Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Omzetting MG-MLK scholen of afdelingen
Artikel 3. Omzetting LZ-scholen
Artikel 4. Aanvullende vergoeding materiele instandhouding scholen verbonden aan pedologische instituten (pi) en scholen voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap
Artikel 5. Vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding
Artikel 6. Bekendmaking
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende regeling invoering LGF

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling omzetting scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen, aanvullende materiële instandhouding scholen verbonden aan pedologische instituten en scholen voor langdurig zieke kinderen en dienstreizen ambulante begeleiding
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,
Gelet op:
artikel XV van de wet van 28 november 2002, Stb. 2002, 631 en
artikel XI van het besluit van 26 februari 2003, Stb. 2003, 108
Besluit
Wet:
de wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijsen de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van de leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (Regeling leerlinggebonden financiering)
School of afdeling voor MG-MLK:
School of afdeling waar op 31 juli 2003 onderwijs wordt gegeven aan dove kinderen die tevens moeilijk lerend zijn, aan slechthorende kinderen die tevens moeilijk lerend zijn, of aan lichamelijk gehandicapte kinderen die tevens moeilijk lerend zijn.
Artikel 2. Omzetting MG-MLK scholen of afdelingen
Op basis van het voor 1 augustus 2003 gedane verzoek van het bevoegd gezag kan een school of afdeling voor MG-MLK die niet tevens beschikt over een MG-afdeling die overeenkomt met een combinatie van handicaps als bedoeld in artikel 3 van het Besluit leerlinggebonden financiering, mede gelet op de aanwezige leerlingenpopulatie, in afwijking van artikel VII van de wet per 1 augustus 2003 worden aangemerkt als een school respectievelijk afdeling voor meervoudig gehandicapte kinderen als bedoeld in artikel 3 van genoemd besluit.
Artikel 3. Omzetting LZ-scholen
De op 31 juli 2003 bestaande scholen voor langdurig zieke kinderen worden per 1 augustus 2003 aangemerkt als school voor langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap (LZ cluster 3) dan wel als school voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap (LZ cluster 4) overeenkomstig onderstaande tabel.
School Brin-nummer Wordt
School Lyndensteyn 00LD LZ CLUSTER 3
De Witakker 00MU LZ CLUSTER 4
St Maartensch 00OS LZ CLUSTER 3
BLO St Antonius LO 00RL LZ CLUSTER 4
Thriantaschool 00SU LZ CLUSTER 3
Prof Frits Redlschool 00VV LZ CLUSTER 4
Schuttes Bosschool 00ZN LZ CLUSTER 3
Mw Dr CP Gelinksch 01AI LZ CLUSTER 4
Dr A Verschoor School 01AJ LZ CLUSTER 4
School Brin-nummer Wordt
San Domenico Savio Sch 01AV LZ CLUSTER 3
Arnhemse Buitenschool 01JE LZ CLUSTER 4
VSO School Werkenrode 01JR LZ CLUSTER 3
Bets Frijlingschool 01KX LZ CLUSTER 4
P.I-school Hondsberg 01OZ LZ CLUSTER 3
De Dordtse Buitenschool 01PE LZ CLUSTER 3
SGM Mariëndael (SO-Mytyl) 01RE LZ CLUSTER 3
RMPI School 01UC LZ CLUSTER 4
Sch v Langd Zieke Kind 01UQ LZ CLUSTER 4
Mytylschool De Sprienke 02CK LZ CLUSTER 3
Leidse Buitenschool 02EJ LZ CLUSTER 4
BLO Sch De Buitenschool 02EP LZ CLUSTER 4
OCR Het Roessingh 02GD LZ CLUSTER 3
Mytylschool Ulingshof 02QV LZ CLUSTER 3
Berg en Boschschool 02RF LZ CLUSTER 4
De Berkenhof 02RH LZ CLUSTER 4
Mytylschool De Schalm 02RK LZ CLUSTER 3
Mytylschool Gabriel 02SK LZ CLUSTER 3
RK Mytylschool 02SZ LZ CLUSTER 3
Maurice Maeterlincksch 02YJ LZ CLUSTER 3
De Ambelt School V LZK 02YN LZ CLUSTER 4
Mytylsch De Trappenberg 02YP LZ CLUSTER 3
Ariane De Ranitz 02YT LZ CLUSTER 3
Mytylsch Tilburg 02ZX LZ CLUSTER 3
SG Mariëndael (ZML) 03AE LZ CLUSTER 3
Utrechtse Buitenschool 03ND LZ CLUSTER 3
SGM Mariëndael (VSO-MG) 03RM LZ CLUSTER 3
Dokter CP v Leersumsch 04AK LZ CLUSTER 4
De Berkenschutse 05HJ LZ CLUSTER 3
De Waterlelie 05PE LZ CLUSTER 3
’T Ruigeveldschool 06SV LZ CLUSTER 4
SSO de Koperakker 07WD LZ CLUSTER 4
Elimschool 08PQ LZ CLUSTER 4
SG Mariëndael (VSO-LG) 14PG LZ CLUSTER 3
Mytylschool Franciscus 14VR LZ CLUSTER 3
De Wingerd 14WT LZ CLUSTER 3
Tytylschool de Maasgouw 14YY LZ CLUSTER 3
Openluchtschool voor S O 16SN LZ CLUSTER 3
Alb Schweitzerschool 18BV LZ CLUSTER 3
WAVLieflandSchool 19SO LZCLUSTER3
Meentsch Openb Sch v SO 19TZ LZ CLUSTER 3
Mytylschool 19UQ LZ CLUSTER 3
De Driemaster 19VD LZ CLUSTER 3
School Brin-nummer Wordt
Prins Johan Friso 19VO LZ CLUSTER 3
Gron Buitenschool 19WD LZ CLUSTER 3
Eerste Ned Buitenschool 20JE LZ CLUSTER 3
H.M.S de Piramide 20JM LZ CLUSTER 3
1e Rott Openluchtschool 20RK LZ CLUSTER 3
De Archipel 20RL LZ CLUSTER 3
Reconvalescentenschool 20RT LZ CLUSTER 3
Dr Coronelschool 20WW LZ CLUSTER 3
WB Noteboomschool 20WX LZ CLUSTER 3
Kindh Reek SchLZK ‘De Vlinder’ 21IZ LZ CLUSTER 4
Zonnehuis 23GL LZ CLUSTER 4
SO en VSO de Boschkens 23JU LZ CLUSTER 4
Dokter Herman Bekiussch 23VR LZ CLUSTER 4
De Zwengel 23XK LZ CLUSTER 4
SGM Mariëndael (Tyltyl) 24HY LZ CLUSTER 3
Geref SSBO 26MK LZ CLUSTER 3
De Meidoornschool 26MU LZ CLUSTER 3
M.H. School ZMLK 26NL LZ CLUSTER 3
1.
Aan scholen verbonden aan pedologische instituten en aan scholen voor langdurig zieke kinderen anders dan met een lichamelijke handicap wordt jaarlijks een aanvullende vergoeding voor de materiële instandhouding verstrekt.
2.
Voor de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt het verschil berekend tussen de vergoeding voor de materiële instandhouding die de school zou hebben ontvangen voor het jaar 2004 indien deze vergoeding zou zijn berekend met gebruikmaking van onderstaande tabellen en de vergoeding die de school zou ontvangen op basis van de voor het jaar 2004 vastgestelde programma’s van eisen, beide berekend op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober 2001 dan wel 16 januari 2002 indien toepassing is gegeven aan artikel 9 van het Formatiebesluit WEC
Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke pve’s
Onderwijssoort Vast bedrag per school SO-schooltype VSO-schooltype
    Vast Per groep Vast Per groep
LZ € 7.245,76 € 3.896,81 € 4.920,09 € 4.738,93 € 3.908,55
PI € 10.146,24 € 8.266,26 € 4.472,36 € 5.031,37 € 3.679,69

Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke pve’s
3.
Het met toepassing van het tweede lid berekende bedrag wordt met ingang van 1 januari 2005 jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra.
1.
Voor de periode 1 januari 2004 tot 1 augustus 2005 wordt een vergoeding toegekend voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van de ambulante begeleiding van leerlingen in het reguliere onderwijs.
2.
Voor de periode 1 januari 2004 tot 1 januari 2005 bedraagt de vergoeding de voor 2003 toegekende vergoeding dienstreizen ambulante begeleiding, geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra.
3.
Voor de periode 1 januari 2005 tot 1 augustus 2005 bedraagt de vergoeding 7/12 van de op grond van het tweede lid toegekende vergoeding, geïndexeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, zesde lid, van de Wet op de expertisecentra.
Artikel 6. Bekendmaking
Deze regeling zal met toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2003.
Artikel 8. Citeertitel
De regeling kan worden aangehaald als: Aanvullende regeling invoering LGF.
De
minister