{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Beoordeling van de aanvragen
Algemeen
Budgettair
Ambulante begeleiding
Autistische leerlingen
Zeer moeilijk lerende kinderen
Aanvraagprocedure
Overige aanvragen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende formatie scholen voor (v)so als bedoeld in de Wet op de expertisecentra op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 maart 2007.
Aanvullende formatie scholen voor (v)so als bedoeld in de Wet op de expertisecentra op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004
Inleiding
Artikel 117, vierde lid, van de Wet op de expertisecentra (WEC) biedt de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden goed te keuren, dat aan een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) meer formatie is verbonden dan de formatie toegekend krachtens het Formatiebesluit WEC. Deze beleidsregel geeft informatie over de toekenning van aanvullende formatie op grond van dit artikel voor het schooljaar 2003/2004.
Voor de uitvoering van deze beleidsregel is een beperkt budget beschikbaar. Daarom moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat aanvragen niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden ingewilligd.
Uitgangspunt bij het toekenningsbeleid is, dat scholen in het (v)so krachtens het Formatiebesluit WEC een op hun situatie toegesneden formatiebudget krijgen toegekend en dat slechts in uitzonderlijke situaties aanvullende formatie kan worden aangevraagd.
Het (v)so kent verschillende schoolsoorten, waarbij het niet altijd goed mogelijk is voor iedere soort een scherpeafbakening aan te geven van de aard en de zwaarte van de problematiek van de leerlingen. Bij de toedeling van de reguliere formatie wordt uitgegaan van een gemiddelde bandbreedte. Daarbij is ruimte voor afwijking van dit gemiddelde, zowel naar boven in de zin van zwaardere problematiek als naar beneden in de zin van lichtere problematiek. Als de problematiek van toegelaten leerlingen echter als te zwaar wordt ervaren door de school, is dit op zichzelf geen aanleiding om aanvullende formatie toe te kennen.
In verband met de invoering van leerlinggebonden financiering per 1 augustus 2003 zullen aanvragen betreffende verlenging van ambulante begeleiding en ambulante begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen die op of na 1 augustus 2003 worden ingediend niet meer in behandeling worden genomen. Alleen aanvragen die vóór 1 augustus 2003 zijn ingediend en vóór 8 augustus 2003 door CFI zijn ontvangen, zullen in behandeling worden genomen. Vanaf 1 augustus 2003 zal een commissie voor de indicatiestelling beoordelen, of die leerlingen in aanmerking komen voor een leerlinggebonden budget. Verder is deze beleidsregel een ongewijzigde voortzetting van de beleidsregel voor het schooljaar 2002 - 2003.
N.B.
Indien voor een leerling, ten behoeve van wie in het kader van deze regeling voor het schooljaar 2003/2004 aanvullende formatie is toegekend, op basis van een beoordeling door een commissie voor de indicatiestelling een leerlinggebonden budget beschikbaar is, ontvangt de reguliere school het leerlinggebonden budget niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2004.
Beoordeling van de aanvragen
Bij de beoordeling van de aanvragen wordt met de volgende uitgangspunten rekening gehouden.
Algemeen
Voor een goede beoordeling is het van belang dat aanvragen op de juiste wijze worden ingediend en dat indiening van overbodige aanvragen wordt voorkomen. Bezien wordt in hoeverre er sprake is van bijzondere omstandigheden en of het formatiebudget niet toereikend geacht kan worden.
Om inzicht te verschaffen in de door mij gehanteerde beleidsuitgangspunten is in deze beleidsregel aangegeven hoe in bepaalde gevallen de beoordeling zal plaatsvinden. In aanvulling hierop wil ik er in het algemeen nog op wijzen, dat omstandigheden die in enig jaar leidden tot toekenning van aanvullende formatie, niet wederom behoeven te leiden tot inwilliging van verzoeken in een daarop volgend jaar. Verder wijs ik erop dat verzoeken om meer aanvullende formatie voor het schooljaar 2003 / 2004 dan voor het voorgaande schooljaar is toegekend, terwijl de omstandigheden gelijk zijn gebleven, in elk geval voor het meerdere zullen worden afgewezen.
Aanvullende formatie kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Wanneer een bijzondere omstandigheid zich in de loop van het schooljaar voordoet, zal de aanvullende formatie niet eerder kunnen worden ingezet dan na afgifte van de beschikking.
Budgettair
Voor alle verzoeken geldt, dat zij alleen kunnen worden ingewilligd voor zover het budget dit toelaat. De minister behandelt de aanvragen in volgorde van ontvangst.
Ambulante begeleiding
Verzoeken om verlenging van ambulante begeleiding kunnen worden gehonoreerd voor zover zij vallen onder de regeling in artikel 14, achtste lid, van het Onderwijskundig besluit WEC. In verband met het beschikbare budget is het toe te kennen aantal minuten afhankelijk van het aantal aanvragen. Verzoeken worden uitsluitend toegekend voor leerlingen die staan ingeschreven aan een van de in artikel 14, tweede lid, van het Onderwijskundig besluit WEC genoemde onderwijssoorten. Dat zijn leerlingen die onderwijs volgen op een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel een opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onder a en b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Aan artikel 14, achtste lid, van het Onderwijskundig besluit WEC wordt toepassing gegeven voor zover de noodzaak van verlenging vaststaat.
N.B.
De eindleeftijd voor het (v)so is in de WEC op 20 jaar bepaald. Met inachtneming van het voorgaande kunnen verzoeken om verlenging van ambulante begeleiding daarom uiterlijk worden ingewilligd voor de periode tot de datum waarop de desbetreffende leerling 20 jaar wordt.
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, zullen aanvragen betreffende verlenging van ambulante begeleiding die op of na 1 augustus 2003 worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen. Alleen aanvragen die vóór 1 augustus 2003 zijn ingediend en vóór 8 augustus 2003 door CFI zijn ontvangen, zullen in behandeling worden genomen.
Autistische leerlingen
In de notitie ’’Opvang en begeleiding van autistische kinderen in het speciaal onderwijs’’ is het beleid voor autistische leerlingen tot 1 augustus 1994 vastgelegd. Sedert het schooljaar 1991/1992 zijn centrum - en steunpuntscholen aangewezen. In het kader van de vorming van de regionale expertisecentra (REC ’s) krijgt ook het onderwijs aan autistische leerlingen extra aandacht. In dit verband heb ik ingaande 1 januari 2001 eveneens aan bepaalde scholen binnen REC ’s in oprichting (i.o.) waarin geen centrum - of steunpuntschool aanwezig is een extra autistenleerkracht toegekend ten behoeve van een steunpuntfunctie voor de opvang van autistische leerlingen in het REC i.o. en de opbouw van expertise bij de (preventieve) ambulante begeleiding. De regeling die voor het schooljaar 2002/2003 van toepassing is, zal ook voor het schooljaar 2003/2004 van kracht zijn. Dit houdt in dat aan de scholen die voor het schooljaar 2002/2003 formatie voor een autistenleerkracht en/of psycholoog hebben toegewezen gekregen, ook voor het schooljaar 2003/2004 toekenning zal plaatsvinden. Het bevoegd gezag van deze scholen behoeft geen verzoek in te dienen. Aan deze scholen zal ten behoeve van de opvang en begeleiding van autistische leerlingen voor het schooljaar 2003/2004 dezelfde hoeveelheid formatie worden toegekend als waarvoor men in het schooljaar 2002/2003 de beschikking heeft. Dit betreft dus zowel de aanvullende formatie voor de opvang en begeleiding van autistische leerlingen als de aanvullende formatie ten behoeve van de deelname aan het landelijk netwerk. Verzoeken van andere scholen om toewijzing van aanvullende formatie in verband met de aanwezigheid van autistische leerlingen kunnen niet worden ingewilligd.
Zeer moeilijk lerende kinderen
Aan het bevoegd gezag van scholen en afdelingen voor zeer moeilijk lerende kinderen wordt de mogelijkheid geboden om mede op verzoek van de basisschool en de ouders/verzorgers aanvullende formatie aan te vragen voor de ondersteuning van het onderwijs op basisscholen (ambulante begeleiding) aan rechtstreeks in dat onderwijs ingestroomde leerlingen met het syndroom van Down of in dat onderwijs aanwezige leerlingen met een andere verstandelijke handicap, waarvoor de basisschool aanvullende formatie ontvangt. Verzoeken worden uitsluitend toegekend voor leerlingen die staan ingeschreven aan een basisschool in de zin van artikel 1 van de WPO, waarbij zowel de basisschool als de ouders/verzorgers hebben aangegeven behoefte te hebben aan ambulante begeleiding van de leerling vanuit een school of afdeling voor zeer moeilijk lerende kinderen. Indien de school of afdeling voor speciaal onderwijs reeds aanvullende formatie ontvangt om een leerling op een basisschool ambulant te begeleiden, kan niet voor deze leerling nog eens een beroep op deze regeling worden gedaan.
Aanvraagprocedure
Het bevoegd gezag van een school of afdeling voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen dat om ondersteuning is verzocht door de ouders/verzorgers en de basisschool, kan bij CFI/BPO/PPA een aanvraag indienen tot toekenning van aanvullende formatie voor de begeleiding van:
rechtstreeks in de basisschool ingestroomde leerlingen met het syndroom van Down, waarvoor de basisschool aanvullende formatie ontvangt;
al dan niet rechtstreeks in de basisschool ingestroomde leerlingen met een andere verstandelijke handicap, waarvoor de basisschool aanvullende formatie ontvangt. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden gebruikt. Dit formulier is onder nummer CFI 60130 bij CFI te bestellen met het plaketiket CFI 84887;
per leerling dient een formulier te worden ingestuurd;
het formulier moet volledig ingevuld en voorzien van alle handtekeningen bij CFI worden ingediend;
van niet volledig ingevulde formulieren wordt per omgaande een kopie geretourneerd. Het bevoegd gezag wordt in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen alsnog een volledig ingevuld formulier in te dienen;
aanvragen die niet middels het voorgeschreven formulier zijn gedaan worden niet in behandeling genomen;
een afschrift van het aanvraagformulier wordt door de school of afdeling rechtstreeks toegezonden aan de inspectie.
Zoals in de inleiding reeds is vermeld, zullen aanvragen betreffende ambulante begeleiding van zeer moeilijk lerende kinderen die op of na 1 augustus 2003 worden ingediend, niet meer in behandeling worden genomen. Alleen aanvragen die vóór 1 augustus 2003 zijn ingediend en vóór 8 augustus 2003 door CFI zijn ontvangen, zullen in behandeling worden genomen.
Overige aanvragen
In de aanvraag moet in ieder geval worden vermeld:
het BRIN-nummer van de school;
waarom de school (nog steeds) in bijzondere omstandigheden verkeert en waarom het formatiebudget ontoereikend is;
voor welke soort formatie de school aanvullende formatie vraagt en hoeveel;
bij eerdere toekenning op grond van dezelfde of vergelijkbare omstandigheden datum en kenmerk van die beschikking;
bij gegevens over individuele leerlingen desgewenst BRIN- en leerlingnummer i.v.m. de privacy-gevoeligheid;
indien het om ambulante begeleiding gaat de noodzaak van de verlenging. Een verklaring over de noodzaak van de verlenging, getoetst door de rijksinspecteur, dient door het bevoegd gezag te worden gevoegd bij de aanvraag.
Niet ingewilligd worden in elk geval verzoeken in verband met:
Groei van het aantal leerlingen.
De groeiregeling bedoeld in de artikelen 8 en 9 van het Formatiebesluit WEC wordt geacht te voorzien in de behoefte aan formatie.
Bijzondere geaardheid.
De geaardheid van de leerlingen is er op zichzelf juist de oorzaak van dat zij een bepaalde indicatie voor een (v)so-onderwijssoort krijgen. Ook het feit dat leerlingen afkomstig zijn uit een internaat vormt op zichzelf niet een zodanig verzwarende factor dat sprake is van een bijzondere omstandigheid. In het algemeen zal de problematiek van individuele leerlingen uiteenlopend kunnen zijn hetgeen niet specifiek voor één bepaalde (v)so-soort geldt. De beschikbare reguliere faciliteiten bieden voldoende ruimte leerlingen de noodzakelijke individuele aandacht te geven.
Aanwezigheid van meervoudig gehandicapte leerlingen. De (v)so-school wordt geacht een afweging te maken ten aanzien van de zwaarte van de zich voordoende handicaps, waarbij het in de rede ligt dat het onderwijs uiteindelijk wordt verzorgd door de (v)so-school van een onderwijssoort die voldoende is toegerust voor de opvang van de desbetreffende leerling.
Aanwezigheid van dislocaties (ongeacht de afstand). Het formatiebudget biedt voldoende mogelijkheid om een op de situatie afgestemde schoolorganisatie te realiseren.
N.B.
Een aanvraag voor aanvullende formatie voor de leden van de commissie van onderzoek (rechtstreekse instromers) valt niet onder deze beleidsregel. Hierover verschijnt een aparte publicatie.
De
minister