Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. definities
Artikel 2. werkingssfeer
Artikel 3. opdracht
Artikel 4. dienst van algemeen belang
Artikel 5. verstrekken beschikbaarheidbijdrage
Artikel 6. berekenen beschikbaarheidbijdrage
Artikel 7. financieringsbron
Artikel 8. citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2012, MC-U-3131142, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 25 mei 2012 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 17);
Gezien:
het verslag van 29 juni 2012 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2011/12, 32 393, nr. 22);
het verslag van 3 juli 2012 van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken I 2011/12, 32 393, F).
Besluit:
Artikel 1. definities
In deze aanwijzing wordt verstaan onder:
a. zorgautoriteit: Nederlandse Zorgautoriteit, genoemd in artikel 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
b. besluit: Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG ;
c. dienst van algemeen belang: dienst van algemeen belang als bedoeld in Protocol nr. 26 bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
d. verdeelplan: overzicht van de verdeling van het maximale aantal opleidingsplaatsen per opleiding per opleidende zorgaanbieder;
e. opleidingsoverzicht: overzicht, uitgesplitst naar instroom en doorstroom, van de gerealiseerde opleidingsplaatsen per opleiding per opleidende zorgaanbieder zoals dat blijkt uit het opleidingsregister van de voor de desbetreffende opleiding relevante registratiecommissie;
f. instroom: aantal opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fte’s en aantal personen, voor (medische) beroepsbeoefenaren in opleiding die in het jaar 2013 met een vervolgopleiding beginnen;
g. doorstroom: aantal opleidingsplaatsen, uitgedrukt in fte’s, voor (medische) beroepsbeoefenaren in opleiding die voorafgaand aan het jaar 2013 met een vervolgopleiding zijn begonnen;
h. gerealiseerde opleidingsplaats: aantal uren, uitgedrukt in fte’s, dat de (medische) beroepsbeoefenaar in opleiding blijkens het relevante opleidingsregister de vervolgopleiding in het jaar 2013 feitelijk heeft gevolgd, tot een maximum overeenkomstig de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst of sectorale rechtspositieregeling;
i. opleidende zorgaanbieder: zorgaanbieder die als zodanig is erkend door de voor de desbetreffende opleiding relevante registratiecommissie, voor zolang deze erkenning niet is ingetrokken of vervallen.
j. fte: full time equivalent (voltijdse plaats);
k. ggz: geestelijke gezondheidszorg.
Artikel 2. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op activiteiten ten behoeve van het beschikbaar hebben van zorg als bedoeld in artikel 2 van het besluit, juncto onderdeel B, onder 1, sub a en b, van de bijlage bij het besluit en heeft betrekking op het kalenderjaar 2013.
Artikel 3. opdracht
De zorgautoriteit stelt ter uitvoering van deze aanwijzing tijdig vóór 1 januari 2013 regels of beleidsregels vast
1.
De zorgautoriteit belast een opleidende zorgaanbieder op diens aanvraag met een dienst van algemeen belang voor opleidingsactiviteiten voor een vervolgopleiding als bedoeld in artikel 2.
2.
De zorgautoriteit toetst de aanvraag aan het verdeelplan dat ik met betrekking tot het jaar 2013 vaststel, en wat betreft de doorstroom tevens aan de opleidingsoverzichten die de voor de desbetreffende vervolgopleidingen relevante registratiecommissies met betrekking tot het jaar 2013 bijhouden.
1.
De zorgautoriteit verleent en stelt een beschikbaarheidbijdrage vast ter compensatie voor het verlenen van de dienst van algemeen belang, bedoeld in artikel 4. Zij vermeldt daarbij, met inachtneming van artikel 7, per vervolgopleiding of de beschikbaarheidbijdrage ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, dan wel het Zorgverzekeringsfonds bij het Zorginstituut in rekening kan worden gebracht.
2.
De zorgautoriteit stelt de beschikbaarheidbijdrage vast op basis van het aantal gerealiseerde opleidingsplaatsen. Daarbij laat zij verrekening van rente in verband met een eventueel verschil tussen verlening en vaststelling achterwege.
Artikel 6. berekenen beschikbaarheidbijdrage
Tabel 1. Bedragen vervolgopleidingen in academische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen (in euro per fte, prijspeil 2012)
Vervolgopleiding Academisch ziekenhuis Algemeen ziekenhuis
1 t/m 49 fte 50 t/m 149 fte vanaf 150 fte
Anesthesiologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Cardiologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Cardiothoracale chirurgie 123.800 164.000 152.700 122.100
Dermatologie en venerologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Heelkunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Interne geneeskunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Kaakchirurgie 123.800 164.000 152.700 122.100
Keel-neus-oorheelkunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Kindergeneeskunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Klinische chemie* 123.800 122.100 122.100 122.100
Klinische fysica* 123.800 122.100 122.100 122.100
Klinische genetica 123.800 164.000 152.700 122.100
Klinische geriatrie in ziekenhuiszorg 123.800 164.000 152.700 122.100
Longziekten en tuberculose 123.800 164.000 152.700 122.100
Maag-darm-leverziekten 123.800 164.000 152.700 122.100
Medische microbiologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Neurochirurgie 123.800 164.000 152.700 122.100
Neurologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Nucleaire geneeskunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Obstetrie en gynaecologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Oogheelkunde 123.800 164.000 152.700 122.100
Orthodontie 123.800 164.000 152.700 122.100
Orthopedie 123.800 164.000 152.700 122.100
Pathologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Plastische chirurgie 123.800 164.000 152.700 122.100
Psychiatrie in ziekenhuiszorg* 123.800 122.800 122.800 122.800
Radiologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Radiotherapie 123.800 164.000 152.700 122.100
Reumatologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Revalidatiegeneeskunde* 123.800 122.100 122.100 122.100
Spoedeisende geneeskunde* 123.800 122.800 122.800 122.800
Urologie 123.800 164.000 152.700 122.100
Ziekenhuisfarmacie* 123.800 122.100 122.100 122.100
Tabel 2. Bedragen vervolgopleidingen in revalidatiecentra, categorale instellingen en ggz-instellingen (in euro per fte, prijspeil 2012)
Vervolgopleiding Revalidatie-centrum Categorale instelling GGZ- instelling
Klinische fysica - 123.800 -
Klinische geriatrie in ggz - - 59.100
Medische microbiologie - 164.000 -
Neurologie - 123.800 -
Pathologie - 164.000 -
Psychiatrie in ggz - - 46.200
Radiotherapie - 123.800 -
Revalidatiegeneeskunde 122.800 - -
Arts verstandelijk gehandicapten - 57.100 -
Tabel 3. Bedragen overige ggz-vervolgopleidingen (in euro per fte, prijspeil 2012)
Vervolgopleiding Bedrag Bedrag indien academisch ziekenhuis
Gezondheidszorgpsycholoog in epilepsie-inrichting 28.000 -
in gehandicaptenzorg 28.000 -
in ggz 28.000 -
in revalidatiecentrum 28.000 -
in verpleeghuiszorg 28.000 -
in ziekenhuiszorg 28.000 28.200
Klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg 34.100 -
in ggz 34.100 -
in ziekenhuiszorg 34.100 34.400
Psychotherapeut in gehandicaptenzorg 46.200 -
in ggz 46.200 46.600
Verpleegkundig specialist ggz 32.800 -
Tabel 4. Bedragen vervolgopleidingen tot huisarts en specialist ouderengeneeskunde via SBOH (in euro per fte, prijspeil 2012)
Vervolgopleiding Bedrag
Huisarts 84.100
Specialist ouderengeneeskunde 75.600
1.
De zorgautoriteit berekent de beschikbaarheidbijdrage met betrekking tot de onderscheiden vervolgopleidingen aan de hand van de bedragen genoemd in de navolgende tabellen 1 tot en met 4.
2.
De zorgautoriteit hanteert met betrekking tot de opleidingen, genoemd in tabel 1, ten aanzien van algemene ziekenhuizen, niet zijnde academische ziekenhuizen, een staffel die als volgt werkt:
a. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk minder dan 50 fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘1 t/m 49 fte’;
b. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk 50 tot en met 149 fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘50 t/m 149 fte’;
c. indien het totale aantal opleidingsplaatsen uitgedrukt in fte’s bij een zorgaanbieder voor alle door die zorgaanbieder geboden opleidingen gezamenlijk 150 of meer fte’s bedraagt, geldt voor de desbetreffende opleidingen het bedrag per plaats, genoemd in de kolom ‘vanaf 150 fte’;
d. de aantallen opleidingsplaatsen voor de opleidingen die gemerkt zijn met een asterix (*), tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de staffel, bedoeld onder a tot en met c.
1.
Ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten komen beschikbaarheidbijdragen voor de vervolgopleiding tot:
a. arts verstandelijk gehandicapten,
b. gezondheidszorgpsycholoog in gehandicaptenzorg,
c. gezondheidszorgpsycholoog in verpleeghuiszorg,
d. klinisch psycholoog in gehandicaptenzorg,
e. psychotherapeut in gehandicaptenzorg,
f. specialist ouderengeneeskunde.
2.
Ten laste van het Zorgverzekeringsfonds komen de beschikbaarheidbijdragen voor de overige vervolgopleidingen.
Artikel 8. citeertitel
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Minister