{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Jaarlijkse publicatie
Verzoek om diploma-erkenning
Bekostigde instellingen en niet-bekostigde opleidingen educatie
Aanvraagformulier
Procedure en inzendtermijn
a. Beschrijving stelsel van kwaliteitszorg
b. de onderwijs- en examenregeling
c. een omschrijving van de procedures van de commissie van beroep voor de examens
Brin-nummer
Beëindiging diploma-erkenning voor opleidingen educatie
Beëindiging diploma-erkenning van rechtswege van opleidingen educatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde educatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde educatie
Inleiding
Deze nieuwe aanvraagprocedure komt in de plaats van de oude aanmeldingsprocedure van 12 juli 2000, kenmerk CFI/FTO/BPL-2000/130113N
Zowel niet bekostigde- als bekostigde instellingen kunnen op grond van het huidige artikel 1.4a.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) een aanvraag doen voor erkenning van diploma’s en certificaten voor niet uit de rijksbijdrage gefinancierde opleidingen educatie. Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van diploma-erkenning voor opleidingen educatie als bedoeld in artikel 7.3.1., eerste lid, onder a. (vavo), van de Web en de andere in dat lid bedoelde opleidingen, waarvoor op grond van artikel 7.3.3. van de Web eindtermen zijn vastgesteld en waarvoor nu ook de diploma-erkenning kan worden aangevraagd. Het gaat hierbij dan om de opleidingen onder b., d. en e. van dit eerste lid.
Jaarlijkse publicatie
Jaarlijks voor de aanvang van het nieuwe studiejaar wordt met een voorlichtingspublicatie door DUO op duo.nl onder ‘Regelgeving OCW’ bekendgemaakt welke instellingen toestemming hebben om voor opleidingen educatie diploma’s uit te reiken en voor welke door deze instellingen verzorgde opleidingen die diploma-erkenning geldt. Zie hiervoor www.duo.nl/Zakelijk/Instellingsinformatie/Regelgeving onder ‘Regelingen OCW’. Deze voorlichtingspublicatie, met de titel ‘Register niet bekostigde educatie van instellingen met diploma-erkenning’ zal tenminste de volgende gegevens bevatten:
de naam van de instelling;
de door de instelling verzorgde opleidingen waarvan diploma’s door de minister erkend zijn.
Voor de opleidingen binnen het vavo betreft het de registratie op de elementcodes:
5100, Vavo Atheneum
5200, Vavo Gymnasium
5300, Vavo Havo
5400, Vavo Mavo
De minister heeft met ingang van 1 augustus 2013 voor de opleidingen educatie, als bedoeld in artikel 7.3.1. eerste lid onder b. d. en e., van de Web, de eindtermen vastgesteld. De eindtermen waarvoor een aanvraag ingediend kan worden zijn:
5601, Nederlandse taal en rekenen, alfabetisering 1F;
5602, Nederlandse taal en rekenen, alfabetisering 2F;
5603, Nederlandse taal en rekenen, ingang beroepsonderwijs 1F;
5604, Nederlandse taal en rekenen, ingang beroepsonderwijs 2F;
5621, Nederlands als 2 e taal, basisniveau Nederlandse taal A1;
5622, Nederlands als 2 e taal, basisniveau Nederlandse taal A2;
5631, Nederlands als 2 e taal, alfabetisering Alfa A;
5632, Nederlands als 2 e taal, alfabetisering Alfa B;
5633, Nederlands als 2 e taal, alfabetisering Alfa C.
Bekostigde instellingen en niet-bekostigde opleidingen educatie
Voor bekostigde instellingen die niet-bekostigde opleidingen educatie willen aanbieden, geldt dezelfde procedure als voor niet bekostigde instellingen: zij moeten een aanvraag voor diploma-erkenning indienen conform de procedure zoals die hieronder is beschreven.
Deze aanvraag geldt ook als aanmelding van de diploma-erkenning van de betreffende opleiding(en) voor registratie in het Register niet-bekostigde educatie.
Aanvraagformulier
Het aanvragen van diploma-erkenning voor opleidingen educatie moet worden ingediend met het formulier ‘Verzoek om diploma-erkenning niet-bekostigde educatie’. Dit formulier 60984 vindt u op www.duo.nl onder Zakelijk/BVE/Niet-bekostigd onderwijs.
Per aanvraagformulier kan diploma-erkenning aangevraagd worden voor meerdere opleidingen. Wel moeten in dat geval per opleiding de benodigde gegevens ingezonden worden.
Procedure en inzendtermijn
Aanvragen voor diploma-erkenning kunnen het hele jaar worden ingezonden. Als gevolg van artikel 1.4a.1, vijfde lid van de Web wordt op een aanvraag binnen 3 maanden beslist. Indien de beschikking niet binnen drie maanden kan worden gegeven, wordt de aanvrager daarvan tijdig in kennis gesteld en wordt daarbij een termijn genoemd waarbinnen de beschikking wel tegemoet gezien kan worden.
Het formulier met verplichte bijlagen moet worden gestuurd naar:
DUO/OND/ODS
Postbus 606,
2700 ML Zoetermeer
Een aanvraag om diploma-erkenning wordt per opleiding beoordeeld. Een aanvraag wordt door DUO voor advies voorgelegd aan de Inspectie van het Onderwijs. Daarbij toetst de Inspectie de aanvraag op kwalitatieve aspecten.
Verplicht in te zenden gegevens Om voor diploma-erkenning in aanmerking te komen moet de instelling gegevens overleggen waaruit blijkt dat het onderwijs en het examen van voldoende kwaliteit is of zal zijn en dat de instelling voldoet aan de wettelijke bepalingen zoals opgenomen in artikel 1.4a.1, eerste lid, van de Web.
Het gaat hierbij dan om de bepalingen met betrekking tot de kwaliteitszorg ( artikel 1.3.6), de inschrijving ( artikel 8.1.1, zesde lid, eerste volzin) en het onderwijs, hoofdstuk 7:
titel 1: het onderwijs (met uitzondering van artikel 7.1.1.);
titel 3: de educatie;
titel 4: examens en toetsen (met uitzondering van de artikelen 7.4.3, 7.4.3a. 7.4.4, 7.4.4a. en 7.4.7.);
titel 5: commissie van beroep voor de examens, inclusief de omschrijving van de procedures en dergelijke (dit in verband met de rechtsbescherming van deelnemers); en de bepalingen met betrekking tot inschrijving, hoofdstuk 8:titel 1
Op grond van deze bepalingen moeten, samen met het aanvraagformulier, de volgende bijlagen worden meegezonden:
a. een beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg ( artikel 1.3.6 van de Web);
b. een beschrijving van de manier waarop de zorgplicht wordt nagekomen ( artikel 7.4.8 van de Web );
c. een beschrijving van de vereisten zoals omschreven in artikel 7.4.8 van de WEB , waaronder de:
studielast per studiejaar (eventueel te onderscheiden naar verschillende doelgroepen);
studiegids of andersoortig document dat aan de deelnemers wordt verstrekt;
inrichting van het onderwijsprogramma inclusief de beschikbare en gehanteerde leermiddelen;
inrichting van het examenprogramma en het examenreglement (PTA Programma van toetsing en afsluiting);
d. een deelnemersstatuut inclusief weergave van klachtenregeling en klachtencommissie met namen en contactgegevens (rechtsbescherming deelnemers artikel 7.4.8 van de Web ); hoofdstuk 7 titel 5.
e. een omschrijving van de procedures van de commissie van beroep voor de examens.
f. een afschrift van een uittreksel van de Kamer van Koophandel dan wel van de getekende notariële akte van oprichting van de rechtspersoon.
Advies Inspectie van het Onderwijs De aanvraag wordt door de Inspectie van het Onderwijs (hierna: Inspectie) getoetst op kwalitatieve aspecten in de praktijk door middel van een kwaliteitsonderzoek. De Inspectie brengt op basis van het onderzoek een advies uit. Het onderzoek kan zowel dossieronderzoek zijn als onderzoek bij de instelling zelf.
a. Beschrijving stelsel van kwaliteitszorg
In de beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg ( artikel 1.3.6 van de WEB) geeft u in ieder geval aan:
op welke opleidingen het stelsel van toepassing zal zijn en welke methodes van kwaliteitszorg gehanteerd zullen worden;
op basis van welke deskundigheid onafhankelijke deskundigen worden betrokken bij de regelmatige beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe dikwijls ze worden ingeschakeld;
de wijze waarop het kwaliteitszorgstelsel regelmatig intern en extern geëvalueerd zal worden. Daarbij worden de criteria waarmee de instelling de eigen prestaties waardeert, duidelijk omschreven.
De Inspectie zal na de start van de te verzorgen opleidingen de uitvoering van de zorgplicht in de praktijk toetsen. Dit geldt evenzo voor wat betreft de uitvoering van het kwaliteitszorgstelsel.
b. de onderwijs- en examenregeling
De minister heeft met ingang van 1 augustus 2013 ook voor de opleidingen educatie, als bedoeld in artikel 7.3.1. eerste lid onder b. d. en e. van de WEB, de eindtermen vastgesteld. Voor deze opleidingen dient dan ook een onderwijs- en examenregeling te worden overgelegd.
c. een omschrijving van de procedures van de commissie van beroep voor de examens
Aangetoond moet worden of het bevoegd gezag (rechtspersoon) een commissie van beroep heeft ingesteld uitgaande van de vereisten in artikel 7.5.1 van de WEB.
Brin-nummer
Indien een nieuwe instelling een positieve beschikking ontvangt op een eerste aanvraag voor diploma-erkenning, dan wordt door DUO een BRIN-nummer toegekend.
Beëindiging diploma-erkenning voor opleidingen educatie
De minister kan ten aanzien van de opleiding educatie, verzorgd door een instelling als bedoeld in artikel 1.4a.1, het recht, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, ontnemen. ( artikel 6a.1.2 van de WEB).
Voordat de minister het recht van de opleiding educatie ontneemt geeft hij aan het bevoegd gezag een waarschuwing op grond van zijn bevindingen ten aanzien van de kwaliteit van een of meer examens of een of meer onderdelen van een examen van die opleiding. ( artikel 6a.1.3 van de WEB).
Beëindiging diploma-erkenning van rechtswege van opleidingen educatie
Indien het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.4a.1 van de WEB langer dan een studiejaar een opleiding educatie niet heeft verzorgd, vervalt van rechtswege het recht om voor de desbetreffende opleiding een diploma als bedoeld in voornoemd artikel uit te reiken ( artikel 6a.1.4 van de WEB)
Wijziging adresgegevens Adresgegevens kunt u uitsluitend wijzigen door een BRIN-mutatieformulier te zenden
aan:
DUO/OND/ODS
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
Overigens geldt dat in alle gevallen waarin zich wijzigingen voordoen met betrekking tot het bevoegd gezag van de instelling(rechtspersoon), DUO daarvan op de hoogte moet worden gebracht, onder overlegging van de desbetreffende notariële akte en het BRIN-mutatieformulier.
De hoofddirecteur DUO,