{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Algemeen
2. Goedkeuring
3. Toestemming en voorwaarden
3.1. Verlenen van de toestemming
3.2. Administratie
3.3. Aanvraag om blanco zegels
3.4. Bedrukken van de zegels
3.5. Toegekende hoeveelheid en kleinhandelsprijs aan de blanco zegels
3.6. Terugzending, vernietiging en teruggaaf
Terugzending onbeschadigde sluitzegels
Vernietiging van beschadigde sluitzegels
Teruggaaf
4. Ingetrokken regeling
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2012.
Aanvraag accijnszegels die niet zijn voorzien van kleinhandelsprijs en hoeveelheid
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit is een actualisering van het beleidsbesluit van 13 november 2009 , nr. CPP/2009/1975M.
De actualisering ziet op de volgende aspecten:
een evaluatie van de in het beleidsbesluit opgenomen regeling;
door wetswijziging moet met ingang van 1 juli 2011 op de aanvraag om accijnszegels een forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs worden vermeld;
een aanpassing van de terminologie in de accijnswetgeving (geregistreerde geadresseerde in plaats van geregistreerd bedrijf);
het aantal vellen met sluitzegels voor rooktabak mag in een veelvoud van 10 stuks in plaats van 50 stuks worden aangevraagd;
wijziging van het adres waarnaar de opgaaf bedoeld in punt 3.5 moet worden gezonden;
de vervanging van het schriftelijke aanvraagformulier door een digitale versie die is te downloaden van de website van de douane www.douane.nl.
1. Algemeen
De accijnszegels worden op aanvraag overeenkomstig artikel 38 van de Uitvoeringsregeling accijns (hierna: regeling) verkrijgbaar gesteld en gedistribueerd.
De wens bestaat om de procedure ter verkrijging van accijnszegels te vereenvoudigen. Dat zou kunnen door accijnszegels ter beschikking te stellen waarop geen kleinhandelsprijs en hoeveelheid zijn vermeld. Deze gegevens kunnen door de aanvrager zelf op de accijnszegels worden gedrukt, waardoor het logistieke proces wordt versneld en vereenvoudigd.
Vooruitlopend op een eventuele wijziging van de wettelijke bepalingen is besloten in een pilotproject ervaring op te doen met het verstrekken van accijnszegels zonder vermelding van hoeveelheid en kleinhandelsprijs.
De kernpunten van deze pilot zijn:
er moet een goede afweging zijn tussen voldoende deelname enerzijds en beheersbaarheid anderzijds. Daarom is besloten de pilot te beperken tot sluitzegels voor sigaretten en rooktabak, andere dan pijptabak (hierna: rooktabak) en te beperken tot degenen die jaarlijks ten minste 10 miljoen accijnszegels aanvragen;
er wordt zo min mogelijk afgeweken van het wettelijke systeem. De belangrijkste afwijking is dat voor de bepaling van het bedrag aan accijns dat de aangevraagde zegels vertegenwoordigen een forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs wordt gehanteerd;
bij deelname aan de pilot is toestemming van de inspecteur nodig;
de deelnemers aan de pilot kunnen geen accijnszegels voor sigaretten en rooktabak aanvragen die wel zijn voorzien van de kleinhandelsprijs en hoeveelheid.
2. Goedkeuring
Gelet op het vorenstaande wordt in afwijking van de wettelijke bepalingen de volgende proefregeling getroffen.
Ik keur goed dat de sluitzegels voor sigaretten en rooktabak als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de regeling zonder hoeveelheid (inclusief het woord gram bij tabak), €-teken en kleinhandelsprijs (hierna te noemen: blanco sluitzegels) mogen worden verstrekt aan degene die toestemming van de inspecteur heeft om blanco sluitzegels aan te vragen.
Deze proefregeling is eind 2010 geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van die evaluatie is besloten de proefregeling te verlengen.
3. Toestemming en voorwaarden
De inspecteur kan op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats die de handelingen verricht als bedoeld in artikel 74, onderdelen a, b en c, van de Wet op de accijns (hierna: wet) en een geregistreerde geadresseerde als bedoeld in artikel 50a, tweede lid, van de wet onder de hierna genoemde voorwaarden en beperkingen toestemming verlenen om blanco sluitzegels aan te vragen.
Zo nodig kan de inspecteur nadere voorwaarden stellen ter verzekering van een juiste toepassing van deze proefregeling.
3.1. Verlenen van de toestemming
De toestemming kan alleen worden verleend als de vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of de geregistreerde geadresseerde in de twee aan het verzoek voorafgaande kalenderjaren gemiddeld meer dan 10 miljoen zegels heeft aangevraagd.
Degene aan wie de toestemming is verleend, kan geen sluitzegels voor sigaretten en/of rooktabak aanvragen die zijn bedrukt met de hoeveelheid en kleinhandelsprijs.
De toestemming wordt ingetrokken indien niet aan de door de inspecteur gestelde voorwaarden wordt voldaan.
3.2. Administratie
De inspecteur heeft aan de administratie en zegeladministratie van een vergunninghouder van een accijnsgoederenplaats of de geregistreerde geadresseerde voor tabaksproducten al de nodige eisen gesteld.
In aanvulling daarop moeten voor de onderhavige toestemming in die administraties in ieder geval de procedures worden vastgelegd die zien op het zelf bedrukken of laten bedrukken van de blanco sluitzegels met de hoeveelheid en de kleinhandelsprijs. Regelmatig moeten deze procedures worden gecontroleerd en moet de uitkomst daarvan in de administratie worden opgenomen. Ook moet de functiescheiding tussen
de ontvangst van de blanco sluitzegels,
het beheer van de blanco sluitzegels,
het bedrukken van de blanco sluitzegels en
het aanbrengen van de zegels op de kleinhandelsverpakking voldoende zijn gewaarborgd.
In de administratie moet tevens een duidelijk verband kunnen worden gelegd tussen de aanvraag om blanco sluitzegels, de verklaring als bedoeld onder punt 3.5 hierna en de aangiften als bedoeld in artikel 77, eerste en tweede lid, van de wet .
3.3. Aanvraag om blanco zegels
De aanvragen kunnen worden gedaan met het voorgeschreven formulier, dat is te downloaden van de website van de Douane (www. douane.nl)
In het aanvraagformulier moet de aanvrager, voor de bepaling van het bedrag dat op grond van artikel 76, eerste lid van de wet moet worden betaald, een forfaitaire hoeveelheid behorende bij een forfaitaire kleinhandelsprijs vermelden. Deze forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs worden, in overleg met de houder van de toestemming, door de inspecteur vastgesteld. Dit gebeurt zodanig dat het bedrag aan accijns dat de zegels vertegenwoordigen zoveel mogelijk het bedrag dat bij uitslag tot verbruik van de accijnsproducten verschuldigd wordt benadert.
De vastgestelde forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs worden door de inspecteur opnieuw vastgesteld wanneer de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs (WAP – Weighted Average Price) bedoeld in artikel 36 van de wet (tekst per 1 juli 2011) wijzigt.
Na het uitprinten van de aanvraag worden op de aanvraag het nummer en de datum van de toestemming vermeld alsmede de aantekening ‘Verzoek verstrekking van blanco zegels’.
De aanvraag ter verkrijging van blanco sluitzegels voor rooktabak moet afzonderlijk van de aanvragen om accijnszegels voor pijptabak worden gedaan.
De vellen met sluitzegels voor sigaretten moeten in een veelvoud van 100 stuks worden aangevraagd. De vellen met sluitzegels voor rooktabak moeten in een veelvoud van 10 stuks worden aangevraagd.
Het bedrag aan accijns wordt, in afwijking van artikel 76, eerste lid, van de wet , op basis van de in de aanvraag vermelde forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs, vastgesteld en betaald bij de aanvraag om blanco sluitzegels.
De overige bepalingen van artikel 76 en 77 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvraag om blanco sluitzegels.
3.4. Bedrukken van de zegels
De houder van de toestemming draagt er zorg voor dat de hoeveelheid en de kleinhandelsprijs die door hem op de blanco sluitzegels worden vermeld overeenkomen met de inhoud van de verpakking van de tabaksproducten en de kleinhandelsprijs waartegen de tabaksproducten aan andere dan wederverkopers worden verkocht. De verpakking mag slechts de hoeveelheden bevatten die zijn genoemd in artikel 48 van de regeling .
De vermelding moet op een duidelijke en onuitwisbare wijze worden aangebracht op de plaats genoemd in artikel 41, derde lid, van de regeling .
Het bedrukken moet met zwarte inkt en met hetzelfde lettertype plaatsvinden als waarmee het nummer van het fabrieks- of handelsmerk op de zegel wordt gedrukt.
3.5. Toegekende hoeveelheid en kleinhandelsprijs aan de blanco zegels
De houder van de toestemming moet binnen een maand na de maand waarin de zegels door hem zijn bedrukt, een schriftelijke door hem ondertekende verklaring verstrekken, waarin onder andere de hoeveelheid en kleinhandelsprijs zijn vermeld die aan de blanco accijnszegels zijn toegekend.
De verklaring moet zijn ingericht zoals hierna is aangegeven en, naast het nummer en datum van de toestemming, de volgende gegevens vermelden:
Soort blanco zegel Per verpakking zelfbedrukte accijnszegels Accijnszegels Kleinhandelsprijs (khp)
C2 of D3 Aantal stuks of nettogewicht in grammen khp Aantal per vel Aantal vellen Per vel Totaal

De verklaring moet worden gezonden naar Belastingdienst/ Douane Landelijk Kantoor, Bedrijfsvoering, Laan op Zuid 45, 3072 DB Rotterdam.
De gegevens van de verklaring mogen, naast een schriftelijke versie, ook langs elektronische weg aan het bovengenoemde kantoor worden verstrekt.
Terugzending onbeschadigde sluitzegels
Onbeschadigde blanco sluitzegels die nog niet zijn bedrukt kunnen alleen overeenkomstig artikel 50, eerste lid, van de regeling worden teruggezonden naar de distributeur indien:
de afgeleverde blanco sluitzegels niet aan de kwaliteitseisen voldoen en door de vergunninghouder niet kunnen worden gesneden of bedrukt;
de tariefcode wordt gewijzigd;
geen gebruik meer wordt gemaakt van deze proefregeling.
In het terugzendformulier als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de regeling , wordt verwezen naar de aanvraag om blanco sluitzegels en de gebruikte forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs als bedoeld in punt 3.3. hiervoor.
Vernietiging van beschadigde sluitzegels
De beschadigde blanco sluitzegels moeten overeenkomstig de in artikel 51, eerste en tweede lid, van de regeling genoemde gevallen onder ambtelijk toezicht in Nederland worden vernietigd. In dit verband wordt onder beschadigde blanco sluitzegels ook verstaan beschadigde en onbeschadigde zelfbedrukte sluitzegels.
De houder van een toestemming kan de blanco sluitzegels ook in een andere lidstaat bedrukken en aanbrengen op de kleinhandelsverpakking. In dat geval mogen alleen de beschadigde en onbeschadigde zelfbedrukte sluitzegels onder ambtelijk toezicht van de douane in die andere lidstaat worden vernietigd.
De beschadigde onbedrukte blanco sluitzegels moeten in Nederland worden vernietigd.
In het verzoek om vernietiging moet duidelijk worden aangegeven dat het vernietiging van blanco of zelfbedrukte sluitzegels betreft. Indien het zelfbedrukte sluitzegels betreft moet in het verzoek de zelfbedrukte kleinhandelsprijs en hoeveelheid worden vermeld.
Teruggaaf
In alle gevallen waarin overeenkomstig artikel 52 van de regeling teruggaaf van accijns wordt gevraagd voor blanco of zelfbedrukte sluitzegels, kan teruggaaf in beginsel slechts plaatsvinden voor het bedrag aan accijns dat bij de aanvraag om blanco sluitzegels is betaald of verschuldigd.
In het verzoek om teruggaaf moet dan ook duidelijk worden verwezen naar de aanvraag om blanco sluitzegels en de gebruikte forfaitaire hoeveelheid en kleinhandelsprijs als bedoeld onder 3.3. hiervoor.
Teruggaaf wordt alleen verleend als met zekerheid kan worden vastgesteld dat de tabaksproducten waarop die sluitzegels zijn aangebracht daadwerkelijk zijn uitgeslagen tot verbruik en de accijns is betaald overeenkomstig de op de sluitzegels aangebrachte gegevens. Een dergelijke situatie kan zich vooral voordoen bij verzoeken om teruggaaf als bedoeld in de artikelen 71 en 76a van de wet .
4. Ingetrokken regeling
Het volgende besluit is ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit:
Besluit van 13 november 2009 , nr. CPP/2009/1975M.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 8 juni 2011
De
Staatssecretaris