Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Artikel IIIa
Artikel IIIb
Artikel IIIc
Artikel IIId
Artikel IIIe
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel VIIIa
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Aanpassingswet dienstenrichtlijn

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 2009 tot aanpassing van diverse wetten ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376/6) (Aanpassingswet dienstenrichtlijn)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is diverse wetten aan te passen aan de Dienstenwet of te wijzigen ter implementatie van richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt (PbEU L 376/6);
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.]
Artikel Ia
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.]
Artikel III
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel IIIa
[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]
Artikel IIIb
[Wijzigt de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties.]
Artikel IIIc
[Wijzigt de Monumentenwet 1988.]
Artikel IIId
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.]
Artikel IIIe
[Wijzigt de Wet op de architectentitel.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet milieubeheer.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet geurhinder en veehouderij.]
Artikel VI
[Wijzigt de Handelsregisterwet 2007.]
Artikel VII
[Wijzigt de Colportagewet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Dienstenwet.]
Artikel VIIIa
[Wijzigt de Telecommunicatiewet.]
Artikel IX
[Wijzigt de Flora- en faunawet.]
Artikel X
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XI
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet dienstenrichtlijn.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2009
De Minister van Economische Zaken ,
Uitgegeven de vierentwintigste december 2009
De Minister van Justitie ,