Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. AWBZ-instellingen
+ Hoofdstuk 3. GGZ-instellingen en kinderdagcentra
+ Hoofdstuk 4. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (normatieve huisvestingscomponenten in tarieven intramurale AWBZ)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. de zorgautoriteit: de Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
b. de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ;
c. zzp: zorgzwaartepakket;
d. nhc: normatieve huisvestingscomponent in verband met de huisvesting van cliënten, alsmede overige ruimtes van een zorginstelling;
e. instelling: een zorginstelling die is toegelaten in de zin van de Wet toelating zorginstellingen ;
f. bestaande instelling: een instelling die vóór 1 januari 2012 is toegelaten in de zin van de Wet toelating zorginstellingen én sindsdien feitelijk zorg levert ten laste van de AWBZ én voor die datum een budget kapitaallasten heeft toegekend gekregen door de zorgautoriteit;
g. AWBZ-instelling: een instelling die zorg of diensten levert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a;
h. GGZ-instelling: een instelling die zorg of diensten levert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b of c;
i. kinderdagcentrum: een instelling die zorg of diensten levert als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c;
j. invoeringsperiode: de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2017.
1.
Deze aanwijzing heeft betrekking op huisvestingskosten ten behoeve van het verlenen van:
a. zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de AWBZ , geleverd door instellingen die ten minste de functie verblijf leveren, niet zijnde instellingen als bedoeld in onderdeel b;
b. zorg of diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de AWBZ of de Zorgverzekeringswet , geleverd door instellingen die de functie verblijf en medisch specialistische zorg zoals psychiaters die plegen te bieden;
c. forensische zorg als bedoeld in het Interimbesluit forensische zorg (Stb. 2010, 875) voor zover gepaard gaande met verblijf;
d. begeleiding of behandeling als omschreven bij of krachtens de AWBZ aan kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, geleverd door instellingen.
2.
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast.
Artikel 3. budgettaire neutraliteit
De uitvoering van deze aanwijzing gebeurt budgettair neutraal.