Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Aanvullende overgangsbudgetten samenvoeging svo en vo
+ Paragraaf 2. Wijziging Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
+ Paragraaf 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.
Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen
Gelet op: Artikel IV, tweede lid, artikel V, derde lid, artikel VIII, vierde lid, en artikel XVI, tweede lid van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs.
Besluit
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:WVO:
de Wet op het voortgezet onderwijs ;wet:
de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo):
een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) of een scholengemeenschap waarvan in ieder geval een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor voorbereidend beroepsonderwijs deel uitmaakt;vo-school:
een school voor vmbo dan wel een scholengemeenschap waarvan in ieder geval een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs deel uitmaakt;svo-school of -afdeling:
een school of afdeling als bedoeld in artikel III, eerste en tweede lid, en artikel VII, eerste en tweede lid, van de wet.
1.
Het bevoegd gezag van een vo-school waaraan, na samenvoeging met een svo-school of -afdeling, een afdeling voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs is verbonden, heeft voor het schooljaar 2002-2003 aanspraak op een aanvullende bekostiging voor arbeidsvoorwaardelijke aspecten. De aanvullende bekostiging bedraagt € 111,18 per leerling.
2.
De aanvullende bekostiging voor de vo-school wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op de svo-school of -afdeling op 1 oktober voorafgaande aan de samenvoeging als werkelijk schoolgaand, ingevolge artikel 37, eerste lid van het Bekostigingsbesluit W.V.O., was ingeschreven.
3.
Om voor de aanvullende bekostiging in aanmerking te komen hoeft het bevoegd gezag van de vo-school geen aanvraag in te dienen. De in het tweede lid bedoelde bekostiging wordt berekend door CFI en vervolgens in september 2002 betaalbaar gesteld aan het bevoegd gezag van de na samenvoeging ontstane vo-school.
4.
De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in het eerste lid omschreven doel. Verrekening van eventuele niet bestede gelden of overschotten vindt niet plaats.
5.
Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaglegging wordt in het jaarverslag de aan het verslagjaar toe te rekenen bekostiging herkenbaar als bate verantwoord, en worden de lasten verwerkt binnen de daartoe bestemde posten. De bekostiging wordt tevens opgenomen in bijlage D2 bij het jaarverslag als niet-geoormerkte bekostiging. Een afzonderlijke specificatie van de lasten naar kostensoorten is niet noodzakelijk.
6.
De verklaring van de accountant bij het jaarverslag omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.
1.
De berekening van het eenmalig vast te stellen extra personele overgangsbudget van een op 1 augustus door samenvoeging met een svo-school of -afdeling ontstane vo-school met een afdeling leerwegondersteunend onderwijs of afdeling praktijkonderwijs, geschiedt volgens de formule: (A + B) - C = D, genoemd in paragraaf 4 onder II.2.1 van de bijlage bij de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegonder-steunend onderwijs en praktijkonderwijs. Als de waarde van D groter is dan 1,5% van het semi-fusie-budget C wordt de volledige achteruitgang in het eerste schooljaar na de samenvoeging, in aanvulling op het berekende overgangsbudget D, éénmalig in het schooljaar 2002/2003 als extra overgangsbudget toegekend.
2.
Om voor het aanvullende overgangsbudget in aanmerking te komen, hoeft het bevoegd gezag van de vo-school geen aanvraag in te dienen. CFI voert de berekeningen uit en voegt de extra bekostiging als bedoeld onder het tweede lid toe aan de berekende lumpsum-
bekostiging van de na samenvoeging ontstane vo-school. De toevoeging van de extra bekostiging geschiedt uiterlijk in december 2002.
3.
Indien de vo-school op 1 augustus is ontstaan uit een samenvoeging van twee of meer vo-scholen, niet zijnde een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging dan wel een svo-school of afdeling, wordt voor deze vo-school op basis Regeling samenvoeging van scholen in het voortgezet onderwijs, in voorkomende gevallen, eerst het overgangsbudget als gevolg van deze samenvoeging vastgesteld. Na vaststelling en toevoeging van dit overgangsbudget aan het personele budget van de vo-school, wordt de berekening, als bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, uitgevoerd.
Artikel 4
[Wijzigt de regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegonder-steunend onderwijs en praktijkonderwijs.]
Artikel 5
Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst, en werkt wat betreft:
1. artikel 1, 2 en 3, met uitzondering van het derde lid, terug tot en met 1 augustus 1999,
2. artikel 4, de onderdelen A en B, terug tot en met 1 augustus 2001;
3. artikel 4, de onderdelen C, D en E, terug tot en met 1 januari 2002.
Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanvulling overgangsregeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs
De
staatssecretaris