Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ AFDELING I. DE PARTIJEN
+ AFDELING II. OORSPRONGSREGELS
+ AFDELING III. HANDEL IN DIENSTEN, VESTIGING EN ELEKTRONISCHE HANDEL
+ AFDELING IV. OVERHEIDSOPDRACHTEN
+ AFDELING V. WTO
+ AFDELING VI. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 30-06-2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvullend protocol bij de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Republiek Bulgarije,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
Ierland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
de Republiek Kroatië,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
Roemenië,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,
en
de Europese Unie, hierna de „Europese Unie” of de „EU” genoemd,
enerzijds, en
de Republiek Colombia, hierna „Colombia” genoemd,
en
de Republiek Peru, hierna „Peru” genoemd,
hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende Andeslanden” genoemd,
anderzijds,
hierna gezamenlijk „de partijen” genoemd,
Overwegende dat de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, hierna „de Overeenkomst” genoemd, op 26 juni 2012 te Brussel is ondertekend en dat een aantal van haar bepalingen voorlopig zijn toegepast op grond van artikel 330 ervan, tussen de Europese Unie en Peru sinds 1 maart 2013 en tussen de Europese Unie en Colombia sinds 1 augustus 2013;
Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië (hierna „Kroatië” genoemd) tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag” genoemd) op 9 december 2011 te Brussel is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden;
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Akte van toetreding van Kroatië, gehecht aan het Toetredingsverdrag, de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst wordt geformaliseerd door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst;
Overwegende dat artikel 6 van de overeenkomst bepaalt: „Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder „partij”: de Europese Unie of haar lidstaten of de Europese Unie en haar lidstaten, binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden zoals deze voortvloeien uit het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „EU” genoemd), of elk van de overeenkomstsluitende Andeslanden”;
Overwegende dat artikel 9 van de overeenkomst bepaalt: „Deze overeenkomst is enerzijds van toepassing op elk grondgebied waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, onder de in die verdragen neergelegde voorwaarden, en anderzijds op het grondgebied van respectievelijk Colombia en Peru”;
Overwegende dat de overeenkomst bepalingen omvat om voorzieningen te treffen ten aanzien van de gevolgen van een toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie voor deze overeenkomst;
Overwegende dat Kroatië is toegetreden tot de Europese Unie toen de overeenkomst nog niet voorlopig werd toegepast in Colombia en dat de overeenkomst niet voorzag in een situatie waarin een land toetrad tot de Europese Unie voordat de overeenkomst zelf voorlopig werd toegepast ten aanzien van de drie partijen;
Overwegende dat de partijen uit het voorwerp en de strekking van artikel 328 van de overeenkomst begrijpen dat het de toetreding van nieuwe lidstaten van de Europese Unie tot de overeenkomst toelaat in gevallen als dat van Kroatië;
Overwegende dat de partijen, in overeenstemming met het voorgaande, zijn overeengekomen de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie alsmede eventuele gevolgen van die toetreding voor de overeenkomst aan te pakken bij wege van het onderhavige protocol,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Kroatië wordt hiermee partij bij de overeenkomst .
Artikel 2 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
Artikel 3 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
1.
De bepalingen van de overeenkomst worden toegepast op goederen die hetzij van Colombia of Peru naar Kroatië, hetzij van Kroatië naar Colombia of Peru worden uitgevoerd, wanneer die goederen voldoen aan de bepalingen van bijlage II bij de overeenkomst , en die op de datum van inwerkingtreding van dit protocol hetzij in doorvoer waren hetzij in tijdelijke opslag waren in een douane-entrepot of in een vrije zone in Colombia, Peru of Kroatië.
2.
In die gevallen wordt een preferentiële behandeling toegekend, mits binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding van dit protocol een bewijs van oorsprong dat a posteriori is afgegeven of opgesteld in de partij van uitvoer, wordt ingediend bij de douaneautoriteiten van de partij van invoer, tezamen met, desgevraagd, de documenten waaruit blijkt dat de goederen rechtstreeks zijn vervoerd overeenkomstig artikel 13 van bijlage II bij de overeenkomst .
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
Artikel 7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; Brussel, 26 juni 2012.]
1.
De entiteiten van Kroatië, vermeld in bijlage VIII bij dit protocol, worden toegevoegd aan de relevante onderafdelingen van afdeling B van aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst .
2.
Kroatië is opgenomen op de lijst van goederen en materiaal aangekocht door ministeries van Defensie en agentschappen voor defensie- of beveiligingsactiviteiten in onderafdeling 1 van afdeling B van aanhangsel 1 van bijlage XII bij de overeenkomst .
3.
De in bijlage IX bij dit protocol vermelde publicaties van Kroatië worden toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XII bij de overeenkomst .
Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Colombia en Peru verbinden zich ertoe in verband met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie geen claims of verzoeken in te dienen of beroep in te stellen, noch concessies uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 of artikel XXI van de GATS te wijzigen of in te trekken.
1.
Dit protocol wordt gesloten door de EU, Colombia en Peru, overeenkomstig hun respectieve interne procedures.
2.
De EU en elk overeenkomstsluitend Andesland stelt alle andere partijen en de in lid 5 genoemde depositaris schriftelijk in kennis van de voltooiing van haar respectievelijk zijn interne procedures die nodig zijn om dit protocol in werking te doen treden.
3.
Dit protocol treedt tussen de EU en elk overeenkomstsluitend Andesland in werking op de eerste dag van de maand na de ontvangst van de laatste van de in lid 2 bedoelde kennisgevingen door de EU en het desbetreffende overeenkomstsluitende Andesland.
4.
In afwijking van lid 3 komen de partijen overeen dat, in afwachting van de afronding van de interne procedures van de EU voor de inwerkingtreding van dit protocol, zij dit protocol voorlopig kunnen toepassen 1) . Elke partij stelt de depositaris en alle andere partijen in kennis van de voltooiing van de interne procedures die nodig zijn om dit protocol dienovereenkomstig toe te passen. De toepassing van dit protocol tussen de EU en een overeenkomstsluitend Andesland gaat in op de tiende dag na de datum van ontvangst door de depositaris van de laatste kennisgeving door de EU en het overeenkomstsluitende Andesland.
5.
Deze kennisgevingen wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit Protocol is.
6.
Indien een bepaling uit de overeenkomst in overeenstemming met lid 4 door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding van dit protocol wordt toegepast, wordt elke verwijzing in die bepaling naar de datum van inwerkingtreding van dit protocol beschouwd als verwijzing naar de datum met ingang waarvan de partijen overeenkomen die bepaling overeenkomstig lid 4 toe te passen.
Artikel 13 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol is opgesteld in drievoud, in de Bulgaarse, Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Griekse, Hongaarse, Italiaanse, Kroatische, Letse, Litouwse, Maltese, Nederlandse, Poolse, Portugese, Roemeense, Sloveense, Slowaakse, Spaanse, Tsjechische en Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.
De Europese Unie communiceert aan Colombia en Peru de Kroatische taalversie van de overeenkomst . Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol wordt de Kroatische taalversie authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol. Artikel 337 van de overeenkomst wordt dienovereenkomstig gewijzigd.
Artikel 14 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol en de bijlagen bij dit protocol maken integrerend deel uit van de overeenkomst .
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.