{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing keuringsinstantie voor gehoorbeschermingsmiddelen (TNO Certification)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2003.
Aanwijzing keuringsinstantie voor gehoorbeschermingsmiddelen, ter uitvoering van artikel 5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet op de gevaarlijke werktuigen
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen het verzoekschrift van 3 juli 1997 van TNO Certification B.V. te Apeldoorn, laatstelijk aangevuld met fax van 8 oktober 1997;
Overwegende, dat een keuringsinstantie in ieder geval moet voldoen aan de minimumcriteria voor aanwijzing genoemd in bijlage V van de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (PbEG L 399);
Overwegende dat onderzoeksresultaten het vertrouwen rechtvaardigen dat TNO Certification B.V., voor wat betreft de in artikel 2, eerste lid van deze beschikking genoemde taken, aan bijlage V van voornoemde richtlijn voldoet;
Overwegende dat TNO Certification B.V. de laboratorium-onderzoeken aan de in artikel 2, eerste lid genoemde persoonlijke beschermingsmiddelen uitbesteedt aan TNO Technische Menskunde te Soesterberg en dit in overeenkomsten heeft vastgelegd;
Overwegende dat TNO Certification B.V. bereid is zich te laten accrediteren op basis van een richtlijn-specifiek accreditatieschema voor persoonlijke beschermingsmiddelen, zodra dit beschikbaar is;
Gelet op artikel 5, eerste, tweede en vierde lid van de Wet op de gevaarlijke werktuigen;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. besluit:
het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen ;
b. persoonlijk beschermingsmiddel, keuringsinstantie, richtlijn en wet:
hetgeen het besluit daaronder verstaat;
c. de Commissie:
de Commissie van de Europese Gemeenschappen;
d. regeling:
de regeling ter uitvoering van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen .
1.
TNO Certification B.V., Laan van Westenenk 501 te 7300 AM Apeldoorn wordt aangewezen als keuringsinstantie die bevoegd is tot het verrichten van keuringen, het afgeven van certificaten van goedkeuring met betrekking tot gehoorbeschermingsmiddelen.
2.
Deze aanwijzing kan worden ingetrokken, indien de keuringsinstantie niet meer aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden voldoet of haar taken beëindigt. Het voornemen tot intrekking wordt tijdig kenbaar gemaakt.
3.
Deze aanwijzing is geldig tot 1 oktober 1998.
Artikel 3
De keuringsinstantie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. Bij de keuring alsmede bij de uitvoering van de overige in artikel 2 beschreven taken neemt zij de in de wet, het besluit, en de regeling gestelde regels in acht.
Daarbij voldoet zij tevens aan de voorschriften opgenomen in artikel 10 van de richtlijn en blijft zij voldoen aan de minimumcriteria van bijlage V van de richtlijn.
b. Zij zorgt ervoor dat anderen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, die de in dat artikellid bedoelde beproevingen verrichten, daarbij de in de wet, het besluit, de regeling en de richtlijn gestelde regels in acht nemen.
De daarvoor noodzakelijke afspraken met die anderen legt zij schriftelijk vast.
Zij houdt tevens een register bij, aan de hand waarvan bedoelde anderen en de door deze uit te voeren beproevingen per soort afdoende kunnen worden geïdentificeerd.
c. Indien een ter keuring aangeboden model voldoet aan de daarop betrekking hebbende bepalingen stelt zij een EG-verklaring van typeonderzoek op als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onderdeel b van het besluit, die ter kennis van de aanvrager wordt gebracht.
Indien zij een EG-verklaring van type-onderzoek weigert te verstrekken dan wel intrekt, doet zij hiervan onmiddellijk mededeling aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder opgave van de redenen. Van een weigering een EG-verklaring van typeonderzoek te verstrekken doet zij tevens mededeling aan de andere keuringsinstanties.
d. Zij deelt haar beslissingen zo spoedig mogelijk mede aan de aanvrager. Zij vermeldt daarbij de mogelijkheden van bezwaar en beroep alsmede de termijnen waarbinnen dat bezwaar of beroep moet worden ingesteld.
e. Zij bewaart op een systematische en behoorlijke wijze de keuringsrapporten, dossiers, verslagen, certificaten, verklaringen en overige gegevens, die samenhangen met en betrekking hebben op de vervulling van de aan haar opgedragen taken.
Aan de hand van deze gegevens dienen de gekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te kunnen worden geïdentificeerd.
f. Zij blijft haar zetel in Nederland behouden.
g. Zij doet jaarlijks blijken van het afsluiten van een, gezien de taken welke uit deze beschikking kunnen voortvloeien, voldoende verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid.
h. Zij verstrekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid desgevraagd inlichtingen omtrent de uitvoering van deze beschikking. Tevens verstrekt zij genoemd ministerie elk jaar een schriftelijke rapportage over de werkzaamheden, die zij in het voorafgaande jaar ter uitvoering van deze beschikking heeft verricht. Deze rapportage voldoet tenminste aan het bepaalde in de bij deze beschikking gevoegde bijlage .
i. Zij laat zich accrediteren door de Raad voor Accreditatie op basis van een richtlijn-specifiek accreditatie-schema betreffende richtlijn 89/686/EEG, zodra dit schema is vastgesteld. Binnen 1 maand na vaststelling van het schema dient zij een aanvraag tot accreditatie bij de Raad voor Accreditatie in, onder gelijktijdige verzending van een afschrift van de aanvraag aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
j. Zij informeert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onmiddellijk indien de op haar naam gestelde accreditaties van de Raad voor Accreditatie hun geldigheid verliezen of dreigen te verliezen voorzover de accreditatie werkzaamheden betreft als bedoeld in artikel 2 van deze beschikking. Tevens stelt zij genoemd Ministerie terstond in het bezit van de contrôle- en beoordelingsrapportages van de stichting Raad voor Accreditatie betreffende deze accreditaties, alsmede van de daaromtrent gevoerde correspondentie.
k. Zij voert bij TNO Technische Menskunde interne audits uit conform de eisen van EN 45011 en stuurt de verslagen hiervan terstond aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tevens stelt zij voornoemd Ministerie terstond in het bezit van afschriften van audit-rapportages en certificaten van DNV Certification B.V. met betrekking tot het kwaliteitssysteem van TNO Technische Menskunde.
l. Zij verleent de ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die met het toezicht zijn belast, toegang tot alle plaatsen waarvan de betreding voor de vervulling van hun taak nodig is en verschaft hen op hun verzoek alle voor dit toezicht van belang zijnde informatie.
m. Zij overlegt met andere keuringsinstanties over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van procedures, richtlijnvoorschriften en normen.
n. Indien zij van plan is werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen te beëindigen, deelt zij dit tenminste drie maanden vóór de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mede aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De in voorwaarde e genoemde gegevens draagt zij, voor zover deze betrekking hebben op de te beëindigen werkzaamheden, over aan-
hetzij het Ministerie voornoemd,-
hetzij, na hiervoor instemming te hebben gekregen van het Ministerie voornoemd, een andere keuringsinstantie, die werkzaamheden uitvoert als bedoeld in artikel 2, eerste lid.
Artikel 4
De vergoeding voor het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, door de keuringsinstantie bedraagt ten hoogste f 350 exclusief BTW per uur, daarbij de reis-, verblijfkosten of andere met de keuring verband houdende kosten niet inbegrepen.
Artikel 5
Deze aanwijzingsbeschikking treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot en met 1 september 1997.
Deze aanwijzingsbeschikking zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 december 1997
De
Staatssecretaris