Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing bevoegde autoriteit inzake afgifte diploma's, certificaten enz. op het gebied van de architectuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing bevoegde autoriteit inzake afgifte diploma's, certificaten enz. op het gebied van de architectuur
De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Overwegende dat ingevolge artikel 28 van de EEG-richtlijn van 10 juni 1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten (PbEG, L 223), zoals gewijzigd bij de EEG-richtlijnen van 20 december 1985 (PbEG 1985, L 376) en van 27 januari 1986 (PbEG 1986, L 27), hierna te noemen: de richtlijn, de autoriteiten en instanties moeten worden aangewezen die in Nederland gemachtigd zijn tot afgifte en ontvangst van de in de richtlijn genoemde diploma's, certificaten, andere titels en overige documenten en gegevens;
Overwegende voorts dat artikel 2 van de statuten van de Stichting bureau architectenregister erin voorziet dat die stichting kan worden belast met het afgeven van attesten en verklaringen als bedoeld in of ter uitvoering van de richtlijn;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting bureau architectenregister, bedoeld in artikel 3 van de Wet op de architectentitel (Stb. 1987, 347), is belast met het afgeven van:
a. getuigschriften als bedoeld in artikel 11, onderdeel h, zevende en achtste streepje, van de richtlijn;
b. attesten als bedoeld in artikel 22, derde lid, tweede en derde streepje, van de richtlijn;
c. attesten als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van de richtlijn;
d. verklaringen houdende de in artikel 27 van de richtlijn bedoelde bevestiging van de echtheid van de in Nederland afgegeven getuigschriften en diploma's, bedoeld in artikel 11, onderdeel h, vijfde tot en met achtste streepje, van de richtlijn, en
e. verklaringen houdende de bevestiging dat een Nederlands getuigschrift, genoemd in de ingevolge artikel 7, tweede lid, van de richtlijn in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakte lijst, en behaald na een opleiding waarmee met ingang van het studiejaar 1988/89 is begonnen, voldoet aan de criteria van de artikelen 3 en 4 van de richtlijn.
Artikel 2
Voor het verstrekken van een getuigschrift, attest of verklaring als bedoeld in artikel 1, kan de Stichting bureau architectenregister aan de verzoeker een vergoeding in rekening brengen, waarvan het bedrag door die stichting, onder goedkeuring van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, wordt bepaald.
Artikel 3
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.
Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de minister van Onderwijs en Wetenschappen, aan de staatssecretaris van Economische Zaken mevrouw mr. Y. M. C. T. van Rooy, aan de Stichting bureau architectenregister en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 10 maart 1989
De
minister