Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Definitie asielzoeker
Toekenning
Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 22 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 21 mei 2007.
Aanvullende formatie asielzoekers voor basisscholen op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2003 - 2004
Inleiding
Op grond van hoofdstuk 2, paragraaf 5 van het Formatiebesluit WPO kan bij sterke groei van een basisschool groeiformatie worden aangevraagd. Gebleken is dat dit voor scholen, die onderwijs verzorgen voor asielzoekers, bij een sterke stijging van het aantal asielzoekers onvoldoende middelen geeft. Deze regeling beoogt daarvoor een oplossing te bieden. Artikel 120, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO) biedt de mogelijkheid op grond van bijzondere omstandigheden meer formatie aan een school toe te kennen dan op grond van het Formatiebesluit WPO is vastgesteld. In deze regeling worden de omstandigheden die tot toewijzing van aanvullende formatie kunnen leiden, uitgebreid met de toename van asielzoekers.
Definitie asielzoeker
Deze regeling verstaat onder een asielzoeker:
a. een vreemdeling die in het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onder c, d, f, g, h en j van die wet, onderscheidenlijk een vreemdeling van wie tenminste één van de ouders of voogden in het bezit is van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000 en deze heeft verkregen op grond van artikel 8, onder c, d, f, g, h en j van die wet, en
b. die ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt.
a. Wanneer op een school op de eerste schooldag van het schooljaar 2003-2004 minimaal 10 asielzoekers meer staan ingeschreven dan op de teldatum 1 oktober 2002, wordt voor het betreffende schooljaar 4 fre per asielzoeker toegekend.
b. Indien gedurende het schooljaar 2003 - 2004 groeiformatie wordt toegekend, wordt bij een toename van minimaal 10 asielzoekers ten opzichte van het aantal asielzoekers op de teldatum 1 oktober 2003 dan wel het aantal asielzoekers ten tijde van de telling op grond waarvan de laatste maal in het desbetreffende schooljaar groeiformatie is toegekend, met ingang van dezelfde datum als de groeiformatie wordt toegekend, tot het eind van het schooljaar 4 fre per asielzoeker toegekend. Deze toekenning heeft dus uitsluitend betrekking op de asielzoekers die (mede) tot de groeiformatie hebben geleid.
c. Voor een asielzoeker kan slechts éénmaal per schooljaar aanvullende formatie worden toegekend. De asielzoekers voor wie op grond van onderdeel a een toekenning is gedaan, ontvangen dus geen toekenning meer op grond van onderdeel b.
Procedure
Het bevoegd gezag van de school dat voor de onder
a. bedoelde aanvullende formatie in aanmerking wenst te komen, moet voor 1 oktober een aanvraag indienen bij CFI/BPO/PPA onder vermelding van extra formatie voor asielzoekers.
In de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
naam, adres, Brinnummer, postcode en plaats van de school;
het aantal asielzoekers op de teldatum 1 oktober 2002;
het aantal asielzoekers op de eerste schooldag van het schooljaar 2003-2004.
Het bevoegd gezag van de school dat voor de onder b. bedoelde aanvullende formatie in aanmerking wenst te komen, moet gelijktijdig met de melding betreffende de groeiformatie een afzonderlijke aanvraag indienen bij CFI/BPO/PPA onder vermelding van extra formatie voor asielzoekers.
In de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
naam, adres, Brinnummer, postcode en plaats van de school;
de datum waarop de toename van de formatie plaatsvindt;
het aantal asielzoekers dat heeft meegeteld voor de vaststelling van de toename;
de data waarop de asielzoekers zijn ingeschreven op de school.
Voor deze aanvragen zal geen apart formulier in omloop komen.
Van de aanvragen moet een afschrift worden gezonden aan de inspectie van het basisonderwijs waaronder de school ressorteert.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
minister