{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet LNV-wetgeving (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 12 november 2009 tot aanpassing van LNV-wetgeving in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen over te gaan tot aanpassing van de Landbouwwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Plantenziektenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 en tot intrekking van Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën en de Reconstructiewet Midden-Delfland;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]
Artikel II
[Wijzigt de Landbouwkwaliteitswet.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.]
Artikel IV
[Wijzigt de Plantenziektenwet.]
Artikel V
[Wijzigt de Landbouwwet.]
Artikel VI
De Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën wordt ingetrokken.
Artikel VII
De Reconstructiewet Midden-Delfland wordt ingetrokken.
1.
De bij of krachtens de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën gestelde regels blijven van toepassing op de uitvoering van het herinrichtingsplan, bedoeld in artikel 20 van de Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
2.
De bij of krachtens de Reconstructiewet Midden-Delfland gestelde regels blijven van toepassing op de uitvoering van het plan van voorzieningen, bedoeld in artikel 39 van de Reconstructiewet Midden-Delfland.
3.
Voor een goede uitvoering van het eerste en tweede lid kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld.
Artikel IX
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, alle autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 november 2009
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie,