Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ Hoofdstuk 2. Ministerie van Economische Zaken
+ Hoofdstuk 3. Ministerie van Financiën
+ Hoofdstuk 4. Ministerie van Justitie
+ Hoofdstuk 5. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ Hoofdstuk 6. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
+ Hoofdstuk 7. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
+ Hoofdstuk 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ Hoofdstuk 9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
+ Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Aanpassingswet burgerservicenummer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 5 februari 2009 tot aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen in verband met de invoering van het burgerservicenummer;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.1
[Wijzigt de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]
Artikel 1.2
[Wijzigt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.]
Artikel 1.3
[Wijzigt de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen.]
Artikel 1.4
[Wijzigt de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.]
Artikel 2.1
[Wijzigt de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.]
Artikel 3.2
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel 3.3
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel 3.4
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel 3.5
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel 4.1
[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]
Artikel 4.2
[Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.]
Artikel 4.3
[Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]
Artikel 4.4
[vervallen]
Artikel 4.5
[Wijzigt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.]
Artikel 4.6
[Wijzigt de Wet op de rechtsbijstand.]
Artikel 5.1
[Wijzigt de Wet op de expertisecentra.]
Artikel 5.2
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 5.3
[Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]
Artikel 5.4
[Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]
Artikel 5.5
[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]
Artikel 5.6
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel 5.7
[Wijzigt de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.]
Artikel 5.8
[Wijzigt de Les- en cursusgeldwet.]
Artikel 5.9
[Wijzigt de Leerplichtwet 1969.]
Artikel 5.10
[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]
Artikel 5.11
[Wijzigt de Wijzigingswet van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs.]
Artikel 5.12
[vervallen]
Artikel 5.13
[vervallen]
Artikel 5.14
[Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]
Artikel 5.15
[vervallen]
Artikel 6.1
[Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]
Artikel 6.2
[Wijzigt de Wet arbeid vreemdelingen.]
Artikel 6.3
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]
Artikel 6.4
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel 6.5
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel 6.6
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel 6.7
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]
Artikel 6.8
[Wijzigt de Wet sociale werkvoorziening.]
Artikel 6.9
[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]
Artikel 6.10
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel 6.11
[Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 6.12
[Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]
Artikel 6.13
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel 6.14
[Wijzigt de Ziektewet.]
Artikel 6.15
[Wijzigt de Wet privatisering FVP.]
Artikel 6.16
[Wijzigt de Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden.]
Artikel 6.17
[Wijzigt de Wet invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]
Artikel 6.18
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel 6.19
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel 7.1
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]
Artikel 8.1
[Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.]
Artikel 8.2
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel 9.1
[Wijzigt de Wet bevordering eigenwoningbezit.]
Artikel 9.2
[Wijzigt de Remigratiewet.]
Artikel 10.1
[Wijzigt deze wet.]
Artikel 10.2
Artikel 49a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen blijft buiten toepassing ingeval het betreft het wijzigen van een in een ministeriële regeling opgenomen verplichting die reeds bestond vóór het tijdstip van inwerkingtreding van genoemd artikel 49a en welke soortgelijk is aan een verplichting als omschreven in genoemd artikel 49a, eerste lid, in een verplichting als bedoeld in genoemd artikel 49a, eerste lid.
Artikel 10.3
Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip kan de Informatie Beheer Groep, bedoeld in artikel 2 van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank, bij de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3 van die wet, in afwijking van artikel 11, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer behalve van het burgerservicenummer en het onderwijsnummer tevens gebruik maken van andere persoonsgebonden nummers.
Artikel 10.5
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 10.6
Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet burgerservicenummer.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 5 februari 2009
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de twaalfde maart 2009
De Minister van Justitie ,