Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Achtergrond
Samenvatting
Opsporing
1. Misdrijven
1.1. Het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid ( art. 9, eerste lid, WVW 1994)
1.2. Het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs ( art. 9, tweede lid, WVW 1994)
1.3. Uitzonderingen op artikel 9, tweede lid, WVW 1994
1.4. Artikel 9, vierde en vijfde lid, WVW 1994
1.5. Het rijden na een vordering tot overgifte, tijdens een invordering of inhouding ( art. 9, zevende lid, WVW 1994)
2. Overtredingen
Vervolging
1. Vervolgingsbeleid bij artikel 9, eerste, tweede en vierde tot en met zevende lid, WVW 1994
Overgangsrecht
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2007.
Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)
Achtergrond
Deze aanwijzing vervangt aanwijzing motorrijtuig (doen) besturen tijdens ontzegging ( artikel 9 WVW 1994) van 24 februari 1999. Het strafvordering-gedeelte is geregeld in de richtlijn voor strafvordering artikel 9 van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994 ).
Bij de toepassing van deze aanwijzing dient ten aanzien van buitenlandse militairen (waaronder begrepen burgerpersoneel en gezinsleden) rekening te worden gehouden met de handleiding ten behoeve van de praktijk inzake delicten begaan door buitenlandse militairen.
Samenvatting
Deze aanwijzing bevat regels voor het openbaar ministerie bij de opsporing en vervolging van het rijden (inclusief de juridische bestuurder) tijdens ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen dan wel het rijden met een ongeldig, ingehouden of ingevorderd rijbewijs.
art. 9, eerste lid, WVW 1994) van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1.1. Het rijden tijdens een ontzegging van de rijbevoegdheid ( art. 9, eerste lid, WVW 1994)
Artikel 9, eerste lid, WVW 1994 bevat het verbod op de weg een motorrijtuig te besturen, terwijl de bevoegdheid daartoe bij rechterlijke uitspraak is ontzegd. Die bepaling richt zich ook tot de juridisch bestuurder. Dit misdrijf komt neer op het negeren van de rechterlijke uitspraak.
Het negeren van rechterlijke uitspraken is schadelijk voor de rechtsorde en maatschappelijk ongewenst. Toch deelnemen aan het verkeer is in dat verband dan ook uiterst laakbaar. Een ontzegging van de rijbevoegdheid betreft een aan de veroordeelde individueel opgelegde verplichting om gedurende een bepaalde tijd geen motorrijtuigen(inclusief bromfietsen, landbouwtractors en gehandicaptenvoertuigen voorzien van een motor) te besturen. De veroordeelde wordt ter zitting omtrent deze bijkomende straf geïnformeerd en/of in een later aan hem betekend gerechtelijk schrijven.
Dit artikellid heeft betrekking op de totale ontzegging en niet op een geclausuleerde ontzegging, die niet op grond van de WVW 1994 , doch op grond van het wetboek van Strafvordering kan worden opgelegd. Uit de bewijsmiddelen moet zonder meer blijken dat wordt voldaan aan het delictsbestanddeel ‘weet of redelijkerwijs moeten weten’. Het is daarom van belang dat uit het dossier blijkt:
dat de rechter de bijkomende straf heeft opgelegd,
wat de datum van de uitspraak was,
dat de verdachte reed gedurende de tijd dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen was ontzegd,
dat de betrokkene de betekening van de hem opgelegde ontzegging in persoon heeft ontvangen.
art. 9, tweede lid, WVW 1994) van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1.2. Het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs ( art. 9, tweede lid, WVW 1994)
Artikel 9, tweede lid, WVW 1994 bevat het verbod op de weg een motorrijtuig te besturen terwijl het daarvoor vereiste rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, dan wel voor een gedeelte van de geldigheidsduur ongeldig is verklaard. Deze bepaling richt zich eveneens tot de juridisch bestuurder. Het rijbewijs wordt ongeldig verklaard indien de houder niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke gesteldheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieën van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven.
Een rijbewijs wordt ongeldig verklaard op grond van artikel 134, derde lid, WVW 1994 voor een deel van de geldigheidsduur alsmede voor (een) bepaalde categorie of categorieën van motorrijtuigen, waarvoor het rijbewijs is afgegeven, na een uitgebreid voorafgaand onderzoek, waarbij is vastgesteld dat de houder, hetzij niet de rijvaardigheid bezit, hetzij niet voldoet aan de vastgestelde eisen m.b.t. lichamelijke of geestelijke gesteldheid ( artikel 12 RMGR). De uitvoering van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (RMRG), zoals is bedoeld in Hoofdstuk VI paragraaf 9 van de WVW 1994, is in handen van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Divisie Vorderingen. Ongeldigverklaring van het rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen is ook mogelijk als de houder geen medewerking verleend aan een rijvaardigheid- of rijgeschiktheidsonderzoek of een educatieve maatregel op grond van artikel 132, tweede lid, WVW 1994.
Ook hier geldt evenals bij het eerste lid van artikel 9 WVW 1994, dat zonder meer uit de bewijsmiddelen moet blijken dat is voldaan aan het delicts-bestanddeel ‘weet of redelijkerwijs moet weten’. Het is daarom van belang dat een kennisgeving ongeldigverklaring in het parketdossier is opgenomen. Op het CBR rust de verplichting zorg te dragen voor een dergelijke kennisgeving.
artikel 9, tweede lid, WVW 1994 van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1.3. Uitzonderingen op artikel 9, tweede lid, WVW 1994
In het derde lid van artikel 9 WVW 1994 is een voorziening getroffen die het degene wiens rijbewijs ongeldig is verklaard mogelijk maakt om in het kader van het hernieuwd aanvragen van een rijbewijs rijlessen te nemen en rijexamen te doen. Ook is een rijproef mogelijk binnen het onderzoek naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid.
Artikel 9, vierde en vijfde lid, WVW 1994 van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1.4. Artikel 9, vierde en vijfde lid, WVW 1994
Ingevolge artikel 9, vierde lid, WVW 1994 is het de bestuurder (inclusief de juridische bestuurder) verboden op een weg een motorrijtuig te besturen of te doen besturen van de categorie of categorieën, waarvoor het rijbewijs is afgegeven, terwijl dat rijbewijs is ingevorderd of de overgifte is gevorderd op grond van een vermoeden in de zin van artikel 130, eerste lid, WVW 1994 (rijvaardigheid en geschiktheid).
Een vordering tot overgifte van het rijbewijs in de zin van artikel 130, tweede lid, WVW 1994 kan geschieden indien de bestuurder de veiligheid op de weg zodanig in gevaar brengt dat direct de bevoegdheid dient te worden ontnomen langer als bestuurder van een of meer categorieën van motorrijtuigen, waarvoor het rijbewijs is afgegeven te rijden. De gevallen, waarin dit mogelijk is, zijn omschreven in artikel 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid( RMRG)
Het vijfde lid bepaalt dat de bestuurder op een weg geen motorrijtuig mag besturen of doen besturen van de categorie of categorieën, waarvoor dat rijbewijs is af gegeven indien de geldigheid van het aan de houder afgegeven rijbewijs voor een of meer categorieën is geschorst i.v.m. de vorderingsprocedure op grond van artikel 131 derde lid, onder a, WVW 1994. De gevallen, waarin dit mogelijk is, zijn omschreven in artikel 7 RMGR en 130, derde lid, WVW 1994.
Ook bij het vijfde lid van artikel 9 WVW 1994 geldt dat de bij betrokkene aanwezige wetenschap moet worden aangetoond op grond van in het dossier aanwezige stukken, waaruit blijkt dat de schorsing de verdachte bekend is. Op het CBR rust de verplichting zorg te dragen voor een zodanige kennisgeving.
Op grond van artikel 178 jo. 176 WVW 1994 zijn deze bepalingen als misdrijven gekwalificeerd.
art. 9, zevende lid, WVW 1994) van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1.5. Het rijden na een vordering tot overgifte, tijdens een invordering of inhouding ( art. 9, zevende lid, WVW 1994)
Het zevende lid van artikel 9 WVW 1994 heeft betrekking op het op de weg besturen van een motorrijtuig nadat ingevolge artikel 164 WVW 1994 de overgifte van het rijbewijs van de bestuurder is gevorderd, dan wel het rijbewijs is ingevorderd en niet is teruggegeven. Deze bepaling richt zich ook tot de juridisch bestuurder. Het besturen van bromfiets, landbouwtractor en gehandicaptenvoertuig blijft mogelijk. De verdachte heeft de mogelijkheid om op grond van artikel 164, achtste lid, WVW 1994 een klaagschrift in te dienen tegen een vordering tot overgifte/invordering respectievelijk een inhouding, zolang de vervolging nog niet is ingesteld. Het klaagschrift wordt ingediend ter griffie van de rechtbank in het arrondissement waar het feit is begaan, en anders ter griffie van het gerecht in feitelijke aanleg, waarvoor de vervolging plaatsvindt, dan wel het laatst plaatsvond. Behandeling van het klaagschrift geschiedt in raadkamer ex artikel 552a derde en vijfde lid, WvSv.
2. Overtredingen
Het rijden nadat de inlevering van het rijbewijs is gevorderd of het rijbewijs is ingenomen op grond van de Wet Mulder ( artikel 9, achtste lid, WVW 1994)
Dit artikellid is geschreven voor die gevallen waarin niet of niet volledig verhaal overeenkomstig de artikelen 28a en 30, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften ( Wet Mulder ) heeft plaatsgevonden. Na machtiging daartoe door de kantonrechter kan de officier van justitie te Leeuwarden de inlevering van het rijbewijs vorderen en dit innemen, teneinde de wanbetaler ertoe te bewegen alsnog tot betaling van de aan hem opgelegde sanctie over te gaan.(Zie aanwijzing WAHV )
Is het stadium van (vordering tot) inneming van het rijbewijs bereikt, dan mag er vanuit worden gegaan dat betrokkene geen verdere of geen enkele medewerking zal verlenen aan het betalen van het aan hem opgelegde sanctiebedrag.
artikel 9, eerste, tweede en vierde tot en met zevende lid, WVW 1994 van Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging (9WVW 1994)">
1. Vervolgingsbeleid bij artikel 9, eerste, tweede en vierde tot en met zevende lid, WVW 1994
Overtredingen van artikel 9, eerste, tweede en vierde, vijfde en zevende lid, WVW 1994 kunnen bij de politierechter worden aangebracht. Bij cumulatie van misdrijven en overtredingen kan op de gebruikelijke wijze voor gevoegde afdoening bij de politierechter worden gekozen. Bij cumulatie van misdrijven en overtredingen kan op de gebruikelijke wijze voor gevoegde afdoening bij de politierechter worden gekozen.
Overtreding van artikel 9, achtste lid, is op grond van artikel 178, tweede lid, jo. artikel 177, eerste lid, aanhef en onder a, WVW 1994, gekwalificeerd als overtreding waarvoor de rechtbank sector kanton bevoegd is.
Overgangsrecht
De in deze aanwijzing vervatte beleidsregels hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.
Er is een fout opgetreden

Foutcode:    1030
Foutmelding: Fout bij het ophalen van informatie uit onze database

Stacktrace:
  In regel 287 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Db.class.php

  in de functie Db->sql_query()
  Aangeroepen in regel 212 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->retrieveRegelingen()
  Aangeroepen in regel 137 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->loadRegelingOverzicht()
  Aangeroepen in regel 47 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/StandardFooterViewComponent.class.php
  in de functie StandardFooterViewComponent->show()
  Aangeroepen in regel 68 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 451 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php
\
##########################################Er is een fout opgetreden

Foutcode:    2
Foutmelding: Could not instantiate mail function.

Stacktrace:
  In regel 595 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php

  in de functie PHPMailer->MailSend()
  Aangeroepen in regel 519 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/third_party/phpmailer/class.phpmailer.php
  in de functie PHPMailer->Send()
  Aangeroepen in regel 157 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Emailer.class.php
  in de functie Emailer->send()
  Aangeroepen in regel 282 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes/Core.class.php
  in de functie Core->emailMessageDie()
  Aangeroepen in regel 116 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->load()
  Aangeroepen in regel 14 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/inc/classes_view/ExceptionView.class.php
  in de functie ExceptionView->__construct()
  Aangeroepen in regel 46 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/Controller.class.php
  in de functie Controller->show()
  Aangeroepen in regel 465 van /var/www/vhosts/maxius.nl/httpdocs/index.php