{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 2a
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing gevaarlijke stoffen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2004.
Aanwijzing gevaarlijke stoffen
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk 1 van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement juncto artikel 4, zesde lid, van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (Stb. 1983, 682),
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. gevaarlijke stoffen, onderverdeeld in de volgende klassen:
Klasse 1 ontplofbare stoffen;
Klasse 2 samengeperste, tot vloeistof verdichte of onder druk opgeloste gassen;
Klasse 3 ontvlambare vloeistoffen;
Klasse 4.1 gemakkelijk vlamvattende vaste stoffen;
Klasse 4.2 aan broei of zelfontbranding onderhevige stoffen;
Klasse 4.3 stoffen, die in aanraking met water of vochtige lucht brandbare gassen afgeven;
Klasse 5.1 oxyderende stoffen (zuurstofdragers);
Klasse 5.2 organische peroxiden;
Klasse 6.1 giftige stoffen;
Klasse 6.2 gevaar voor besmetting opleverende stoffen;
Klasse 8 bijtende stoffen;
Klasse 9 andere stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de openbare veiligheid, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, (SOLAS 1974) met bijlage, hoofdstuk VII (Trb. 1977, 77);
b. IMDG-Code:
International Maritime Dangerous Goods Code;
c. gevarengroep:
de onderverdeling waarin de IMDG-Code de gevaarlijke stoffen van klasse 1 onderverdeelt;
d. tankschip:
een schip dat is gebouwd of geschikt gemaakt voor het vervoer in bulk van vloeibare lading van ontvlambare aard, dan wel dat hoofdzakelijk wordt gebezigd voor het vervoer van gas of chemicaliën in bulk.
Artikel 2
De gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk I van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement, zijn de volgende:
a. stoffen van klasse 1, gevarengroep 1.1 en 1.5, indien het schip in totaal meer vervoert dan 100 kg bruto;
b. stoffen van klasse 1, gevarengroep 1.2, 1.3 of 1.4 of stoffen van klasse 5.2, deze laatste voor zover zij overeenkomstig de IMDG-Code moeten zijn voorzien van een gevaarsetiket ‘ontplofbaar’, indien het schip in totaal meer vervoert dan 1000 kg bruto; of
c. de stoffen van klasse 2, die overeenkomstig de IMDG-Code moeten worden voorzien van een gevaarsetiket ‘giftig’, indien het schip in totaal meer vervoert dan 1000 kg bruto;
d. stoffen van alle klassen, indien zij worden vervoerd door een tankschip.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking tegelijk met artikel 3, eerste lid, van hoofdstuk I van Deel II van het Binnenvaartpolitiereglement.
Artikel 2a
Voor tankschepen worden onder de in artikel 2 bedoelde gevaarlijke stoffen mede verstaan de gevaarlijke gassen die zijn ontstaan tijdens het vervoer van die stoffen en die zich nog in de tanks bevinden.
Dit besluit wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 19 maart 1984
De
Minister