{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing keurings-instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op 17 januari 2016.
Aanwijzing keurings-instantie als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet pleziervaartuigen;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
a. de keuringsinstantie:
de keuringsinstantie, genoemd in artikel 2;
b. richtlijn:
richtlijn nr. 94/25/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen (PbEG L 164).
Artikel 2
De heer F.G. Hoekstra, directeur van het Nederlands Keuringsinstituut voor Pleziervaartuigen te Lemmer, wordt aangewezen als keuringsinstantie, bevoegd tot het verrichten van alle taken in het kader van de procedures van overeenstemmingsbeoordeling, bedoeld in de bijlagen VI, VII, X en XI van de richtlijn.
Artikel 3
De keuringsinstantie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. zij beschikt voor 1 juli 1997 over een certificaat van accreditatie van de Raad voor Accreditatie;
b. bij de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, neemt zij de in de Wet pleziervaartuigen en de in de Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen opgenomen regels in acht;
c. zij blijft voldoen aan de criteria, genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdelen a en b, van de Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen;
d. indien zij weigert een certificaat van EG-typeonderzoek als bedoeld in bijlage VII van de richtlijn te verstrekken, doet zij daarvan onder opgave van redenen mededeling aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en doet zij daarvan tevens mededeling aan de andere keuringsinstanties die zijn aangewezen op grond van de Wet pleziervaartuigen ;
e. zij blijft haar zetel in Nederland behouden;
f. zij verstrekt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat desgevraagd inlichtingen omtrent haar taakuitoefening;
g. zij overlegt met de andere keuringsinstanties die zijn aangewezen op grond van de Wet pleziervaartuigen over een juiste en zoveel mogelijk uniforme toepassing van procedures, richtlijnvoorschriften en normen;
h. indien zij van plan is werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, deelt zij dit tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden mee aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;
i. indien zij de werkzaamheden, waarvoor zij is aangewezen, beëindigt, draagt zij de in artikel 6, onderdeel a, van de Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen genoemde gegevens, voor zover deze betrekking hebben op de te beëindigen werkzaamheden, over aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of, indien deze daarmee instemt, een andere keuringsinstantie die is aangewezen op grond van de Wet pleziervaartuigen .
1.
De keuringsinstantie kan voor de werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, een tarief in rekening brengen ter hoogte van de aan deze werkzaamheden verbonden kosten. Deze worden bepaald op ten hoogste € 158,82 per aan deze werkzaamheden besteed uur, verhoogd met eventuele reis- en verblijfkosten of andere met deze werkzaamheden verband houdende kosten.
2.
Het tarief, bedoeld in het eerste lid, wordt verhoogd met de kosten die anderen, die ingevolge artikel 5 van de Regeling keuringsinstanties Wet pleziervaartuigen beproevingen en controles verrichten, aan de keuringsinstantie in rekening brengen.
Artikel 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.
Deze beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in afschrift toegezonden aan de betrokken instantie.
De
minister