Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 juni 2004. U leest nu de tekst die gold op 8 juni 2004.
Aanwijzing gegevensdragers statistieken goederenverkeer
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 18 van de Statistiekwet 1950;
Besluit:
Artikel 1
Voor het doen van de in artikel 16 van de Statistiekwet 1950 bedoelde opgave kan gebruik worden gemaakt van de volgende gegevensdragers:
a. de formulieren die bij verordening (EEG) nr. 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende de gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de Lid-Staten (PbEG L 364) zijn vastgesteld;
b. de door het Centraal Bureau voor de Statistiek opgestelde Intrastat-formulieren, waarvan de modellen worden vastgesteld overeenkomstig de onderdelen van de bij deze regeling behorende bijlage;
c. het Enig Document, bedoeld in verordening (EEG) nr. 679/85 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 februari 1985 betreffende de invoering van het model van aangifteformulieren dat in het goederenverkeer binnen de Gemeenschap dient te worden gebruikt (PbEG L 79);
d. computerbestanden waarvan de indeling naar het oordeel van het Centraal Bureau voor de Statistiek overeenkomt met die van de in onderdeel b bedoelde modellen.
Artikel 2
Bij het doen van de in artikel 16 van de Statistiekwet 1950 bedoelde opgave kan gebruik worden gemaakt van de volgende procedures:
a. toezending van de in artikel 1 onder a, b en c bedoelde bescheiden;
b. toezending van een op papier vervaardigde weergave van een computerbestand als bedoeld in artikel 1, onder d;
c. toezending van een tape of diskette met een computerbestand als bedoeld in artikel 1, onder d;
d. verstrekking van een computerbestand als bedoeld in artikel 1, onder d, langs electronische weg via een stelsel van Electronic Data Interchange waarop het Centraal Bureau voor de Statistiek is aangesloten.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant).
De van Economische Zaken ,
Minister
voor deze:
De
directeur-generaal van de statistiek