Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
INTERNATIONALE COMMISSIE TER BESCHERMING VAN DE RIJN TEGEN VERONTREINIGING
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden, Brussel, 25-09-1991

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden
(authentiek: nl)
INTERNATIONALE COMMISSIE TER BESCHERMING VAN DE RIJN TEGEN VERONTREINIGING
Aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden, ondertekend op 3 december 1976 in Bonn
De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,
de Regering van de Franse Republiek,
de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en
de Regering van de Zwitserse Bondsstaat,
- verwijzend naar de resultaten van de op 11 oktober 1988 in Bonn en op 30 november 1989 in Brussel gehouden ministersconferenties over de verontreiniging van de Rijn,
- verwijzend naar de Overeenkomst van 3 december 1976 ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden, naar de briefwisselingen van 29 april, 4 en 14 mei 1983 en de verklaring van de delegatieleiders van 11 december 1986 (hierna te noemen „de Overeenkomst”),
- geleid door de wens de kwaliteit van het Rijnwater zodanig te verbeteren dat aan de Nederlands-Duitse grens de overschrijdingen van het gehalte van 200 mg/l chloride-ionen zowel qua omvang als qua tijdsduur worden beperkt,
- ernaar strevend de winning van drinkwater uit de Rijn en uit het IJsselmeer te vergemakkelijken,
- in de overtuiging dat behalve de reeds bereikte verminderingen en de in dit aanvullend protocol voorziene maatregelen andere maatregelen tot vermindering van de chloride-vracht van de Rijn over de gehele loop van de Rijn vanuit een ecologisch oogpunt niet noodzakelijk en op grond van technische en economische overwegingen niet gerechtvaardigd zijn,
- en met de bedoeling om tot een definitieve internationale regeling te komen inzake vermindering van de belasting van de Rijn door chloriden,
zijn als volgt overeengekomen:
1.
In de perioden gedurende welke de concentratie van chloriden in de Rijn de richtwaarde van 200 mg/l aan de Nederlands-Duitse grens overschrijdt, zal de Franse Regering naast de sinds 5 januari 1987 plaatsvindende vermindering met 20 kg/s chloride-ionen overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Overeenkomst een gemoduleerde vermindering op Frans grondgebied bewerkstelligen overeenkomstig de nadere bijzonderheden en technische elementen zoals vervat in Bijlage I. De door de gemoduleerde vermindering ontstane hoeveelheden chloriden worden tijdelijk op land opgeslagen.
2.
De Franse Regering zal jaarlijks de overige Overeenkomstsluitende Partijen op de hoogte stellen van de op grond van de gemoduleerde vermindering opgeslagen hoeveelheden chloriden en de daaraan verbonden kosten.
3.
De gemoduleerde vermindering overeenkomstig dit aanvullend protocol vormt de tenuitvoerlegging van het bepaalde in de leden 1, 3 en 4 van artikel 2 en in lid 3 van artikel 7 van de Overeenkomst.
Artikel 2
De in het kader van de gemoduleerde vermindering volgens artikel 1 van dit aanvullend protocol opgeslagen hoeveelheden chloriden kunnen, na vermindering van de produktie van de kalimijnen in de Elzas en volgens door de Overeenkomstsluitende Partijen op basis van een voorstel van de Internationale Commissie later vast te stellen modaliteiten, op ecologisch verantwoorde wijze en rekening houdend met de verschillende gebruiksdoeleinden van het water, in de Rijn worden gestort. Gedurende deze periode blijft de richtwaarde van 200 mg/l chlorideionen aan de Nederlands-Duitse grens van toepassing en wordt het jaarlijkse gemiddelde voor de nationale vracht, aangegeven in de tabel van Bijlage II bij de Overeenkomst in de door dit aanvullend protocol gewijzigde versie, niet overschreden.
Artikel 3
De Nederlandse Regering treft op Nederlands grondgebied maatregelen tot beperking van de belasting door chloriden van het door de winning van drinkwater gebruikte IJsselmeer, en wel doordat zout polderwater uit de Wieringermeerpolder in de Waddenzee in plaats van in het IJsselmeer wordt geloosd. De technische elementen van deze maatregelen zijn vervat in bijlage II bij dit aanvullend protocol.
Artikel 4
De kosten van de volgens artikel 1 en 2 op Frans grondgebied te nemen maatregelen, die ten hoogste 400 miljoen Franse franken bedragen, en van de volgens artikel 3 op Nederlands grondgebied te nemen maatregelen, die ten hoogste 32,37 miljoen Nederlandse guldens bedragen, worden als volgt verdeeld:
Bondsrepubliek Duitsland: 30%
Franse Republiek: 30%
Koninkrijk der Nederlanden: 34%
Zwitserse Bondsstaat: 6%

De betalingsvoorwaarden zijn opgenomen in Bijlage II bij dit aanvullend protocol.
Met de duurzame vermindering van de chloride-vracht van de Rijn in Zwitserland wordt overeenkomstig het in Bijlage III bepaalde bij de berekening van de Zwitserse bijdrage rekening gehouden. Deze bijdrage wordt vastgesteld op 12 miljoen Franse franken.
1.
De Overeenkomstsluitende Partijen nemen op hun grondgebied de nodige maatregelen teneinde een toename van de hoeveelheden van in het stroomgebied van de Rijn geloosde chloride-ionen te voorkomen. De waarden van de nationale vrachten zijn aangegeven in bijlage IV, waarbij rekening is gehouden met de in dit aanvullend protocol opgenomen maatregelen.
2.
Een toename van de hoeveelheden chloride-ionen afkomstig uit individuele lozingen wordt slechts toegelaten voorzover elders op het grondgebied van de betrokken Overeenkomstsluitende Partij een compensatie voor deze vrachten tot stand wordt gebracht of in het kader van de Internationale Commissie een compensatie in totaliteit kan worden gevonden.
3.
Een Overeenkomstsluitende Partij kan bij uitzondering op grond van dwingende redenen, na de Internationale Commissie om een oordeel te hebben verzocht, een toename toestaan zonder dat onmiddellijk voor compensatie wordt gezorgd.
4.
Nederland zal de door de maatregel volgens artikel 3 van dit protocol bereikte vermindering van de zoutvracht in het IJsselmeer niet geheel of gedeeltelijk door andere lozingen in het IJsselmeer of in de Rijn compenseren.
5.
De Overeenkomstsluitende Partijen controleren op hun grondgebied alle chloride-ionenlozingen van meer dan 1 kg/s in het stroomgebied van de Rijn alsmede in het IJsselmeer.
6.
Iedere Overeenkomstsluitende Partij doet de Internationale Commissie eenmaal per jaar een verslag toekomen waaruit de ontwikkeling van de chloride-ionenvracht van het Rijnwater en van het IJsselmeer kan worden opgemaakt.
Artikel 6
[Wijzigt de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen verontreiniging door chloriden; Bonn, 3 december 1976.]
1.
De artikelen 13, 14, 16, 17 van de Overeenkomst zijn tevens van toepassing op dit aanvullend protocol.
2.
Artikel 15 van de Overeenkomst is van toepassing met inachtneming van de volgende bepalingen:
De Overeenkomst en dit aanvullend protocol kunnen slechts tegelijkertijd worden opgezegd; de opzegging kan te allen tijde na de inwerkingtreding van dit aanvullend protocol plaatsvinden.
Artikel 8
Dit aanvullend protocol bij de Overeenkomst , dat is opgesteld in één exemplaar, in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek, zal worden neergelegd in het archief van de Regering van de Zwitserse Bondsstaat, die daarvan een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift zal doen toekomen aan elk van de Overeenkomstsluitende Partijen.
GEDAAN te Brussel op 25 september 1991.