{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Toepassingsgebied
Artikel 3. Communicatie
Artikel 4. Posten en kosten
Artikel 5. Jaarlijkse vergoeding
Artikel 6. Te betalen vergoeding voor werkzaamheden
Artikel 7. Tijdige betaling
Artikel 8. Betaling in termijnen
Artikel 9. Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen
Artikel 10. Aanpassing van het voorschotbedrag
Artikel 11. Nacalculatie en restitutie
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvulling tarievenbesluit Ctgb 2013, biociden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op 14 januari 2014.
Besluit aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2013 biociden in verband met de inwerkingtreding van verordening 528/2012/EU betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
gelet op artikel 80 van Verordening 528/2012/EU, artikel 10, eerste lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 17 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;
Overwegende dat ter uitvoering van de verordening 528/2012 nadere regels moeten worden gesteld inzake de tarieven, facturering en betaling voor de diensten en werkzaamheden die het Ctgb in het kader van de verordening zal verrichten;
Besluit:
a. Verordening: Verordening 528/2012/EU
b. Richtlijn 98/8/EG: Richtlijn 98/8/EG van het Europese Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden
c. de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
d. het College: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
e. Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
f. nieuwe werkzame stof (enkel voor biociden): werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening
g. Europese aanvagen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Verordening
h. Werkelijke gemaakte kosten: de interne kosten Ctgb (uurtarief betreffende boekjaar x aantal door Ctgb bestede uren) en de werkelijke kosten van ingeschakelde derden (inclusief de aan derden betaalde BTW).
Artikel 2. Toepassingsgebied
Voor de werkzaamheden die het Ctgb verricht ter uitvoering van de verordening, gelden in afwijking van het bepaalde in het Tarievenbesluit Ctgb 2013 , de volgende bepalingen.
Artikel 3. Communicatie
Vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend geschiedt alle correspondentie omtrent kosten en betaling middels plaatsing van het bericht in het Register for biocidal products (R4BP) en mededeling hiervan per email aan de aanvrager.
Artikel 4. Posten en kosten
Het College stelt in de bijlage bij dit besluit de hoogte vast van het voorschot of van de vergoeding voor zijn werkzaamheden. De volgende posten kunnen in rekening worden gebracht:
aanvraagkosten
beoordelingskosten
kosten voor samenvatten en evalueren
jaarlijkse vergoeding
kosten voor presubmission meeting
kosten voor overige werkzaamheden.
Voor zover bepaalde werkzaamheden in de bijlage niet zijn opgenomen, geldt het tarief zoals vastgesteld in het Tarievenbesluit Ctgb 2013 .
Artikel 5. Jaarlijkse vergoeding
Voor de registratie als toegelaten biocide wordt een jaarlijkse vergoeding in rekening gebracht.
Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden kan een jaarlijkse vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij reeds een jaarlijkse vergoeding voor dat biocide in rekening wordt gebracht.
Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie kan het College een aangepaste jaarlijkse vergoeding vastgestellen.
1.
De aan het Ctgb verschuldigde vergoeding wordt berekend aan de hand van de in artikel 4 aangeduide posten en tariefstellingen.
2.
Indien het bedrag bedoeld in het vorige lid, een voorschot betreft, worden na afloop van de procedure middels nacalculatie de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht.
Artikel 7. Tijdige betaling
Er is tijdig betaald indien de betaling door het Ctgb voor het einde van de in de factuur genoemde termijn is ontvangen, dan wel indien wordt aangetoond dat het te betalen bedrag voor het einde van de termijn naar het Ctgb is overgeschreven of gestort.
1.
Tot twee weken na de datum van dagtekening van de factuur kan de aanvrager het College verzoeken om de kosten van de procedure bij het Ctgb in termijnen te mogen betalen. Dit verzoek wordt gehonoreerd tenzij de kosten van de procedure minder dan € 5.000, bedragen.
2.
Indien de kosten van de procedure niet meer dan € 30.000 bedragen, kan worden voldaan in maximaal drie maandelijkse termijnen van telkens een derde van de totale som.
Indien de kosten van de procedure meer dan € 30.000 euro bedragen, kan worden voldaan in maximaal vier maandelijkse termijnen van telkens een kwart van de totale som.
3.
De eerste termijn dient te zijn betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de oorspronkelijke factuur.
4.
Aanvaarding
Bij betaling in termijnen aanvaardt het College na tijdige betaling van de eerste termijn de aanvraag en deelt de datum van deze aanvaarding mee aan de aanvrager.
Artikel 9. Verlaagd tarief bij geclusterde aanvragen
Indien meerdere aanvragen tegelijk worden ingediend waarbij op één of meer aspecten kan worden volstaan met een clusterbeoordeling voor meerdere aanvragen, brengt het Ctgb op verzoek van de aanvrager(s) voor die aspecten van die aanvragen een verlaagd tarief in rekening.
Indien er meerdere aanvragers zijn, is jegens het Ctgb iedere aanvrager aansprakelijk voor het gehele bedrag. Het Ctgb heeft geen bemoeienis met de onderlinge verrekening tussen aanvragers.
Artikel 10. Aanpassing van het voorschotbedrag
Een aspirant-aanvrager kan voorafgaand aan het doen van een aanvraag, het Ctgb verzoeken om op basis van door hem verstrekte informatie een inschatting te maken van de reële kosten van die specifieke aanvraag en om het voorschotbedrag daarop aan te passen.
Voor deze toets is een vergoeding verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Artikel 11. Nacalculatie en restitutie
Indien bij de eindafrekening na verwerping van de aanvraag of na afloop van de procedure blijkt dat een deel van het betaalde dient te worden gerestitueerd, informeert het College de aanvrager hierover zo spoedig mogelijk. Binnen 4 weken na dagtekening van de eindfactuur vindt restitutie plaats.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant
Artikel 13. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanvulling tarievenbesluit Ctgb 2013, biociden’.
Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, voor deze,
de voorzitter,