{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Hoofdstuk 2. Aanvragen met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in nederland
+ Hoofdstuk 3. Goedkeuring werkzame stof volgens de verordening
Hoofdstuk 6. Overige tarieven
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 74 van verordening (EG) 1107/2009 en artikel 8, eerste lid, sub b, en artikel 10 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
Overwegende dat met ingang van 14 juni 2011 de verordening (EG) 1107/2009 in werking treedt en dat de toelatingen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen dan gewijzigd zijn;
Overwegende dat dit besluit alleen van toepassing is op de aanvraag van gewasbeschermingsmiddel(en) die op de markt gebracht worden vanaf de invoeringsdatum van verordening (EG) 1107/2009, zijnde 14 juni 2011.
Overwegende dat voor een zonale en Europese aanvraag en de Europese stofbeoordeling een bedrag als voorschot in rekening wordt gebracht en via nacalculatie de daadwerkelijke kosten worden verrekend;
Besluit:
1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
1) de verordening: (EG) 1107/2009
2) de wet: Wet op de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 2007, 125)
3) de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden
4) college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
5) Onze Minister: de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister
6) nieuwe werkzame stof: Zoals bedoeld in de verordening.

Hoofdstuk 2. Aanvragen met betrekking tot de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in nederland

artikel 28 van de wet bijlage I
  Aanvraagkosten  
2. Voor de indiening van de volgende aanvragen zijn de volgende bedragen verschuldigd  
2.1. Een aanvraag tot een toelating van een gewasbeschermingsmiddel zoals bedoeld in artikel 28 van de verordening alsmede , waarbij een zonale beoordeling plaatsvindt zoals beschreven in artikel 33 -39 van de verordening, waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. € 60.000,00 ¹
2.2 In aanvulling van 2.1;  
  a. een aanvraag tot een voorlopige toelating zoals bedoeld in artikel 30 van de verordening, waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht; € 60.000,00 ¹
  b. een aanvraag tot een wederzijdse erkenning zoals bedoeld in artikel 40 van de verordening of een aanvraag, die door een andere lidstaat zonaal wordt beoordeeld en waarbij het Ctgb alleen de nationale addenda beoordeelt; € 3.150,00
  c. een aanvraag tot verlenging van een toelating zoals bedoeld in onderafdeling 3 van de verordening te weten art 14-21 en of artikel 43 van de verordening, waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht; € 60.000,00 ¹
  d. een zonale aanvraag tot wijziging van de toelating zoals bedoeld in artikel 44 alsmede 45 van de verordening, waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht; € 60.000,00 ¹
  e. een aanvraag tot intrekking van de toelating zoals bedoeld in artikel 44 als mede artikel 45 van de verordening;
  f. een vergelijkende evaluatie zoals bedoeld in artikel 50 van de verordening waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht.; € 60.000,00 ¹
  g. een kleine toepassing zoals bedoeld in artikel 51 van de verordening; € 4.675,00
  h. een aanvraag van een vergunning tot parallelhandel zoals bedoeld in artikel 52 van de verordening; € 685,00
  i. aanvraag van een toevoegingsstof zoals bedoeld in artikel 58 van de verordening waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht; € 60.000,00
2.3 a. Een Europese aanvraag voor een middel voor louter kastoepassingen op basis van art 33 lid 2 b van de verordening waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. € 60.000,00 ¹
  b. Een Europese aanvraag voor een middel ter behandeling van zaaizaad op basis van art 33 lid 2 b van de verordening waarbij via een voorschot en nacalculatie de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. € 60.000,00 ¹
2.4. Een aanvraag voor een wijziging van een toelating zoals bedoeld in artikel 44 van de verordening alsmede de verlenging ervan op basis van artikel 43 van de verordening, van een gewasbeschermingsmiddel dat in dezelfde samenstelling en voor dezelfde toepassing wordt gebruikt maar onder een andere naam vergeleken met de bestaande toelating. € 685,00
2.5. Een wijziging van het gebruiksgebied van een toelating of van een vergunning van een parallel geïmporteerd gewasbeschermingsmiddel € 685,00
2.6. Wijziging van de toelating als bedoeld in artikel 45 van de verordening door de toelatingshouder:  
2.6.1. Wijziging naam, adres, plaats en overschrijvingen toelatingen naar ander bedrijf en overige kleine administratieve wijzigingen: € 210,00
2.6.2. Wijziging van de verpakking en etikettering als bedoeld in artikel 4 en of 45: € 685,00
2.6.3. Wijzigingen van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift/Gebruiksaanwijzing die enkel en alleen betrekking hebben op het Nederlands addendum € 685,00
2.6.4. Overige mineure wijzigingen van de toelating, als bedoeld in artikel 44 en of 45 van de verordening, niet vallend onder artikel 2.6.1 t/m 2.6.3. € 685,00
2.7. Een wijziging van de samenstelling van een toegelaten of voorlopig toegelaten gewasbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 44 en of 45 van de verordening:  
2.7.1. Indien sprake is van wijziging in de technische werkzame stof (nieuwe bron of andere aanpassing van de werkzame stof): € 840,00
2.7.2. Overige, niet-wezenlijke wijzigingen in de samenstelling op basis van artikel 44 en 45 van de verordening € 685,00
2.8 Een aanvraag tot uitbreiding van de bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen in Nederland (niet-zonaal) als bedoeld in artikel 51 van de verordening  
2.8.1. waarbij aan de volgende criteria wordt voldaan:  
  – er is een uitgebreid helpdeskverzoek (art 35.4) gedaan en er is een advies beschikbaar niet ouder dan een half jaar waaruit blijkt dat  
  – het uitsluitend kleine toepassing(en) betreft  
  – en de toepassing(en) binnen de risk envelope van de toelating valt (vallen)  
  – en er een MRL beschikbaar is die het aangevraagde gebruik afdekt 685,00
2.8.2. Voor andere aanvragen vallend onder art. 2.8.: € 4.675,00
     
  Beoordelen  
     
  Wederzijdse erkenning  
5. Er zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating als bedoeld in artikel 40 van de verordening, de volgende bedragen verschuldigd:  
5.1. De werkzaamheid: € 840,00
5.2. De fysische en chemische eigenschappen van het middel € 315,00
5.3. Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.520,00
5.4. Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 630,00
5.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
5.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.550,00
5.5.2. Ecotoxicologie € 1.995,00
5.6. In afwijking van 5.3, 5.4 en 5.5 zijn voor de beoordeling van de volgende aspecten en criteria in het kader van een wederzijdse erkenning van een toelating van een middel op basis van een micro-organisme, de volgende bedragen verschuldigd:  
5.6.1. Criteria ten aanzien van de toepasser en de volksgezondheid € 1.050,00
5.6.2. Criteria ten aanzien van het milieu € 1.050,00
     
6. Indien bij een toelating een aanvraag voor kleine toepassing als bedoeld in art 51 van de nieuwe verordening wordt aangevraagd en inhoudelijke beoordeling daarvan noodzakelijk wordt geacht:  
6.1. De beoordeling op werkzaamheid is niet van toepassing voor de beoordeling van een aanvraag waarbij bij een bestaande toelating een aanvraag tot kleine toepassing(en) wordt aangevraagd:
6.2. Voor de beoordeling van fysisch/chemische eigenschappen in het kader van een aanvraag tot wijziging van de toelating als bedoeld in het hierbovenstaande 6.1, het volgende bedrag verschuldigd. € 210,00
6.3 Criteria ten aanzien van de toepasser € 2.520,00
6.4. Criteria ten aanzien van de volksgezondheid € 2.520,00
6.5. Criteria ten aanzien van het milieu:  
6.5.1. Gedrag en lotgevallen in het milieu € 1.890,00
6.5.2. Ecotoxicologie: € 2.940,00
6.6 Eindoordeel: € 1.365,00
     
7. Voor een Europese, zonale beoordeling dan wel elke overige beoordeling waarvoor een voorschot wordt gevraagd, worden de werkelijk gemaakte kosten via nacalculatie in rekening gebracht. Kostprijs
     
8. In bijzondere omstandigheden gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengen voor beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar op basis van artikel 53 van de verordening Kostprijs
     
9. Afleiden MTR   
9.1. Voor een verzoek tot het afleiden van een Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) buiten het kader van een aanvraag tot toelating zijn de volgende bedragen verschuldigd € 685,00
9.2. Voor het afleiden van een MTR zijn de bedragen als genoemd in van dit tarievenbesluit verschuldigd  
     
10. Afleiden MRL   
10.1. Voor het verzoek tot het afleiden van een Maximaal Residu Limiet (MRL) zijn de volgende aanvraagkosten verschuldigd € 685,00
10.2. Voor de beoordeling is het volgende bedrag verschuldigd. € 3.885,00
     
11. Toelating voor experimentele doeleinden op basis van art 54 van de verordening  
11.1. Indien de toelating in dit hoofdstuk betrekking heeft op het feit dat de behandelde gewassen niet in de voedselketen mogen komen: € 210,00
11.2. Indien de toelating in dit hoofdstuk betrekking heeft op het feit dat de behandelde gewassen in de voedselketen mogen komen:  
11.3. Het basisbedrag € 260,00
11.4. Per 5 gewassen waarvoor de behandelde gewassen in de voedselketen mogen komen € 105,00

¹ Indien de aanvraag een gewasbeschermingsmiddel betreft op basis van een werkzame stof zijnde een micro-organisme, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, dan bedraagt het voorschot 60% van het genoemde bedrag.

Hoofdstuk 3. Goedkeuring werkzame stof volgens de verordening

13. Aanvraag  
13.1. Voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof volgens de verordening. € 12.500,00
13.2. In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof zijnde een micro-organisme, plantenextract, feromoon dan wel een werkzame stof die hiermee vergelijkbaar is, het volgende bedrag verschuldigd € 6.500,00
13.3. In afwijking van het eerste lid is voor het indienen van een aanvraag tot verlenging van de goedkeuring van een werkzame stof volgens de verordening, € 12.500,00
     
14. Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)  
14.1. Voor het samenvatten en beoordelen (monograph) van de aanvraag tot goedkeuring als bedoeld in artikel 13.1 of 13.3, is een bedrag verschuldigd op basis van werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 150.000,00
14.2. In afwijking van het eerste lid is voor het samenvatten en beoordelen van de aanvraag tot plaatsing als bedoeld in artikel 13.2, het bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 25.000,00
     
15. Overige werkzaamheden (aanvullend verslag)  
15.1. Voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie voor werkzame stoffen als bedoeld in artikel 13.1, nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 75.000,00
15.2. In afwijking van het eerste lid is voor de werkzaamheden die na het uitbrengen van de samenvatting en beoordeling (de monograph) aan de Europese Commissie als bedoeld in artikel 13.2 nodig zijn voor de afronding van de Europese besluitvorming een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 7.500,00
15.3. Voor het opstellen van een aanvullend verslag voor aanvragen als bedoeld artikel 13.3 is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Het voorschot hiervoor bedraagt € 25.000,00
16. Samenvatten en evalueren van gegevens
Voor het samenvatten en evalueren van studies voor gewasbeschermingsmiddelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage I van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.
Voor het samenvatten en evalueren van studies op basis van microbiologische middelen zijn de kosten verschuldigd zoals vermeld in bijlage II van dit besluit, met uitzondering van zonale en Europese aanvragen, waar de werkelijk gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht op basis van voorschot en nacalculatie.

Hoofdstuk 6. Overige tarieven

32 Tarieven omzetting WGGA naar WG  
32.1 Toelating: toelatinghouder zet zelf WG/GA om naar WG en Ctgb controleert of aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan. Exclusief werk robuuste etiketten: € 685,00
32.2 Toelating, toelatinghouder levert niets of voldoet niet aan onderstaande voorwaarden, Ctgb zet WG/GA om naar WG. Exclusief werk robuuste etiketten: € 1050,00
32.3 Omzetten WG/GA naar WG voor parallelle vergunning of gewijzigde toelating: € 315,00
  Voorwaarden: – Het omgezette WG met toelatingsnummer wordt door de toelatinghouder voor de juiste datum ingediend bij het Ctgb. – Naast het omgezette WG wordt het huidige WGGA met toelatingsnummer geleverd. – Daarnaast wordt een GAP tabel met toelatingsnummer geleverd waarop het WG gebaseerd is. GAP tabel en WG dienen op elkaar afgestemd te zijn en deze moeten geen tegenstrijdigheden bevatten. – Een WG dient DTG-lijst termen te bevatten, en geen SOT-lijst termen. – Alle toepassingen zijn bij de omzetting opgenomen. Indien er 2 of meer toepassingen missen wordt het hoge tarief in rekening gebracht. – Het WG is volledig ingevuld en er missen geen gegevens. – Er zijn juiste doseringen ingevuld. Indien bij 2 of meer toepassingen onjuiste doseringen staan, wordt het hoge tarief in rekening gebracht. – Restrictiezinnen dienen overgenomen te worden van het WGGA in het WG. – Indien een resistentiezin op het WGGA staat dan dient deze vervangen te worden door de standaard resistentiezin.  
32.4 Toelating inclusief werk robuuste etiketten, toelatinghouder zet zelf WG/GA om naar WG en Ctgb controleert of aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan Kostprijs
32.5 Toelating inclusief werk robuuste etiketten, toelating levert niets of voldoet niet aan onderstaande voorwaarden, Ctgb zet WG/GA om naar WG. Kostprijs
     
33 Inlichtingen omtrent proeven op gewervelde dieren  
33.1 Ter zake van het inwinnen van inlichtingen bij het college omtrent proeven op gewervelde dieren die bij een eerdere aanvraag tot toelating van een gewasbeschermingsmiddel zijn uitgevoerd als bedoeld in artikel 62 van de verordening € 420,00
33.2 De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb tegelijkertijd met het indienen van een aanvraag.
     
34 Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens  
  Ter zake de bemiddeling door het college als bedoeld in artikel 8 Besluit aanvulling bestuursreglement regeling toelating gewasbeschermingsmiddelen Ctgb 2011, is het volgende tarief verschuldigd: Kostprijs
     
35 Helpdesk Toelatingen  
  Voor een verzoek om inlichtingen aan de Helpdesk Toelatingen over aanvragen tot (uitbreiding van de) toelating is het volgende bedrag verschuldigd;
35.1 Voor het uitvoering geven aan een verzoek aan de Helpdesk Toelatingen gelden advieskosten die worden berekend op basis van het aantal te besteden uren en een tarief van € 105,- per uur, max. € 4.200,00
35.2 De advieskosten als bedoeld in het tweede lid kunnen worden verrekend met de in artikel 2, onder a, b, f, g en i, sub 1, artikel 13, onder a, b, i en l, sub 1 en artikel 26, lid 1 genoemde bedragen, indien het advies van de Helpdesk Toelatingen heeft geleid tot een aanvraag. max. € 4.200,00
  Voor een verzoek aan de Helpdesk met betrekking tot een aanvraag tot uitbreiding met alleen Kleine Toepassingen als bedoeld in artikel 51 van de verordening zijn art 35.1 en 35.2 niet van toepassing, maar geldt één van de volgende tarieven:  
35.3 het tarief voor een standaard verzoek (in beeld brengen van extra dossiervereisten, kosteninschatting aanvraagtraject, vaststelling of het gebruik een kleine toepassing betreft): € 840,00
35.4 het tarief voor een uitgebreid verzoek (in beeld brengen van extra dossiervereisten, kosteninschatting aanvraagtraject, vaststelling of het gebruik een kleine toepassing betreft, controle of de kleine toepassing(en) binnen de risk envelope vallen en er een MRL beschikbaar is die het aangevraagde gebruik afdekt: € 685,00
36 Toezending register  
  Terzake van een verzoek om toezending van een register is het volgende bedrag verschuldigd € 25,00
  De betaling van het in het eerste lid bedoelde bedrag geschiedt vooraf door overmaking van het verschuldigde bedrag aan het Ctgb onder vermelding van het type register.
     
37 Exportverklaring  
  Voor het op verzoek verstrekken van een verklaring ten behoeve van de export van een gewasbeschermingsmiddel of een biocide is het volgende bedrag verschuldigd: € 210,00
     
  Overig  
38 Voor een verzoek tot het verrichten van specifieke werkzaamheden is een bedrag verschuldigd op basis van de werkelijk gemaakte kosten. € 105,00 per uur
39. Afrekening van aanvraagkosten tegen kostprijs
39.1 De tarieven die op de daadwerkelijke kosten (kostprijs) zijn vastgesteld, worden door het Ctgb door middel van een schriftelijke factuur bij de aanvrager in rekening gebracht onder vermelding van een factuurnummer.
39.2 Indien een voorschot op de daadwerkelijke kostprijs is betaald, wordt dit met het verschuldigde bedrag verrekend. Indien de daadwerkelijke kostprijs lager is dan hetgeen is voorgeschoten, wordt het verschil binnen vier weken na factuurdatum aan de aanvrager terugbetaald.
39.3 Behoudens het bepaalde in het tweede lid, dient de aanvrager de factuur binnen vier weken na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer te voldoen.
39.4 Indien niet of niet volledig binnen de gestelde termijn is betaald, is de aanvrager van rechtswege in verzuim in de zin van artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek.
40. Overgangsregime
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld. Concreet betekent dat dit besluit naast het bestaande tarievenbesluit Ctgb 2011 zijn werking heeft.
41. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 14 juni 2011.
42. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanvulling Tarievenbesluit Ctgb 2011.
Vastgesteld door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op d.d. 25 mei 2011
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
de Voorzitter,