Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing inzake inkoopkorting zorginstellingen vanaf 2000
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken, en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;
Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg, (brief van 26 oktober 1999, kenmerk Ho/at/A/99/133), vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 1999;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 11 november 1999, kenmerk Z/P-2015490);
Besluiten:
Artikel 1
Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg) stelt voor prestaties van instellingen, die in artikel 1, onderdeel A, onder 1 (ziekenhuizen), 2 (academische ziekenhuizen), 10 (psychiatrische ziekenhuizen), 12 (verpleeghuizen), 13 (zwakzinnigeninrichtingen), 14 (instellingen voor zintuiglijk gehandicapten), 15 (Het Dorp), 23 (regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg), 28 (regionale instellingen voor beschermd wonen), onderdeel C, onder 1 (dagverblijven voor gehandicapten), 2 (gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten), 4 (instellingen voor zover de werkzaamheden daarvan zijn gericht op sociaal-pedagogische zorg), van het Besluit werkingssfeer WTG 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen de beleidsregels materiële kosten vast met inachtneming van de hierna vermelde neerwaartse bijstellingen voor de onderscheiden sectoren.
Ten opzichte van 1999 zijn de mutaties als volgt (mln gld):
  2000 2001 2002
Ziekenhuizen met uitzondering van de PAAZ’en 41,6 82,5 123,4
Academische ziekenhuizen 10,2 21,2 32,1
Verpleeghuizen met uitzondering van voor- 15,0 30,1 45,1
zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten      
       
Gehandicapten sector 10,8 21,5 32,3
– zwakzinnigeninrichtingen bedragen worden naar
– instellingen voor zintuiglijk gehandicapten rato van de omvang van de
  materiële kosten verdeeld
– verpleeghuizen voor zover het betreft voor-      
zieningencentra voor lichamelijk gehandicapten      
– Het Dorp      
– dagverblijven voor gehandicapten      
– gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten      
– instellingen voor zover de werkzaamheden daar- van gericht zijn op sociaal-pedagogische zorg      
       
Geestelijke gezondheidszorg 6,7 13,4 20,1
– psychiatrische ziekenhuizen bedragen worden naar
– regionale instellingen voor beschermd wonen rato van de omvang van de
– regionale instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg materiële kosten verdeeld
– ziekenhuizen voor zover het betreft de PAAZ’en      
Artikel 2
In de bedoelde beleidsregels ter uitvoering van onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Minister
De
Minister