Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing Kiwa N.V. als keuringsinstantie voor drukapparatuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2007.
Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte, van 28 mei 2003, Directie A&G, nr A&G/W&P/03 42690 houdende aanwijzing van Kiwa N.V. als keuringsinstantie voor drukapparatuur ter uitvoering van artikel 5, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op de gevaarlijke werktuigen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,
Gelezen het verzoekschrift van 21 oktober 2002 (met kenmerk 472495/NPvT) Kiwa N.V te Rijswijk;
Overwegende, dat een keuringsinstantie in ieder geval moet voldoen aan de minimumcriteria voor aanwijzing genoemd in bijlage IV van Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende drukapparatuur (PbEG L 181);
Overwegende dat onderzoeksresultaten het vertrouwen rechtvaardigen dat Kiwa N.V., voor wat betreft de in artikel 2, eerste lid van deze beschikking genoemde taken, aan bijlage IV van voornoemde richtlijn voldoet;
Overwegende dat Kiwa N.V. bereid is zich aanvullend te laten accrediteren op basis van een richtlijn-specifiek accreditatieschema betreffende richtlijn 97/23/EG;
Overwegende dat Kiwa N.V. bereid is een overeenkomst te sluiten met de rechtspersoon, die het beheer voert over het richtlijn-specifiek accreditatieschema betreffende de richtlijn 97/23/EG;
Gelet op artikel 5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. besluit: het Besluit drukapparatuur ;
b. drukapparatuur, drukapparaten, samenstellen, keuringsinstantie, richtlijn en wet: hetgeen het besluit daaronder verstaat;
c. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
d. regeling: de Uitvoeringsregeling Besluit drukapparatuur .
1.
Kiwa N.V., Sir W. Churchill-laan 273, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk wordt aangewezen als keuringsinstantie, die bevoegd is tot het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: het uitvoeren van procedures, die zijn vermeld in de modules A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F, G, H of H1 van bijlage III van de richtlijn aan drukapparatuur en samenstellen van drukapparatuur van de risicocategorie II, III of IV.
2.
Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de keuringsinstantie niet aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden voldoet of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.
3.
Deze aanwijzing is geldig tot 1 maart 2007.
Artikel 3
Voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, dient de keuringsinstantie aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. Bij de uitvoering van in artikel 2, eerste lid, beschreven taken neemt zij de wet, het besluit, en de regeling in acht. Daarbij voldoet zij tevens aan de voorschriften opgenomen in de bijlage III van de richtlijn en blijft zij voldoen aan de minimumcriteria van bijlage IV van de richtlijn.
b. Zij zorgt ervoor dat anderen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, die de in dat artikellid bedoelde beproevingen verrichten, daarbij de wet, het besluit, de regeling en de richtlijn in acht nemen. De daarvoor noodzakelijke afspraken met die anderen legt zij schriftelijk vast. Zij houdt tevens een register bij, aan de hand waarvan bedoelde anderen en de door deze uit te voeren beproevingen per soort afdoende kunnen worden geïdentificeerd.
c. Indien een ter keuring aangeboden model of ontwerp voldoet aan de daarop betrekking hebbende bepalingen stelt zij een verklaring van EG-type-onderzoek dan wel EG-ontwerponderzoek op als bedoeld in bijlage III module B onderscheidenlijk B1 van de richtlijn, die ter kennis van de aanvrager wordt gebracht. Van de bevindingen en conclusies verkregen uit de bezoeken, beoordelingen, onderzoeken, proeven en controles in het kader van de overige activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, stelt zij verslagen en verklaringen op. Deze brengt zij, tezamen met de op grond daarvan genomen beslissingen, ter kennis van de aanvrager. Indien zij verklaringen van EG-typeonderzoek of EG-ontwerponderzoek dan wel andere goedkeuringen intrekt of weigert, doet zij hiervan onmiddellijk mededeling aan de andere keuringsinstanties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder opgave van de redenen.
d. Zij deelt haar beslissingen zo spoedig mogelijk mede aan de aanvrager. Zij vermeldt daarbij de mogelijkheden van bezwaar en beroep alsmede de termijnen waarbinnen dat bezwaar of beroep moet worden ingesteld.
e. Zij bewaart op een systematische en behoorlijke wijze de keuringsrapporten, dossiers, verslagen, certificaten en verklaringen en overige gegevens, die samenhangen met en betrekking hebben op de vervulling van de aan haar opgedragen taken. Aan de hand van deze gegevens dienen de gekeurde drukapparaten en goedgekeurde personen afdoende te kunnen worden geïdentificeerd.
f. Zij blijft haar zetel in Nederland behouden.
g. Zij doet jaarlijks blijken van het afsluiten van een, gezien de taken welke uit deze beschikking kunnen voortvloeien, voldoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
h. Zij verstrekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid desgevraagd inlichtingen omtrent de uitvoering van deze beschikking. Tevens verstrekt zij genoemd ministerie elk jaar een schriftelijke rapportage over de werkzaamheden, die zij in het voorafgaande jaar ter uitvoering van deze beschikking heeft verricht. Deze rapportage voldoet ten minste aan het bepaalde in de bij deze beschikking gevoegde bijlage .
i. Zij verstrekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar en een financieel verslag over het voorafgaande boekjaar, waarin aandacht is besteed aan de activiteiten, die ter uitvoering van deze beschikking zijn verricht. Toezending van deze verslagen dient te geschieden zo spoedig mogelijk na verschijning, doch uiterlijk op 1 augustus.
j. Zij verleent de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die met het toezicht zijn belast, toegang tot alle plaatsen waarvan de betreding voor de vervulling van hun taak nodig is en verschaft hen op hun verzoek alle voor dit toezicht van belang zijnde informatie.
k. Zij informeert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onmiddellijk zodra zij een aanvraag indient voor aanvullende accreditatie op basis van het richtlijn-specifiek accreditatieschema betreffende de richtlijn 97/23/EG.
l. Zij informeert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onmiddellijk indien de op haar naam gestelde accreditaties hun geldigheid verliezen of dreigen te verliezen voor zover de accreditaties werkzaamheden betreffen als bedoeld in artikel 2 van deze beschikking.Tevens stelt zij genoemd ministerie terstond in het bezit van de beoordelingsrapportages van de accreditatie-instelling betreffende deze accreditaties, alsmede van de daaromtrent gevoerde correspondentie.
m. Zij overlegt met andere keuringsinstanties over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van procedures, richtlijnvoorschriften en normen.
n. Indien zij van plan is werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, deelt zij dit ten minste drie maanden vóór de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mede aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De in voorwaarde e genoemde gegevens draagt zij, voor zover deze betrekking hebben op de te beëindigen werkzaamheden, over aan-
hetzij het ministerie voornoemd,-
hetzij, na hiervoor instemming te hebben gekregen van het ministerie voornoemd, een andere keuringsinstantie, die werkzaamheden uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
Artikel 4
Vanaf 1 maart 2003 bedraagt de vergoeding voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot drukapparatuur, bedoeld in artikel 2, eerste lid, door de keuringsinstantie ten hoogste € 160 exclusief BTW per uur, daarbij de reis- en verblijfkosten of andere met de werkzaamheden verband houdende kosten niet inbegrepen.
Artikel 5
Deze aanwijzingsbeschikking treedt in werking met ingang van 1 maart 2003.
Deze aanwijzingsbeschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 mei 2003
De
Staatssecretaris
Namens deze,
de
directeur Arbeidsveiligheid en -gezondheid