Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Aanvullend Protocol bij het Protocol van 13 april 1962 nopens de oprichting van Europese scholen
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend Protocol bij het Protocol van 13 april 1962 nopens de oprichting van Europese scholen, Luxemburg, 15-12-1975

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend Protocol bij het Protocol van 13 april 1962 nopens de oprichting van Europese scholen
(authentiek: nl)
De Regeringen van
het Koninkrijk België
het Koninkrijk Denemarken
de Bondsrepubliek Duitsland
de Franse Republiek
Ierland
de Italiaanse Republiek
het Groothertogdom Luxemburg
het Koninkrijk der Nederlanden
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
Naar behoren vertegenwoordigd door:
- de heer J. Deschamps, Ambassadeur van België te Luxemburg
- de heer K. V. Skjødt, Directeur, Dienst Octrooien
- de heer Peter Hermes, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
- de heer Emile Cazimajou, Gevolmachtigd Minister, plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger
- de heer John Bruton, Parlementair Staatssecretaris, Ministerie van Industrie en Handel
- de heer F. Cattanei, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
- de heer Marcel Mart, Minister van Economische Zaken, Middenstand en Toerisme
- de heer Th. M. Hazekamp, Staatssecretaris van Economische Zaken
- Lord Goronwy-Roberts, Onderminister van Buitenlandse Zaken en Gemenebestzaken, Vice-Voorzitter van het Hogerhuis
Gelet op het Statuut van de Europese school, ondertekend te Luxemburg op 12 april 1957, en de Toegevoegde Overeenkomst bij het Statuut van de Europese school houdende vaststelling van een regeling voor het Europese baccalaureaat, ondertekend te Luxemburg op 15 juli 1957,
Gelet op het Protocol nopens de oprichting van Europese scholen, ondertekend te Luxemburg op 13 april 1962,
Overwegende dat het wenselijk is voornoemd Protocol uit te breiden tot de Europese Octrooiorganisatie, opgericht bij het Europees Octrooiverdrag van 5 oktober 1973,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Niettegenstaande artikel 1, eerste lid van het Protocol van 13 april 1962 nopens de oprichting van Europese scholen, kan in München een Europese school worden opgericht voor gemeenschappelijke opvoeding en gemeenschappelijk onderwijs van kinderen van het personeel van de Europese Octrooiorganisatie.
Andere kinderen die de nationaliteit bezitten van een van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap of van een van de andere Staten die partij zijn bij het Europees Octrooiverdrag, zullen eveneens tot deze school worden toegelaten volgens door de Raad van Bestuur van de Europese scholen met eenparigheid van stemmen vast te stellen regels.
Artikel 2
De Europese Octrooiorganisatie krijgt een zetel en een stem in de Raad van Bestuur voor alle vraagstukken betreffende de instelling, opgericht krachtens artikel 1, alsmede een zetel in het Dagelijks Bestuur van de instelling.
Artikel 3
In afwijking van artikel 26 van het Statuut, wordt de begroting van de krachtens artikel 1 van dit Aanvullend Protocol opgerichte instelling van middelen voorzien op een wijze die zal worden bepaald in een overeenkomst, te sluiten overeenkomstig artikel 4 van het Protocol nopens de oprichting van Europese scholen. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat in deze overeenkomst bepalingen worden opgenomen inzake de financiering van de instelling, met name door de Europese Octrooiorganisatie.
Artikel 4
In afwijking van artikel 7 van het Protocol nopens de oprichting van Europese scholen worden de ontwerp-begroting en het financiële verslag van de instelling die krachtens artikel 1 van dit Aanvullend Protocol is opgericht, toegezonden aan de Europese Octrooiorganisatie.
Artikel 5
Dit Aanvullend Protocol zal worden bekrachtigd. De akten van bekrachtiging zullen worden nedergelegd bij de Regering van Luxemburg, waarbij het Statuut van de Europese school is nedergelegd. Deze Regering zal alle andere Regeringen die het Aanvullend Protocol hebben ondertekend, van elke nederlegging in kennis stellen.
Dit Aanvullend Protocol treedt in werking op de dag waarop de vijfde akte van bekrachtiging is nedergelegd.
Dit Aanvullend Protocol, opgesteld in één exemplaar in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde de zes teksten gelijkelijk authentiek, zal worden nedergelegd in het archief van de Regering van Luxemburg, die elk van de ondertekenende Regeringen een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift hiervan doet toekomen.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
GEDAAN te Luxemburg, de vijftiende december negentienhonderd vijfenzeventig.