Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing gebieden als wetland en als speciale beschermingszone in kader EG-vogelrichtlijn
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;
Gezien de uitgebrachte adviezen;
Besluit:
1.
Voor opnamen in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), worden de volgende gebieden aangemeld:
a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Krammer-Volkerak’;
b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Verdronken Land van Saeftinge’;
c. het op bijlage C van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Zwarte Meer’.
2.
De aanmeldingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.
1.
De in artikel 1 bedoelde gebieden worden aangewezen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103).
2.
De aanwijzingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.
Artikel 3
Artikel 4.9, vierde lid, van de Wet Milieubeheer is niet van toepassing op het gebied ’Krammer-Volkerak’, en is niet van toepassing op geluidhinder in of vanuit de op bijlage C aangegeven vaargeulen in het ’Zwarte Meer’.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 18 juli 1995
De
Minister