Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIA
Artikel III
Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet handel in emissierechten II

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 12 mei 2011 tot wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat tengevolge van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen een aantal bepalingen uit hoofdstuk 2 van de Wet milieubeheer kan komen te vervallen en dat uit de evaluatie van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NO x -emissierechten en uit de uitvoeringspraktijk van de Nederlandse emissieautoriteit is gebleken dat enige verduidelijking en vereenvoudiging in hoofdstuk 16 van de Wet milieubeheer nodig is en voorts dat dit hoofdstuk enige aanvulling behoeft in verband met proefprojecten voor de opslag van CO 2 en met wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
1.
Het recht zoals dat gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de voorbereiding en totstandkoming van de beschikking op een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 16.32 van de Wet milieubeheer, dat voor of op 1 september 2010 is ingediend.
2.
Verzoeken om toewijzing van broeikasgasemissierechten als bedoeld in 16.32 van de Wet milieubeheer, die na 1 september 2010 zijn ingediend, worden eerst in behandeling genomen nadat de beschikkingen op de verzoeken, bedoeld in het eerste lid, onherroepelijk zijn geworden. De na 1 september 2010 ingediende verzoeken worden in behandeling genomen in volgorde van de tijdstippen waarop de betrokken inrichtingen feitelijk in werking zijn gesteld.
3.
Indien een verzoek om toewijzing van broeikasgasemissierechten als bedoeld in het eerste en tweede lid overeenkomstig artikel 16.32, vierde lid, van de Wet milieubeheer geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, kunnen voor de betrokken inrichting, indien gedurende de betrokken planperiode broeikasgasemissierechten voor toewijzing broeikasgasemissierechten beschikbaar komen, ambtshalve broeikasgasemissierechten toegewezen worden. De ambtshalve toewijzing van deze broeikasgasemissierechten vindt plaats in volgorde van de tijdstippen waarop de betrokken inrichtingen feitelijk in werking zijn gesteld, ongeacht of het oorspronkelijke verzoek voor, op of na 1 september 2010 is ingediend.
Artikel III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel IV
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet handel in emissierechten II.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministers, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 12 mei 2011
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Uitgegeven de vijftiende juni 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,