Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende overeenkomst bij het op 8 april 1960 voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Financiële Verdrag, Bennekom, 14-05-1962

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullende overeenkomst bij het op 8 april 1960 voor het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Financiële Verdrag
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland
overwegende dat ten aanzien van de uitleg en betekenis van artikel 10, lid 4, juncto artikel 16 van het op 8 april 1960 door het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Verdrag inzake de regeling van financiële vraagstukken en inzake uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging (Financieel Verdrag) twijfel is gerezen,
in overeenstemming met de bepalingen van het zesde hoofdstuk van het Verdrag inzake de regeling van aangelegenheden voortspruitende uit de oorlog en de bezetting („Ueberleitungsverdrag” zoals gewijzigd op 23 oktober 1954) juncto de wet no. 63 van de Geallieerde Hoge Commissie („Amtsblatt AHK” 1951, no. 64, blz. 1107),
in het belang van de rechtszekerheid en met het doel, de in het zesde hoofdstuk van het „Ueberleitungsvertrag” juncto artikel 16 van het Financiële Verdrag vervatte verplichting van de Bondsrepubliek Duitsland te vervullen en derhalve twijfel aan de werking van de ter fine van herstelbetalingen of restitutie genomen Nederlandse maatregelen met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land Berlijn, aanwezige bezittingen van Nederlandse rechtspersonen weg te nemen,
zijn overeengekomen als volgt:
(1)
In de gevallen die niet zijn geregeld door de leden 1 tot en met 3 van artikel 10 van het Financiële Verdrag zijn bij Duitse gerechten aanspraken, verweren, vorderingen in conventie en in reconventie en andere procedures niet toelaatbaar voor zover deze daarop zijn gebaseerd, dat de ingevolge Nederlandse maatregelen ter fine van herstelbetalingen of restitutie plaats gehad hebbende eigendomsovergang van aandeelhoudersrechten in Nederlandse naamloze vennootschappen met betrekking tot het vermogen van die naamloze vennootschappen in de Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land Berlijn, waaronder begrepen deelnemingen van die naamloze vennootschappen in Duitse vennootschappen met of zonder rechtspersoonlijkheid, geen of slechts een beperkte werking zou hebben gehad.
(2)
Met betrekking tot het in lid 1 bedoelde vermogen bestaan geen rechten en belangen, directe noch indirecte, die daaruit zouden worden afgeleid, dat de in lid 1 bedoelde eigendomsovergang ten aanzien van dit vermogen geen of slechts een beperkte werking zou hebben gehad.
(3)
De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van alle andere Nederlandse rechtspersonen in de zin van artikel 1 sub 4 van het Besluit Vijandelijk Vermogen.
Artikel 2
Deze Overeenkomst geldt eveneens voor het Land Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Financiële Verdrag de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden mededeling doet van het tegendeel.
Artikel 3
Deze Overeenkomst moet worden bekrachtigd; de akten van bekrachtiging dienen zo spoedig mogelijk te Bonn te worden uitgewisseld.
Artikel 4
Deze Overeenkomst treedt een maand na de uitwisseling van de akten van bekrachtiging in werking. Zij maakt deel uit van het Financiële Verdrag.
TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden der Verdragsluitende Partijen deze Aanvullende Overeenkomst hebben ondertekend.
Gedaan te Bennekom, 14 mei 1962, in tweevoud, in de Nederlandse en de Duitse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden:
Für das Königreich der Niederlande:
(w.g.) H. R. VAN HOUTEN
Voor de Bondsrepubliek Duitsland:
Für die Bundesrepublik Deutschland:
(w.g.) LAHR