Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Defensie
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 11. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 12. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanpassingswet euro

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 27 september 2001 tot aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, de Garantiewet Militairen K.N.I.L., de Garantiewet Surinaamse pensioenen, de Gemeentewet, de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet, de Kieswet, de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960, de Uitkeringswet KNIL-beroepsmilitairen, de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea, de Wet bezoldiging Nationale ombudsman, de Wet bezoldiging Raad van State en Algemene Rekenkamer, de Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf, de Wet op de Raad van State, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders, de Wet Rietkerkuitkering, de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Wet subsidiëring politieke partijen en de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer.]
1.
[Wijzigt de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956. ]
2.
De op 31 december 2001 met toepassing van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 bestaande in guldens luidende aanspraken op grond van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië of de Garantiewet Militairen K.N.I.L. , worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.
3.
De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.
4.
Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.
1.
[Wijzigt de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps.]
2.
De op 31 december 2001 met toepassing van de derde afdeling van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps in guldens luidende aanspraken op grond van de Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands Nieuw-Guinea , worden met ingang van 1 januari 2002 omgezet in aanspraken in euro's.
3.
De in het vorige lid bedoelde aanspraken worden aangepast overeenkomstig de pensioenaanpassingen van de Stichting Pensioenfonds ABP voor de overheidswerknemers in de sector Rijk.
4.
Nieuwe aanspraken na 1 januari 2002 worden berekend overeenkomstig de tot en met 31 december 2001 geldende voorschriften en vastgesteld en aangepast met toepassing van het tweede en derde lid.
Artikel 4
[Wijzigt de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet, enz. en regels inzake invoering van deze wijziging (herziening verdeelstelsel Provinciefonds).]
Enig artikel
[Wijzigt de Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst, de Uitkeringswet tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen en de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.]
Enig artikel
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet, de Pandhuiswet 1910, de Wet betreffende afstand van een gedeelte van voor ontginning van Staatswege gereserveerde terreinen, de Wet exploitatie van Staatswege van steenkolenmijnen in Limburg, de Wet financiering van pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie, de Wet Fonds economische structuurversterking, de Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie, de Wet tot ontginning van steenzout bij Buurse en de Wet tot uitbreiding van het Staatsmijnveld.]
Artikel 1
[Wijzigt de Comptabiliteitswet, de Machtigingswet tot deelneming door Nederland in de Vijfde Middelenaanvulling van het Aziatische Ontwikkelingsfonds, de Wet aansprakelijkheid kernongevallen, de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet financiering decentrale overheden, de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten, de Wet identificatie bij financiële dienstverlening 1993, de Wet inzake de wisselkantoren, de Wet machtiging deelneming door Nederland in de Zesde Middelenaanvulling van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds, de Wet machtiging tot deelneming Staat aan geïntegreerd EEG-mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de Lid-staten, de Wet melding ongebruikelijke transacties, de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996, de Wet op de goudclausules 1937, de Wet op het consumentenkrediet, de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993.]
Artikel 2
[Wijzigt de Wet financieel statuut Koninklijk Huis. ]
Artikel 3
[Wijzigt de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993. ]
Artikel 1
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, het Burgerlijk Wetboek Boek 1, het Burgerlijk Wetboek Boek 2, het Burgerlijk Wetboek Boek 6, het Burgerlijk Wetboek Boek 8, de Faillissementswet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Invoeringswet Wetboek van Strafrecht, de Pachtwet, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, de Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie, de Wet installaties Noordzee, de Wet op de consignatie van gelden, de Wet op de justitiële documentatie, de Wet op de Kansspelen, de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechtsbijstand, de Wet overdracht ten uitvoerlegging strafvonnissen, de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de Wet tarieven in burgerlijke zaken, de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds, de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 2
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek, Boek 6.]
Enig artikel
[Wijzigt de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, de Herverkavelingswet Walcheren, de Jachtwet, de Landbouwkwaliteitswet, de Nertsen-Ziektenwet, de Runderhorzelwet, de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967, de Veewet, de Vogelziektenwet, de Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen, de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990, de Wet tot wering van besmettelijke dierziekten bij knaagdieren en de Zaaizaad- en plantgoedwet.]
Enig artikel
[Wijzigt de Mediawet, de Wet van 4 maart 1999, Stb. 146, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet van 22 december 1999, Stb. 573, houdende wijziging van de Mediawet, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het specifiek cultuurbeleid en de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Enig artikel
[Wijzigt de Algemene bijstandswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Coördinatiewet sociale verzekering, de Mijnwerkersinvaliditeitswet, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Toeslagenwet, de Werkloosheidswet, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet financiering volksverzekeringen, de Wet inkomensvoorziening kunstenaars, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wijzigingswet Algemene Kinderbijslagwet, enz. en de Ziektewet.]
Artikel 1
[Wijzigt de Deltaschadewet, de Loodsenwet, de Luchtvaartwet, de Ontgrondingenwet, de Postwet, de Spoorwegwet, de Telecommunicatiewet, de Waterschapswet, de Waterstaatswet 1900, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Infrastructuurfonds, de Wet op de waterhuishouding, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet van 10 september 1936, houdende voorzieningen inzake het luchtvervoer (Stb. 523) en de Wet van 26 november 1998, houdende goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (Stb. 687).]
Artikel 2
[Wijzigt de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.]
Enig artikel
[Wijzigt de Infectieziektenwet, de Rompwet Instellingen van weldadigheid, de Toeslagwet buitengewone pensioenen 1966, de Warenwet, de Wet afbreking zwangerschap, de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet geneesmiddelenprijzen, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet op de jeugdhulpverlening, de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de Ziekenfondswet.]
Artikel 1
[Wijzigt de Huurprijzenwet woonruimte, de Huursubsidiewet, de Reconstructiewet Midden-Delfland, de Wet bevordering eigenwoningbezit, de Wet bodembescherming, de Wet machtiging tot deelneming in aandelenkapitaal Centrale Organisatie voor Radioactief Afval en de Wet milieubeheer.]
Artikel 2
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]
Artikel 3
Voor het subsidietijdvak dat loopt tot en met 30 juni 2002 wordt de huursubsidie berekend in guldens, met toepassing van de Huursubsidiewet zoals die luidde op 31 december 2001. Het eindbedrag wordt omgerekend in euro's.
Artikel 4
[Wijzigt de Huurwet.]
Artikel 5
[Wijzigt de Huursubsidiewet.]
Artikel 1
Indien het bedrag van een door een bestuursorgaan op te leggen geldboete, dan wel van een tuchtrechtelijke geldboete, ingevolge deze wet of een ander wettelijk voorschrift in verband met de vervanging van de gulden door de euro wordt gewijzigd, is artikel 1, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing.
Artikel 2
Deze wet en andere wettelijke voorschriften in verband met de vervanging van de gulden door de euro brengen geen wijziging in de bevoegdheid van de rechter om kennis te nemen van een zaak die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aanhangig is gemaakt.
Artikel 3
Indien voor 1 januari 2002 beroep bij de bestuursrechter is ingesteld, blijft het recht zoals dat voor dit tijdstip gold, van toepassing ten aanzien van het verschuldigde griffierecht of de te stellen zekerheid.
1.
Bij de omzetting in euro van door het Rijk, een provincie, een gemeente of een waterschap bij wettelijk voorschrift vastgestelde geldbedragen, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk vastgesteld op het overeenkomstig verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van de Europese Unie van 19 juni 1997 (PbEG L 162) berekende equivalent van het bedrag in guldens.
2.
Indien verdere afronding noodzakelijk is, wordt het bedrag in euro zoveel mogelijk zodanig vastgesteld, dat de burger van de afronding geen nadeel ondervindt.
3.
In afwijking van het eerste en het tweede lid kan in bijzondere gevallen en gemotiveerd bij wettelijk voorschrift een ander bedrag in euro worden vastgesteld.
4.
Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op de omzetting in euro van geldbedragen die bij wettelijk voorschrift zijn vastgesteld door een gemeenschappelijk orgaan of een bestuursorgaan van een openbaar lichaam dat met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen is ingesteld.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2002
2.
Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum ( Tijdelijke referendumwet ) (Kamerstukken II, 2000–20 001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 5
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet euro.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 september 2001
De Minister van Financiën,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de eerste november 2001
De Minister van Justitie,