Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
ARTIKEL I
ARTIKEL II
ARTIKEL III
ARTIKEL IV
ARTIKEL V
ARTIKEL VI
ARTIKEL VII
ARTIKEL VIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet ivm invoering Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 november 2007. U leest nu de tekst die gold op 13 november 2007.
Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Kieswet, de Gemeentewet en de Provinciewet in overeenstemming te brengen met de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, alsmede met het geïntegreerd vreemdelingenbeleid;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
ARTIKEL I
[Wijzigt de Kieswet.]
ARTIKEL II
[Wijzigt de Provinciewet.]
ARTIKEL III
[Wijzigt de Gemeentewet.]
ARTIKEL IV
Het vereiste van een verblijfsrecht, bedoeld in artikel B 3, tweede lid, onderdeel b , van de Kieswet geldt niet voor het gedeelte van het in dat onderdeel bedoelde tijdvak dat is gelegen voor de inwerkingtreding van artikel 58, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
ARTIKEL V
Het vereiste van een verblijfsrecht, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b , van de Gemeentewet geldt niet voor het gedeelte van het in dat onderdeel bedoelde tijdvak dat is gelegen voor de inwerkingtreding van artikel 58, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
ARTIKEL VI
Ten aanzien van hen die op de dag waarop deze wet in werking treedt, reeds zijn toegelaten als lid van de gemeenteraad dan wel op de geldige kandidatenlijsten voor de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen voorkwamen, geldt artikel 10, tweede lid, van de Gemeentewet zoals het luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, tot de dag waarop de zittingsduur van de gemeenteraad die bij eerderbedoelde gemeenteraadsverkiezingen is gekozen, eindigt.
ARTIKEL VII
[Wijzigt de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (Stb. 283).]
ARTIKEL VIII
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 6 november 1997
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven twintigste november 1997
De Minister van Justitie,