedrag van € 5 miljoen (prijspeil 2012).
Artikel 6
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing medisch specialistische geneesmiddelen 2012 en 2013.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Minister