Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- HOOFDSTUK I. HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
+ HOOFDSTUK II. HET MINISTERIE VAN JUSTITIE
+ HOOFDSTUK III. HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
+ HOOFDSTUK IV. HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN
+ HOOFDSTUK V. HET MINISTERIE VAN FINANCIËN
+ HOOFDSTUK VI. HET MINISTERIE VAN DEFENSIE
+ HOOFDSTUK VII. HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
+ HOOFDSTUK VIII. HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT
+ HOOFDSTUK IX. MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
+ HOOFDSTUK X. HET MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT
- HOOFDSTUK XI. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet privatisering ABP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
ARTIKEL LVIII
Artikel 12, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie, zoals luidende voor de inwerkingtreding van de onderhavige wet, blijft van toepassing onderscheidenlijk is van overeenkomstige toepassing op de voor het leven benoemde rechterlijk ambtenaar aan wie op grond van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken voor die inwerkingtreding ontslag is verleend of te wiens aanzien voor die inwerkingtreding de aan zodanig ontslag voorafgaande procedure in gang is gezet.
ARTIKEL LIX
In afwijking van artikel XIII, onderdeel B, blijft artikel 3, tiende lid, van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 , zoals die luidde op 31 december 1994, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1995 van pensioenen of uitkeringen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d , en tweede lid, van die wet.
ARTIKEL LX
In afwijking van artikel XIV, onderdeel A, blijft artikel 4 van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, zoals die luidde op 31 december 1995, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1996 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onder 2, van die wet.
1.
In afwijking van artikel XV, onderdeel E, blijft artikel 12 van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, zoals die luidde op 31 december 1995, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1996 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a , van die wet.
2.
In afwijking van artikel XV, onderdeel F, blijft artikel 30, tweede tot en met vierde lid, van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps, zoals die luidde op 31 december 1994, gelden ten aanzien van uitbetaling betreffende een periode voor 1 januari 1995 van pensioenen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a , van die wet.
1.
De Stichting Pensioenfonds ABP kent aan overheidswerkgevers in de zin van artikel 1, onder m , van de Wet privatisering ABP een reductie van de door hen verschuldigde pensioenbijdrage toe, die niet van invloed is op het verhaal van een deel van die pensioenbijdrage op de overheidswerknemers in de zin van die wet.
2.
De in het eerste lid bedoelde reductie wordt door Onze Minister van Binnenlandse Zaken vastgesteld overeenkomstig artikel 43, tweede lid, van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, zoals die wet luidde de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.
ARTIKEL LXIII
Bij de toepassing van artikel 55 van de Wet privatisering ABP wordt ten aanzien van de militaire nabestaandenpensioenen uitvoering gegeven aan de Algemene militaire pensioenwet, zoals die luidde op 31 december 1995, met dien verstande dat ten aanzien van de artikelen J 2 en L 1 van de laatstgenoemde wet wordt uitgegaan van die wet zoals deze luidt na de inwerkingtreding van deze wet.
ARTIKEL LXIV
Artikel 62, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing ten aanzien van de persoon die voor 1 januari 1996 is bemiddeld door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt, met uitzondering van de in het tweede lid genoemde bepalingen, terug tot en met 1 januari 1996.
2.
Deze wet werkt terug wat betreft:
a. artikel XII, onderdeel E, tot en met 1 januari 1995;
b. artikel XII, onderdeel J, tot en met 1 maart 1996;
c. artikel XIII, onderdeel B tot en met 1 januari 1995;
d. artikel XV, onderdeel F, tot en met 1 januari 1995;
e. artikel XXI, onderdeel B, tot en met 1 augustus 1996;
f. artikel XXIII tot en met 22 mei 1996;
g. artikel LIX tot en met 1 januari 1995;
h. artikel LXI, tweede lid, tot en met 1 januari 1995.
ARTIKEL LXVI
Deze wet kan worden aangehaald als: Aanpassingswet privatisering ABP.