Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
- Hoofdstuk 2. AWBZ-instellingen
+ Hoofdstuk 3. GGZ-instellingen en kinderdagcentra
+ Hoofdstuk 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2012 prestatiebeschrijvingen en bijbehorende beleidsregelwaarden voor de tariefvaststelling voor alle per die datum vigerende zzp's zodanig vast dat deze tevens een afzonderlijk zichtbare nhc omvatten volgens het principe van de modulaire opbouw.
2.
Met betrekking tot de nhc's gelden gedurende de invoeringsperiode de volgende tariefsoorten:
a. voor bestaande AWBZ-instellingen: een vast tarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder a, van de Wet marktordening gezondheidszorg;
b. voor overige AWBZ-instellingen: een maximumtarief als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Artikel 5. opbouw nhc's, elementen met vaste waarde
Bij de opbouw van de nhc's hanteert de zorgautoriteit voor onderstaande elementen de volgende vaste waarden:
a. investeringspatroon: dertig jaar zonder tussentijdse renovatie;
b. jaarlijkse instandhouding: op jaarbasis 0,8 procent van de nieuwbouwwaarde;
c. bouwtijd in verband met rente tijdens de bouw: achttien maanden;
d. grond, interimhuisvesting en terreinvoorzieningen gezamenlijk: de gemiddelde grondprijs in Nederland plus tien procent;
e. bezettingspercentage zorginstelling: 97 procent;
f. algemene toeslag: gemiddeld twee procent op de nhc’s voor onderscheidenlijk de verpleging en verzorging, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
1.
Wat betreft het element ‘rente’ in de nhc's hanteert de zorgautoriteit een generieke normatieve rente die voor bestaande en nieuwe leningen gelijk is.
2.
Met ingang van 2012 rekent de zorgautoriteit met een rente van vijf procent.
3.
De zorgautoriteit houdt voor de jaren na 2012 in het kader van het algehele onderhoud van de nhc’s als bedoeld in artikel 15 rekening met de renteontwikkelingen. Er vindt niet eerder een rentebijstelling plaats dan nadat de zorgautoriteit het onderhoudsplan als bedoeld in dat artikel heeft vastgesteld.
Artikel 7. afbouw nacalculatie en opbouw risico
De zorgautoriteit voorziet erin dat voor bestaande AWBZ-instellingen wat betreft de kapitaallasten het aandeel nacalculatie in de bekostiging gedurende de invoeringsperiode wordt afgebouwd en bekostiging op basis van nhc's wordt opgebouwd volgens navolgend schema:
Jaar Percentage nacalculatie Percentage nhc's
2011 100 0
2012 90 10
2013 80 20
2014 70 30
2015 50 50
2016 30 70
2017 15 85
2018 0 100
Artikel 8. systeem van nacalculeren
De zorgautoriteit hanteert een nacalculatiesysteem waarin overschrijdingen van zowel zorgkosten als nhc's van een AWBZ-instelling worden geredresseerd.
Artikel 9. compensatieregeling vaste activa
De zorgautoriteit voorziet voor bestaande AWBZ-instellingen in een compensatieregeling met betrekking tot vaste activa waarvan zij economisch eigenaar zijn en welke in de balans van de jaarrekening van de desbetreffende instellingen zijn opgenomen:
a. wat betreft boekwaardes gaat het om:
1. reeds gesloopte panden of te slopen panden, of
2. leegstaande panden onder verrekening van de opbrengst van verkoop of verhuur met de boekwaarde;
b. wat betreft oude plankosten of het verwijderen van asbest gaat het om de daaraan verbonden werkelijke kosten tot een door de zorgautoriteit vast te stellen maximum dat berekend wordt volgens een door haar vast te stellen methode;
c. aan de onder a en b bedoelde situaties dient een vergunning ten grondslag te liggen op grond van de Wet ziekenhuisvoorzieningen , de Wet toelating zorginstellingen , de Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening , de Wet op de bejaardenoorden, of de Regeling subsidiëring verzorgingshuizen van het Zorginstituut;
d. voor de vaststelling van de hoogte van de vergoeding hanteert de zorgautoriteit de stand van zaken per ultimo 2011, zoals deze blijkt uit de jaarrekeningen 2011 van de instellingen;
e. de door de zorgautoriteit ter zake vastgestelde vergoeding wordt toegevoegd aan de aanvaardbare kosten in zes gelijke tranches verdeeld over de jaren 2012 tot en met 2017.
Artikel 10. interimvoorzieningen
De zorgautoriteit voorziet erin dat ten aanzien van na 31 december 2012 in gebruik te nemen interimhuisvesting de kosten per vierkante meter aan een maximum worden gebonden, aansluitend bij het referentiekader voor interimhuisvesting in de care van het College bouw zorginstellingen van februari 2007.
Artikel 11. kleinschalig wonen
De zorgautoriteit voorziet erin dat gedurende de invoeringsperiode voor de initiatieven die als kleinschalige woonvoorziening zijn gerealiseerd, met betrekking tot de nhc's en het ingroeitraject hetzelfde regime wordt gehanteerd als voor de niet-kleinschalige voorzieningen.
Artikel 12. zorginfrastructuur
De zorgautoriteit voorziet erin dat kosten voor extramurale zorginfrastructuur tijdens de invoeringsperiode volledig nagecalculeerd worden. Met kosten voor extramurale zorginfrastructuur worden bedoeld kosten van huisvesting voor het ‘halen en brengen’ van AWBZ-zorg buiten de muren van de instelling.