Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Werkingssfeer
2. Opdracht
3. Verstrekken beschikbaarheidbijdrage
4. Hoogte vergoedingsbedragen per fte in 2014, 2015 en 2016
4.1. Vervolgopleidingen in academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen
4.2. Vervolgopleidingen in revalidatiecentra, categorale instellingen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
4.3. Overige vervolgopleidingen geestelijke gezondheidszorg
4.4. Vervolgopleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde
5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 oktober 2013, kenmerk 132010-106827-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014-2016
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 5 juli 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2012/13, 29 282, nr. 178);
Besluit:
1. Werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op activiteiten ten behoeve van het beschikbaar hebben van zorg als bedoeld in artikel 2 van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, en onderdeel B, onder 1, sub a en b, van de bijlage bij dat besluit .
2. Opdracht
De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: zorgautoriteit) stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2014 regels of beleidsregels vast.
3. Verstrekken beschikbaarheidbijdrage
De zorgautoriteit verstrekt op basis van de verdeelplannen 2014, 2015 en 2016 en van de opleidingsoverzichten 2014, 2015 en 2016, jaarlijks beschikbaarheidbijdragen voor die jaren voor activiteiten als bedoeld in punt 1 door daartoe erkende zorgaanbieders, op vergelijkbare wijze als omschreven in de Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 (Stcrt. 2012, 20041). Zij berekent de beschikbaarheidbijdragen aan de hand van de vergoedingsbedragen genoemd in punt 4.
4.1.1. Voor de vervolgopleidingen anesthesiologie, cardiologie, cardiothoracale chirurgie, dermatologie en venerologie, heelkunde, interne geneeskunde, kaakchirurgie, keel-neus-oorheelkunde, kindergeneeskunde, klinische chemie, klinische fysica, klinische genetica, klinische geriatrie in ziekenhuiszorg, longziekten en tuberculose, maag-darm-leverziekten, medische microbiologie, neurochirurgie, neurologie, nucleaire geneeskunde, obstetrie en gynaecologie, oogheelkunde, orthodontie, orthopedie, pathologie, plastische chirurgie, psychiatrie in ziekenhuiszorg, radiologie, radiotherapie, reumatologie, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, urologie, ziekenhuisfarmacie die gegeven worden in:
a. academische ziekenhuizen is voor elk van die opleidingen het vergoedingsbedrag € 123.800 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012);
b. algemene ziekenhuizen is voor elk van die opleidingen, met uitzondering van de vervolgopleidingen psychiatrie in ziekenhuiszorg, revalidatiegeneeskunde, spoedeisende geneeskunde, klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie, het vergoedingsbedrag per fte voor de jaren 2014, 2015 en 2016 volgens onderstaande tabel (prijspeil 2012).
aios per instelling in fte 2014 2015 2016
0 t/m 49 157.900 151.700 145.600
50 t/m 149 147.000 141.000 135.500
vanaf 150 122.100 122.100 122.100
4.1.2. Voor de vervolgopleidingen psychiatrie in ziekenhuiszorg en spoedeisende geneeskunde die gegeven worden in algemene ziekenhuizen is het vergoedingsbedrag € 122.800 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012);
4.1.3. Voor de vervolgopleidingen revalidatiegeneeskunde, klinische chemie, klinische fysica en ziekenhuisfarmacie die gegeven worden in algemene ziekenhuizen is het vergoedingsbedrag € 122.100 per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 (prijspeil 2012).
4.2.1. Voor de navolgende vervolgopleidingen die gegeven worden in revalidatiecentra, categorale instellingen en ggz-instellingen zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 als volgt (prijspeil 2012):
a. klinische fysica in een categorale instelling: € 123.800;
b. klinische geriatrie in ggz in een ggz-instelling: € 59.100;
c. neurologie in een categorale instelling: € 123.800;
d. psychiatrie in ggz in een ggz-instelling: € 46.200;
e. radiotherapie in een categorale instelling: € 123.800;
f. revalidatiegeneeskunde in een revalidatiecentrum: € 122.800;
g. arts verstandelijk gehandicapten in een categorale instelling: € 57.100.
4.2.2. Voor de vervolgopleidingen medische microbiologie in een categorale instelling en pathologie in een categorale instelling zijn de vergoedingsbedragen per fte in de onderscheiden jaren als volgt (prijspeil 2012):
a. 2014: € 157.900;
b. 2015: € 151.700;
c. 2016: € 145.600.
4.3. Overige vervolgopleidingen geestelijke gezondheidszorg
Voor de vervolgopleidingen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut en verpleegkundig specialist zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 volgens onderstaande tabel (prijspeil 2012).
4.4. Vervolgopleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde
Voor de vervolgopleidingen tot huisarts en tot specialist ouderengeneeskunde via SBOH zijn de vergoedingsbedragen per fte voor zowel 2014, 2015 als 2016 als volgt (prijspeil 2012):
a. huisarts: € 84.100,
b. specialist ouderengeneeskunde: € 75.600.
5. Citeertitel
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014-2016.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Minister