Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanwijzing als beschermd dorpsgezicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.
Aanwijzing als beschermd dorpsgezicht
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Het gebied in de gemeenten Beesel en Belfeld zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening nr. 159-I (maart 1987) en zoals is omschreven in de toelichting bij dit besluit, aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht in de zin van artikel 1, onder g, van de Monumentenwet 1988;
Dat met de vigerende bestemmingsplannen ’Buitengebied 1981’ (KB 22-5-1986) en ’Algemeen Bestemmingsplan Beesel 1972’ (GS 29-4-1974) wordt geacht in het gestelde in artikel 36 van de Monumentenwet 1988 te voorzien;
Van deze beschikking, waarvan tenminste mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant, zal afschrift worden gezonden aan de Raad van de gemeente Beesel, de Raad van de gemeente Belfeld, Gedeputeerde Staten van Limburg, de Raad voor Cultuur en de Rijksplanologische Commissie.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi Hoofdafdeling Financiën/JZ t.a.v. Bezwaarschriftencommissie OC&W (Cultuur), mevrouw mr. drs. J. E. M. J. van Wezel, Postbus 606, 2700 LZ Zoetermeer.
Tenminste deze beschikking of een kopie daarvan moet bij het bezwaarschrift worden gevoegd.
Overwegende;
dat, het gehucht Ronkenstein, een van oorsprong laat middeleeuwse ontginningsnederzetting in de omgeving van een watermolen en fraai gelegen in een beekdal ten noord-oosten van Reuver, nog goed zijn ontwikkelingsgeschiedenis weerspiegelt en overwegend uit historisch waardevolle bebouwing bestaat;
dat, het bebouwingsbeeld en de structuur van het gebied samenhangend en waardevol is;
dat, het gebied van algemeen belang is vanwege zijn schoonheid en zijn ruimtelijke structurele samenhang;
Gelet op artikel 35 en artikel 36 van de Monumentenwet 1988;
Gehoord de Raad van de gemeente Beesel, de Raad van de gemeente Belfeld, Gedeputeerde Staten van Limburg, de voormalige Raad voor het Cultuurbeheer en de Rijksplanologische Commissie;
Besluiten:
De
Staatssecretaris
De
Minister