Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (opstellen prestatiebeschrijving stoppen-met-rokenprogramma)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2010, nr. MC-U-3033761, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake het opstellen van een prestatiebeschrijving voor een stoppen-met-rokenprogramma
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 15 september, respectievelijk 13 september 2010 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2009/10, 22 894, nr. 280);
Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 30 september 2010 inzake Voorhang aanwijzing prestatieomschrijving stoppen met roken-programma;
Gelet op het besluit van 31 augustus 2009, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met aanpassingen in de te verzekeren prestaties en in de regels voor het eigen risico per 1 januari 2010 (Stb. 2009, 381);
Mede gelet op het besluit van 7 juli 2010 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de onderdelen B, C en D van artikel I, voor zover het betreft zorg bij stoppen-met-rokenprogramma, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2009, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met aanpassingen in de te verzekeren prestaties en in de regels voor het eigen risico per 1 januari 2010 (Stb. 2010, 303);
Mede gelet op de kabinetsbrief van 24 september 2007 (Kamerstukken II 2007/08, 22 894, nr. 134);
Besluit:
Artikel 1
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. wet: de Wet marktordening gezondheidszorg ;
c. zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de wet;
d. stoppen-met-rokenprogramma: zorg bij stoppen-met-rokenprogramma als omschreven bij besluit van 31 augustus 2009, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met aanpassingen in de te verzekeren prestaties en in de regels voor het eigen risico per 1 januari 2010;
e. keten-dbc: multidisciplinaire zorgverlening met betrekking tot chronische aandoeningen diabetes mellitus type 2, cardiovasculair risicomanagement en Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
Artikel 2
Deze aanwijzing is van toepassing op het stoppen-met-rokenprogramma.
Artikel 3
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig beleidsregels en regels vast.
1.
De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2011 een prestatiebeschrijving vast voor het stoppen-met-rokenprogramma.
2.
De prestatiebeschrijving omvat de geneeskundige en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken.
3.
Bij de vaststelling van de prestatiebeschrijving hanteert de zorgautoriteit als uitgangspunt dat de prestatie voldoet aan de Zorgmodule stoppen met roken van het Partnership stoppen met roken en de CBO Richtlijn behandeling tabaksverslaving herziening 2009.
Artikel 5
Voor het stoppen-met-rokenprogramma geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de wet.
Artikel 6
De zorgautoriteit voorziet erin dat een prestatie als bedoeld in artikel 4 niet naast de prestatie keten-dbc nogmaals in rekening kan worden gebracht.
Artikel 7
De zorgautoriteit voorziet erin dat een zorgaanbieder het stoppen-met rokenprogramma apart administreert.
Artikel 8
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister