Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Informatieverstrekking
1. Verstrekking van gegevens door de politie aan de Stichting Processen Verbaal
1.1. In welke gevallen?
1.2. Procedure
1.3. Doel van de verstrekking
2. Verstrekking van afschriften door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden
2.1. Belanghebbenden
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
6. Koninklijke Marechaussee
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 maart 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 maart 2008.
Aanwijzing informatieverstrekking verkeersongevallen
Achtergrond
De wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens van verkeersongevallen aan de Stichting Processen Verbaal vormt artikel 14, eerste lid, onder i van het Besluit Politieregisters (BpolR). Hierin wordt uitvoering gegeven aan artikel 18, derde lid, van de Wet Politieregisters (WPolR). Onder gegevens in de zin van artikel 14 BpolR verstaat het College van procureurs-generaal zowel registratiesets als processen-verbaal.
Samenvatting
Deze aanwijzing beschrijft de voorwaarden voor verstrekking van gegevens van verkeersongevallen:
door de politie aan de Stichting Processen Verbaal;
door de Stichting Processen Verbaal aan belanghebbenden en
door het OM/de politie aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal.
Tot slot geeft de aanwijzing een regeling voor de wijze waarop belanghebbenden gebruik mogen maken van de verkregen afschriften en een regeling voor het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening.
Informatieverstrekking
Definities
Verkeersongeval: een gebeurtenis op de openbare weg die verband houdt met het verkeer en tengevolge waarvan schade ontstaat aan objecten en/of letsel bij personen.
Kenmerkenmelding: een melding met 5 kenmerken van een ongeval/aanrijding aan de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer (AVV).
Registratieset: formulier dat door behandelende politiemensen opgemaakt wordt indien zij een verkeersongeval/aanrijding opnemen. In het formulier worden kenmerken van voertuigen, betrokkenen en aanrijdingen opgenomen, inclusief een situatietekening.
Proces-verbaal: ambtelijk verslag van een verkeersongeval/aanrijding opgemaakt ten behoeve van een mogelijke strafrechtelijke vervolging door het OM, waarin naast gegevens over de aanrijding eventuele strafbare gedragingen genoemd staan. Een registratieset maakt hier deel van uit.
1.1. In welke gevallen?
Gegevens betreffende verkeersongevallen worden door de politie verstrekt aan de Stichting Processen Verbaal ten behoeve van de verstrekking door de Stichting Processen Verbaal van afschriften aan belanghebbenden (zie paragraaf 2.1.)
Een afschrift van de registratieset en een duidelijk en leesbaar afschrift het proces-verbaal, alsmede een aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopie van eventueel van het proces-verbaal deeluitmakende fotomappen en/of situatietekeningen worden door de politie aan de Stichting Processen Verbaal verstrekt ten behoeve van de verstrekkingen door de Stichting Processen Verbaal van afschriften aan belanghebbenden. Bedoelde gegevens zullen alleen door de politie aan de Stichting Processen Verbaal worden verstrekt voorzover deze betrekking hebben op het verkeersongeval zelf. Indien tevens proces-verbaal is opgemaakt voor feiten die een oorzakelijk verband kunnen hebben met het verkeersongeval dient verstrekking van (gegevens uit) het proces-verbaal plaats te vinden via de officier van justitie.Toelichting
De gegevens moeten een duidelijke relatie hebben met het verkeersongeval. Wanneer na een aanrijding bijvoorbeeld een kofferbak vol met wapens wordt aangetroffien en ter zake van overtreding van de Wet wapens en munitie een proces-verbaal wordt opgemaakt, mag dit proces-verbaal niet verstrekt worden. Er zal namelijk geen oorzakelijk verband zijn tussen het vervoer van deze wapens en de aanrijding. Wanneer de bestuurder onder invloed is van alcohol kan de mogelijkheid van een oorzakelijk verband niet op voorhand uitgesloten worden. Desondanks is het niet de bedoeling dat processen-verbaal ter zake van art. 6, 7 of 8 Wegenverkeerswet 1994 door of via de Stichting Processen Verbaal worden verstrekt. De verstrekking dient via de officier van justitie te verlopen. Er dient immers een zorgvuldige afweging per dossier plaats te vinden of de informatie verstrekt kan en mag worden aan degene die hierom verzoekt. Ter voorkoming van dubbel werk worden door het OM geen afschriften van processen-verbaal aan de Stichting Processen Verbaal gezonden. De toevoeging van het parketnummer in verband met informatieverstrekking is door de komst van geautomatiseerde systemen niet langer noodzakelijk.
Zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen na de aanrijding – zendt de politie rechtstreeks, zowel van de verkeersongevallen waarvan proces-verbaal zal worden opgemaakt, als van de verkeersongevallen die alleen geregistreerd worden, een registratieset aan de Stichting Processen Verbaal.
In een groot aantal gevallen verschaft dit de belanghebbenden voldoende informatie om de schade te kunnen regelen.
Als van het verkeersongeval proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt het origineel naar het OM gezonden en één origineel afschrift (inclusief aan originele kwaliteit gelijk zijnde fotomappen en/of situatietekeningen) rechtstreeks aan de Stichting Processen Verbaal.Toelichting
Hoewel, in geval proces-verbaal wordt opgemaakt, twee meldingen plaatsvinden, leidt deze handelwijze in de praktijk tot een werkvermindering. Daar het veelal geruime tijd kan vergen voor een proces-verbaal van aanrijding aan het OM en aan de Stichting Processen Verbaal kan worden toegezonden, zal, als tevoren geen informatie beschikbaar is, herhaaldelijk bij de politie, hetzij door de Stichting Processen Verbaal, hetzij door belanghebbenden rechtstreeks worden geïnformeerd of van een aanrijding proces-verbaal wordt opgemaakt. Door toezending op korte termijn van de registratieset aan de Stichting Processen Verbaal zullen summiere gegevens betreffende een verkeersongeval spoedig ter beschikking van de belanghebbende staan. Tevens weet deze door de aantekening op de registratieset of er al dan niet proces-verbaal wordt opgemaakt, dat de Stichting Processen Verbaal hem t.z.t. ook zal kunnen verstrekken. Het navragen door de belanghebbende bij de politie of proces-verbaal is of zal worden opgemaakt, vermindert hierdoor, terwijl voor eventuele aanvragen naar de Stichting Processen Verbaal zal kunnen worden verwezen. Toezending van de aan originele kwaliteit gelijk zijnde kopieën van proces-verbaal, foto’s en tekeningen is met name van belang voor de civiele afwikkeling van de schades.
1.3. Doel van de verstrekking
De door politie aan de Stichting Processen Verbaal verstrekte informatie mag door de Stichting Processen Verbaal niet gebruikt worden voor een ander doel dan waarvoor de informatie is gegeven, namelijk verstrekking van die informatie ten behoeve van het regelen van schade als gevolg van verkeersongevallen.Toelichting
De verstrekking op basis van artikel 14 BpolR moet wel gekoppeld zijn aan een bepaald doel. Dit doel is in casu de schadeafwikkeling in de ruimste zin van het woord d.w.z. de schadeafwikkeling tussen verzekeraars onderling, maar ook de schadeafwikkeling tussen verzekeraar en verzekerde. Hieronder valt dus niet de beoordeling of iemand als verzekerde moet worden geaccepteerd.
2.1. Belanghebbenden
De Stichting Processen Verbaal verstrekt een afschrift van een registratieset en/of een proces-verbaal aan iedere belanghebbende die hierom schriftelijk verzoekt, onder overlegging van gegevens waaruit het belang bij de gevraagde kennisneming blijkt.
2.2. Criteria waaraan het verzoek moet voldoen.
Onder het begrip verkeersongeval vallen ook de ongevallen die ontstaan zijn als gevolg van enige handeling ter voorkoming van een aanrijding/verkeersongeval. Bij het verzoek moeten, behalve gegevens waaruit het belang van de verzoeker bij de kennisneming blijkt, worden opgegeven:
a) De gemeente (plaatsnaam is onvoldoende) waarbinnen het ongeval heeft plaatsgehad.
b) Datum van het ongeval.
c) De kentekens van de betrokken voertuigen, het kenteken/verzekeringsplaatnummer van de betrokken bromfiets, of de naam incl. voorletter(s) van de bij de aanrijding betrokken fietser, voetganger, bestuurder van het voertuig zonder kenteken of eigenaar van een ander object, tram-/ treinnummer. Bij gehuwde vrouwen moet de meisjesnaam worden vermeld.
Een verzoek aan de Stichting Processen Verbaal om afschrift van een registratieset en/of een proces-verbaal dient niet eerder dan na een maand na de aanrijding te worden ingezonden, omdat de Stichting Processen Verbaal in de regel anders de stukken zelf nog niet ontvangen zal hebben. Het verzoek moet uiterlijk binnen anderhalf jaar na de aanrijding worden gedaan. De belanghebbende zal zich na anderhalf jaar moeten wenden tot de politie of het OM waar de registratieset of het proces-verbaal zich in de archieven bevindt.
Voor behandeling van verzoeken tot het verstrekken van afschriften van registratiesets en/of processen-verbaal van verkeersongevallen en voor de afschriften zelf worden door de Stichting Processen Verbaal kosten in rekening gebracht. Met uitzondering van overheidsdiensten en leden van het Verbond Van Verzekeraars, dienen deze kosten vooraf te worden voldaan op een door de Stichting Processen Verbaal te bepalen wijze. Nadere inlichtingen hieromtrent, alsmede een standaard lay-out voor aanvragen, zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Stichting Processen Verbaal.
3. Gebruik door belanghebbenden van de verkregen afschriften
Van de ter beschikking gestelde afschriften zal uitsluitend gebruik mogen worden gemaakt voor het doel waarvoor zij werden aangevraagd en verstrekt. Hiervan zal aan de aanvrager mededeling worden gedaan. Na het verstrijken van een periode van anderhalf jaar worden de kopie-registratiesets en/of processen-verbaal door de Stichting Processen Verbaal uit de databank verwijderd.
Indien blijkt dat degene die een afschrift heeft ontvangen van de daardoor verkregen wetenschap misbruik heeft gemaakt, d.w.z. heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het hem was toegestaan, kan betrokkene voor het vervolg worden uitgesloten van het verkrijgen van afschriften. Dit wordt bijgehouden door de Stichting Processen Verbaal.
4. Het verstrekken van inlichtingen door de politie en het OM aan anderen dan de Stichting Processen Verbaal
Het verstrekken van het proces-verbaal door het OM dient te geschieden overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de aanwijzing Wbp, tenzij er een andere wettelijke basis is (vgl. het verstrekken van inlichtingen aan een benadeelde partij, art. 51 WvSv en de Wet openbaarheid van bestuur ). Het verstrekken van inlichtingen door de politie geschiedt op basis van de Wet politieregisters (WpolR). Indien een belanghebbende een afschrift van een proces-verbaal wil ontvangen dat niet door de Stichting Processen Verbaal kan worden verstrekt, dient de belanghebbende zich rechtstreeks tot het OM te wenden.
In al die gevallen waarin een verzoeker om informatie zich tot de Stichting Processen Verbaal kan wenden, zal door de politie en het OM naar de Stichting Processen Verbaal worden verwezen.
5. Het verstrekken van inlichtingen over de aan een proces-verbaal gegeven afdoening
Het OM zal aan de verzekeraar en andere belanghebbenden inlichtingen mogen verstrekken over de afdoening die aan een bepaald proces-verbaal van een verkeersongeval is gegeven ten einde die belanghebbenden in staat te stellen een verantwoorde beslissing te nemen ten behoeve van de afwikkeling van de schade en het verhaal. Informatie over de afdoening van een bepaalde strafzaak bevindt zich in COMPAS (of het onderliggende strafdossier). COMPAS is een gegevensverwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens . Op verstrekking van de informatie zijn dan ook de bepalingen van de Wbp en de aanwijzing Wbp van toepassing.
6. Koninklijke Marechaussee
Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op de Koninklijke Marechaussee.
7. Contact met de Stichting Processen Verbaal
Ten aanzien van de uitvoering van deze aanwijzing onderhoudt het Bureau Verkeershandhaving OM in Soesterberg contact met de Stichting Processen Verbaal.
Overgangsrecht
De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.