Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. werkingssfeer
Artikel 3. uitvoering aanwijzing
Artikel 4. maximumtarieven
Artikel 5. transitiemodel en afwikkeling oude jaren
Artikel 6. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2013, kenmerk 128996-106225-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 11 maart 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 33 578, nr. 1) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 33 578, nr. 3) van 30 mei 2013;
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. EDC: eerstelijns diagnostisch centrum.
Artikel 2. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op eerstelijnsdiagnostiek voor zover geleverd door EDC’s of zelfstandige trombosediensten.
Artikel 3. uitvoering aanwijzing
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit tijdig vóór 1 januari 2014 (beleids)regels vast.
Artikel 4. maximumtarieven
De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2014 voor eerstelijnsdiagnostiek maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet vast.
1.
De zorgautoriteit stelt voor de overgang van begrotingsbekostiging naar prestatiebekostiging voor EDC’s en zelfstandige trombosediensten met ingang van 1 januari 2014 een transitiemodel vast.
2.
Bij de vaststelling van het transitiemodel voorziet de zorgautoriteit erin dat de instellingen eigen vermogen kunnen opbouwen.
3.
Het transitiemodel heeft een looptijd van één jaar, waarbij geldt dat de zorgautoriteit op verzoek van de minister de looptijd kan verlengen.
4.
Indien de toepassing van het transitiemodel leidt tot een negatief bedrag voor de desbetreffende EDC of zelfstandige trombosedienst, stelt de zorgautoriteit een vereffeningbedrag als bedoeld in artikel 56b van de wet vast.
5.
De zorgautoriteit sluit voor de afwikkeling van de jaren 2012 en 2013 aan bij de systematiek zoals gehanteerd voor instellingen van medisch specialistische zorg in de Aanwijzing inzake transitiemodel prestatiebekostiging medisch specialistische zorg 2012 van 29 juli 2011 (Stcrt. 2011, nr. 13950).
Artikel 6. citeertitel
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing invoering prestatiebekostiging eerstelijnsdiagnostiek.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Minister